Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Gjeldende vedtekter

Vedtekter for

Gløttenforum

Vedtatt på Stiftelsesmøtet 21. august 2010

 

 

1) NAVN og organsiasjonsform 

Gløttenforum er en ideell forening for godt naboskap og samhold i Nordby med medlemmer som betaler en engangsandel og en årlig kontingent. Gløttenforum har sete i lokalene til A/L Liahøi i Askehaugveien 150 i Ås kommune i Akershus.

 

2)  FORMÅL
Gløttenforums formål er å legge til rette for og organisere sosiale og kulturelle samlinger i Nordby, og å medvirke til godt naboskap og samhold i bygda ved å skape en uformell møteplass for medlemmene. 

 

3)  MEDLEMSKAP

Enkeltpersoner kan bli medlem i Gløttenforum. Det betales en andel ved innmeldelse. Ett medlem kan bare ha én andel. Ved utmeldelse tilfaller andelskapitalen laget. Årsmøtet fastsetter beløpet for andeler.

Medlemskapet gir adgang til Gløttenforums arrangementer. Bare medlemmer med gyldig medlemskap har adgang til Gløttenforums arrangementer.

4) KONTINGENT

Medlemmene betaler den årlige kontingent som årsmøtet fastsetter.  Kontingenten betales med tilsendt giro i slutten av november hvert  år. Om ikke kontingenten betales, strykes medlemskapet fra nyttår.

 

5) ÅRSMØTE

Årsmøtet er  Gløttenforums høyeste myndighet. Det skal avholdes årsmøte hvert år innen 1. april. Årsmøtet innkalles med kunngjøring i lokalaviser og på nett med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

Årsmøtet behandler:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokollen
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap
  • Handlingsplan for året
  • Kontingent og andel
  • Budsjett
  • Innkomne saker
  • Valg

Årsmøtet velger leder og styremedlemmer, revisor og valgkomité, alle for to år av gangen, dog slik at ca halvparten av styret er på valg ved hvert årsmøte. Styret foreslår valgkomité.

   

6) STYRET

Gløttenforum ledes av et styre på inntil syv personer. Styret består av:

Leder, nestleder, kasserer, sekretær og inntil tre styremedlemmer.  S tyret bør være sammensatt med god og representativ bredde. Styret kan oppnevne egne prosjektgrupper og utvalg. Styrets leder og kasserer gis sammen fullmakt til å disponere Gløttenforums midler.

Alle utgiftsbilag anvises av leder og kasserer sammen.

Styret har ansvar for den daglige driften og tar de nødvendige avgjørelser for å sikre dette. Styret er vedtaksdyktig om fire av syv er tilstede. Ved uenighet, har styreleder dobbeltstemme. A/L Liahøi har en fast styrerepresentant i Gløttenforums styre.

Styret innkaller til medlemsmøter og sosiale arrangementer for medlemmene. Styret har ansvar for kontroll med at bare  medlemmer kommer inn.

 

7) LOKALER

Gløttenforum leier klubblokaler av A/L Liahøi og har ansvar for drift og vedlikehold av disse. A/L Liahøi har ansvar for de faste bygningstekniske innredninger av lokalene, mens Gløttenforum har ansvar for all annen innredning og utstyr.

 

8) VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om vedtektsendringer må sendes skriftlig med begrunnelse til styret senest 2 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede på årsmøtet.

 

9) OPPLØSNING

Forslag om nedleggelse av Gløttenforum må behandles på to påfølgende ordinære årsmøter. Forslag med begrunnelse for nedleggelse må sendes styret minst 3 uker før årsmøtet. Vedtak om nedleggelse krever 3/4 flertall blant de stemmeberettigede tilstede på begge årsmøter.

Dersom Gløttenforum besluttes nedlagt, skal alle eiendeler og midler tilfalle grendehuset A/L Liahøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.04 | 15:30

Tar dere i mot lopper også etter 22 april?

...
23.04 | 13:00

Er det loppemarked i dag 32April 2022Mvh Hanne lundh

...
28.03 | 19:36

Når i april er det loppemarked?

...
03.02 | 16:43

Ta en kjapp tlf til Bente Sneis. 932 66 108

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE