Automatisk offentlig avtale for normann.org /Homeop.

Juridisk bindende avtale ved bruk av sider eller foreningens tjenester

(HJEM)

Normann.org

Privat «non profit» foreningsvirksomhet uten delegert ansvar
for medlemmer samt utenforstående etter skriftlig avtale

 Bruk av tjenester og sider bekrefter godkjennelse av alle regler.

Vedkommende sted, dags dato.

Regler og juridisk bindende forhold

 Foreningen har intet fast kontor og befinner seg på det sted eller i land som måtte passe.

Den som tegner seg som medlem vil oftest være et privat medlem hvis ikke annet er avtalt.
Medlemsavgiften må til enhver tid være betalt fullt ut og dekke en fastsatt tidsperiode.

Medlemmer og andre kan få utnytte enkelte av foreningens resurser etter skriftlig avtale,
eller så gjelder de fastsatte regler som en juridisk avtale som ikke kan bestrides,
og gjelder som en offentlig underskrevet kontrakt. Utgifter skal dekkes etter selvkost.

1. Foreningen overtar ikke under noen omstendighet noe juridisk ansvar som måtte oppstå.

2. Konsultasjoner vil følge disse regler hvis ikke en fastsatt skriftlig kontrakt foreligger da.

3. Reparasjoner av enhver art kan bestilles og skal bekreftes skriftlig, men uten ytterligere ansvar.

4. Innleverte komponenter eller hele produkter leveres til foreningen uten dennes ansvar.

5. Hvilken som helst oppgave eller produkter må overtaes tre uker etter ferdigstilling eller retur.

6. Foreningen eller dens representanter har intet ansvar for overliggende, defekte eller tapte ting.

7. Foreningen eller andre påtar seg et hemmeligholdnings-ansvar overfor ting eller data av alle slag.

8. Dette vil si at punkt 7 kun gjelder ansett nødvendig destruksjon i sammenhengen uten levering.

9. Uavhentede tjenester, data eller ting skal destrueres helt hvis avhenting ikke skjer innen tre uker.

10. Intet ansvar overtaes for det destruerte eller tapte uansett om det foreligger en annen avtale.

Dette dokument regnes som godkjent enten det er fremvist eller ikke, om det foreligger en avtale eller annen dokumentasjon som kan gi inntrykk av at det finnes et ansvar, fordi foreningen ikke har midler til å dekke noe som helst krav under noen som helst betingelse eller lovverk i hvilket som helst land, eller annen lov-givende forsamling, eller noen annen dømmende instans.

Ved å benytte medlemskap eller tjenester eller konsultasjon er dette automatisk godkjent som en underskrevet kontrakt som ikke kan fravikes under noen betingelse. -

Eller annet dokument som måtte hevdes gyldig til sammen. Likeledes så godkjennes alle samarbeidende sider ved bruk enten de er lov-konformige eller ikke. Ingen navn eller registreringer oppbevares på nett-tilgjengelig måte, eller gis ut, uansett krav.
Dette skriv er offentlig tilgjengelig for alle, med eventuelle endringer.

 S E & O

Underskrives av den til enhver tidsperiode webmaster, men er gyldig uten noen underskrift.

(Som ikke har annet ansvar enn å bekrefte det overstående.)
Dags dato, her.

Dette dokumentet og nedenstående er offentlig tilgjengelig

-------------------------------------------------------------------------------------------------

RULES AND DISCLAIMER(S)

for this site and normann.org including other related sites

Important information

Do check this before reading or continuing reading and any other use of the sites and any type of services that may be bound up to any of the sites or club and membership.

By useing any information or reading, downloading or using any information in writing or pictures or by other means, as resources supplied you are agreeing to any disclaimer and rules or terms and conditions written here or on any other page relative to this, including the Norwegian rules that may apply.
We, or any other involved part takes absolutely no legal responsibility for any result of the use you may get by useing anything contained in the pages or anything pointed to by any means, willingly or by any error in control or without control. You must agree to this, or not use any sites and information inclusive anything related.

LOSS OF DATA

In any eventwill any connection to pages or uther means accept liability or be held responsible for any unwanted result, or damage, disruption and /or loss to data or computer sustem(s) as a result of useing informations, programs or any other service given by us or other systems, or any other results of informations pointed to in error or else.
We have no responsibility for virus or unwanted programs you may get any way.
For data under reconstruction do we have no kind of responsibility for.

HYPERLINKS

We do not take or accsept any responsibility ot liability for content in these, or what may appear as a result of useing or visiting any hyperlinks that you may find on any page related.
Please be aware that we cannot guarantee what they may contain at the time you are useing at the time, as the content or the link itself may have been changed, as we have no control over the content delivered at any time of different reasons outside our control.
----------------------------------------

SOFTWARE LICENSING

Licensing are allways a case between you and the owner of the rights, regarding any software.
The software may be delivered from us by different means, as links, downloads or by more direct methods after appointment. There are different rights in addition to this:

SHAREWARE:
Have most often a price tag, and you may register and pay for thids kind of software after beeing able to try if it does fit your needs. Stay away from other sale methods.

FREEWARE:
You can use the software free of charge. Or you can donate to the owner if you want.

TRIALS/DEMOS:
These are often time-limited or have functions/features disabled. Stay away from crippleware that have almost no demo-effect and bogeus antivirus or sinister reparation programs.

OPEN SOURCE/GPL
These are free to use for you at home, but for mlore details please visti:
https://opensource.org/licenses/gpl-license

Please be aware that copying and distribution of software can be prohibited.
S E & 0

-------------------------------------------------------------

Kopiering fra sidene helt eller delvis er tillatt ved skriftlig avtale! (c)
----------------------------------------------------------------------------------------

HOMEOPATI OG/ELLER MEDISIN - Akupunktur

(HJEM)
MEDISIN, HOMEOPATI SAMT AKUPUNKTUR OG NATURMEDISIN

ER DET MANGE MENINGER OM, MEN VI SKAL IKKE DISKUTERE DET AKURAT HER

Likevel vil vi fra tid til annen gjengi ting fra homeopaten her, som kan være av interesse eller det helt motsatte. I alle fall kan det være sunt med noen tankestillere i alle leirer.

Ingen informasjon gis i konkuranse med allopatisk medisin eller som erstattning for enhver legehjelp, det anbefales at legehjelp alltid opprettholdes ved alle behov.

Tiden går riktig fort, og samtidig med oss, slik at vi av og til forstår at det er mye vi ikke forstår, selv om vi har kunnskap nok.
Beregninger foretatt for mange år siden, med målinger av tradisjonelle akupunktur-nålers lengde, med påfølgende grublinger over om det var en eller flere sammenhenger mellom lengde og eventuell stråling av en eller annen art, som kan sees som enenergikilde. Her kommer all mulig kunnskap om vår fysikk inn i bildet. Men mye tyder på at vi fremdeles vil mangle store deler av den nye fysikk som Einstein pekte mot.
Husk at han tidlig påpekte sammenhengen mellom tid og gravitasjon, noe som mange vitenskapsmenn og forskere dømte nord og ned.

I nyere tid har man kunnet bevise at en gravitasjonsbølge faktisk eksisterer. Normalt vil en partikkel eksistere i samband med en slik bølge, slik som vi ser lys som en slags elektromagnetisk bølge og en partikkel som i denne sammenhengen har fått navnet foton. Vi vet noe om slike bølger kan transportere informsasjon, og det blir brukt i praksis.
I homeopatien har man hatt problemer med å vise hvordan man ved en spesiell fortynnelse kunne flytte informasjon ved en metode som ligner på fortynning til ingenting, men fungerer på en helt annen måte. Det er ikke bare en ren fortynning, men en forflytting av informasjon ved hjelp av gravitasjonens energi. Hittil har man ikke hatt fysikkens verktøy til å kunne anta noe slikt.

Og så akupunkturnålenes ene ende av energi-gåten i kortform. De fleste er kjent med den "store bang teorien" om skapelsen av verdensrommet. Dette smellets bølger er fortsatt i bevegelse der det runger i rommet. Denne bølgebevegelsen medfører at frekvensen beveger seg oppover i frekvens med tiden. I dag har dette smellet beveget seg opp i en høy radiofrekvens som tilsynelatende kommer allesteds fra mot vår klode. Så kan man spørre seg om det er et tilfelle at en vesentlig del av de gamle nålene passer i lengde med det frekvensområdet som de ville kunne ha fungert som antenner for. Frekvensen på radio-bølgene stemmer bra i tid med mår man antar at det store banget skjedde. Så dette stemmer bra med dagens fysikk. Men hva som skjer i et akkupunkturpunkt kan vi fortsatt spekulere på. Selv at et punkt som vil stimuleres blir lav-ohmig har vi ingen løsning på.

Allopatisk medisin skal vi ikke involvere oss spesielt mye med, men noe fra andre kilder vil vi forsøke å formidle, gjerne med den vri som kilden gir, uten at vi satser på å ville prøve å kommentere vesentlig. Vi vil heller ikke stå for den enkelte kildens eventuelle meninger.
--------------------------------------------

 

Naturmedisin inkluderer planter og en fornuftig bruk av dem

(HJEM)

Plantemedisin er ofte litt nedlatende omtalt som hus-råd, men riktig bruk er faktisk
nyttig

Vi vet av erfaring at mange land ofte har forskjellig bruk av planter som medisin, alt etter tilgjengelighet og behov. Det er et faktum at plantemedisinen er den moderne medisinens fedre og grunnlag for den rent kjemiske medisin som i starten var basert på kull og lignende stoffer som ble grunnlag for syntetiserte medisiner.
Urteekstrakter kan i stor grad regnes som folkemedisin. Plantedeler i tørket form som tradisjonelt sett ikke har vært underlagt like strenge krav til dokumentasjon som legemidler, men som blir sett på som kosttilskudd. Samtidig skal man være klar over at mange planter inneholder sterke gifter som betinger at de ikke brukes eller brukes i nøyaktige doser etter en spesialists veiledning. Digitalis er en kjent hjertemedisin som opprinnelig kom fra en plante. Det produseres også homeopatiske medisiner av mange planter uten at disse er giftige som et homeopatisk preparat, selv om utgangspunktet kan være giftig.

Dokumentasjon av av plantenes effekter bygger på gamle og nyere opptegnelser samt lang tids erfaringer fra mange land, og kulturer over hundrevis av år, men også på nyere studier i avanserte laboratorier. I homeopatien ble svært mange planter prøvet i homeopatisk form på helt friske mennesker som noterte nøyaktig alle symptomer som dukket opp. Resultatene ble så sammenlignet og eventuelle forgiftningssymptomer inkludert. Dette kan du finne i Materia Medica, hvis det er av interesse. Homeopatien er enda ikke 300 år gammel.

Tradisjonell bruk av urtene blir derfor alltid etterprøvet i forskjellig bruk og laboratorie-resultater viser således gunstige effekter eller ugunstige for de fleste som bruker disse spesifikke urtene. Publikasjoner viser effekter av hele urteekstrakter, selekterte deler av ekstrakter og /eller enkeltsubstanser som stammer fra planter. Urteekstraktene i alle produkter blir selekterte med bakgrunn i den dokumentasjonen som er tilgjengelig og eventuelt alle de enkelte stoffene som er lovlig tilsatt. Det vil i praksis si alle stoffer som er klassifisert som mat. Noen planter ingår i diverse former for te.

Om f.eks. olivenolje er tilsatt er dette for å gjøre de ikke vannløselige stoffene i en plante mer tilgjengelige for det menneskelige fordøyelsessystemet. En rekke av de gunstige plantestoffene som er aktive kan sammelignes med krydder og er derfor ikke vannløselige. Alt vi spiser må gjennomgå en vannfase for å bli opptatt i fordøyelsen og kroppen forøvrig
selv om det ikke er vannløselig. Derfor har vi galle og bukspytt. Dette er det ikke mange som tenker grundig over.

HVORFOR EKSTRAKTER ELLER PLANTEUTTREKK?
Et praktisk problem er at mange av de aktive stoffene i en plante kan være fordelt i planten på forskjellige måter slik at det ikke er praktisk mulig å spise nok av en plante for å få i seg tilstrekkelige mengder av det aktive stoffet. Et eksempel er hvor mange gulrøtter må du spise for å få i deg nok betakaroten når du måtte trenge mye av det.
Da vil det ofte være en god løsning å trekke ut det aktive stoffet eller så mye som mulig av den aktuelle planten ved pressing, ekstrahering eller som sprituttrekk, alt etter behovet man ønsker å dekke, istedet for å spise store mengder av planten. Noe kan også være til utvortes bruk og det er ikke alltid det er en god metode å gni seg med planten, så sprituttrekk eller salve og krem er ofte en brukbar løsning.


NOEN AV DE VIKTIGSTE INGREDIENSENE I MANGE KOSTILSKUDD (Listen er ikke komplett)

En del av urtene er godt kjent i Norge og andre skandinaviske land, både innen urtemedisin og som krydderplanter, andre hører til ulike kulturer og verdensdeler. Ekstrakter av urtene er rapportert å kunne virke positivt på kroppen ved flere mekanismer. Her beskrives bare noen av urte-ekstraktene eller andre versjoner som ofte brukes:

Vitamin C er meget viktig for oss siden vi har mistet evnen til å syntetisere det slik katten gjør fra fett. Ved stor mangel oppstår sykdommen skjørbuk. Det er en rask antioksidant hvor det overskuddet vi ikke trenger raskt skilles ut via nyrene, men det kan ta med seg flere ikke vann-løselige stoffer fra vevet på veien ut. Vi har sett eksempler på at selv tungmetaller reduseres. Det kan være betennelsesreduserende og til en viss grad oppkvikkende, men virkningen når overskuddet har pasert nyrene er ikke veldig langvarig. Det er uenighet om hvor mye av vitaminet vi egentlig trenger daglig, og det ser ikke ut til å bli en generell enighet med det første. Så anbefalingene om mengder er varierende.

Gurkemeie
 inneholder stoffer kan føre til redusert utskillelse av kolesterol fra leveren. Den kan beskytte lever og prostata mot toxiner og bidra til normal fordøyelse og opptak av fettløselige vitaminer ved å influere utskillelse av gallesalter. Videre er det rapportert at gurkemeie kan virke betennelsesdempende og ha antimikrobiologisk effekt. Ved å tilsette 10% ren sort pepper i blanding med gurkemeie vil evnen til også å ødelegge virus øke 10 til 20 000 ganger. Men blandingen har liten evne til opptak i kroppen uten tilsettning av en olje som er letttilgjengelig som kaldpresset olivenolje. Dette er vist i flere laboratorier hvor curkumin fra gurkemeie dreper både bakterier og virus.

Artisjokk inneholder stoffene cynarin og scolymosid som også er rapportert å kunne senke kolesterolnivået i blodet, ha en antioksidant og antimikrobiell effekt. I likhet med stoffer i gurkemeie kan også artisjokkekstrakter virke på dannelsen av galle som igjen er viktig for absorpsjon av de fettløselige vitaminene og omsetningen av fettstoffer.

Kolanøtt inneholder koffein som kan virke oppkvikkende, stimulere muskler og hjertet, samt generelt gi en oppstemt følelse. Koffein er også rapportert å kunne redusere plager ved migrene-liknende hodepine. Kaffe inneholder også koffein som er et alkaloid.

Shisandra Sinensis er en plante som vokser i den nordøstlige delen av Kina, i østlige Sibir, Korea og Japan. Tørkede bær fra denne planten er blitt brukt i mange hundre år for sitt innhold av stoffer som viser god antioksidant effekt. I tillegg kan de virke antistressende, stimulerende og beroligende.

Ginseng er kanskje den planten som er best kjent, både fra kosttilskudd og som virkestoffer i medisiner. Noen land har da også de såkalte ginsengosider klassifisert som legemiddel. Effekten av disse stoffene er rapportert å bidra til bedre konsentrasjon, hukommelse og energi, samt å kunne redusere stress. Andre rapporterte effekter tilsier at ginseng kan styrke immunforsvaret, og ha en viss antiinflammatorisk effekt. Større mengder med ginseng bør ikke brukes før man har pasert 30 år. Ginsengoider kan finnes i andre planter som russisk rot.

Lakrisrot inneholder blant annet glycyrrhizin og mange andre stoffer som er kjent for å ha gunstige effekter for sår hals, hoste og andre respiratoriske problemer. Rapporter tilsier også at lakrisstoffer kan virke sår- og irritasjonsdempende og ha positive effekter på immunsystemet. Men det kan ha en blodtrykksøkende effekt så det anbefales ikke for de med forhøyet blodtrykk eller lignende problematikk.

Svatsurbær og blåbær skal vi komme tilbake til senere.

Dette var litt fra homeopaten.
-------------------------------------

HUSK at det ikke anbefales å bytte ut vanlige medisintjenester med noe annet uten videre, men det finnes altså ting som kan brukes som tillegg. Dette bør du alltid diskutere ned den eller de behandlende leger, selv om de måtte ha motvillige instillinger av prinsipp. Mange anbefaler ikke alternativ medisin i det hele tatt og selvfølgelig kan det være årsaker til dette. Det er ingen av de som for tiden skriver her som er godkjent lege, men naturmedisinere med lang erfaring med det meste. Akupunkturen er derimot blitt ganske akseptert på alle sider, men det tok altfor lang tid.

Hvis all behandling ikke hjelper mot stadige infeksjoner kan man altså prøve alternativene som finnes. Antioksidanter vil ved et normalt inntak kunne bedre almentilstanden ved at oksiderende radikaler minskes. Husk at mange av tilbudene i helsekostbutikkene er både sterkt overpriset og ofte ikke riktig sammensatt slik at virkestoffene blir tatt opp i kroppen. Men det finnes en rekke ting du kan dyrke i hagen og/eller finne i naturen, men du må være sikker på hva du tar inn og hvordan det skal brukes. Selv Arnikatinktur har en overdreven pris på apotekene. Tenk selv, og vær kritisk til det som tilbys som vidundermedisin som er kosttilskudd.

Når man opplever at vanlige medisiner ikke virker slik det er forutsatt så har det sine rasjonelle forklaringer. Medisingodkjenningen her i landet er en langsom prosess og det er et spørsmål om den bør være så langsom siden det ikke bare er norsk forskning som bør betraktes som fakta. At bakterier kan opparbeide seg en motstandsdyktighet mot antibiotika er et faktum og et problem. Utvendige infeksjoner kan i samråd med din lege behandles med gode gamle jod-oppløsninger. Jod dreper det meste av bakterier og virus, men gjør slikt i samråd med lege. Hvis betennelsen er på innsiden av huden er det verre å bruke jod så man må ofte ta i bruk middler som ikke står på medisinlisten, og det er i seg selv problematisk. Men det finnes faktisk Cykliner som kan fungere som antibiotika og tar knekken på både bakterier og virus. Vi kan nevne at Minocyclin er en mulighet, men cykliner har av og til kjedelige bivirkninger, så også dette må diskutereres med lege. Så ikke forsøk å kjøpe dette i utlandet av flere årsaker. Det kan være både farlig og straffbart. Ikke alle apoteker kan skaffe slik medisin på unntak eller med unntak fra medisinlisten.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.09 | 10:47
DAB-SKANDALE I NORGE har mottatt 1
14.02 | 23:29
Vesentlig GAMLE foto har mottatt 1
Du liker denne siden