ORDENSREGLER

ORDENSREGLER FOR OPPSALGRENDA BORETTSLAG

Vedtatt av generalforsamling 7.5.2013

Hensikten med ordensreglene er ikke først og fremst å pålegge forpliktelser, men å sikre beboerne orden, ro og trivsel i hjemmene, samt godt naboskap. Hovedreglene er at hver enkelt må bruke leiligheten, fellesrom, hageparsell og fellesområde på en slik måte at det med rimelighet kan sies at bruken ikke sjenerer andre.

Ordensregler utgjør en del av leiekontrakten.

1. Leilighetene

1.1. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 07.00.

1.2. Oppussingsarbeid som boring, banking og snekring skal avsluttes kl. 20.00. Arbeid etter dette klokkeslettet må avtales med naboer i det gjeldende rekkehus.

1.3. Det henstilles til at alle beboere tar hensyn til naboer, og ikke spiller høy musikk, har musikkøvelser eller annet som kan forstyrre og sjenere andre. Det hører til god boligkultur å varsle naboene på forhånd når man skal ha tilstelninger i leiligheten som kan medføre mer støy enn den sedvanlige.

1.4. Forandringsarbeider i leiligheten, nye tilbygg eller endringer av husets eksteriør – herunder utvendig maling – kan ikke foretas uten styrets godkjennelse. Påbygging av husene krever søknad til og dernest godkjenning fra Generalforsamlingen. For tilbygg og påbygg kreves også godkjennelse fra kommunen (Plan- og bygningsetaten). Ved bygningsarbeider skal det vises hensyn overfor naboer mht. støy, avfall, materialer og lignende.

1.5. Brannslukningsutstyr skal alltid henge tilgjengelig. Styret sørger for at utstyret kontrolleres årlig.

1.6. Det må sørges for tilstrekkelig utlufting av kjellerrom og loft. Det må dog ikke luftes slik at det medfører ulemper og unormale temperaturforhold i huset i den kalde årstid.

1.7. Skru alle vannkraner godt igjen. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vask eller sluk. Kast ikke uvedkommende ting i klosettet, særlig ikke bleier, bind og lignende. Ved kloakkstopp må borettslagets styre og samtlige beboere i huset varsles så snart som mulig.


2. Vedlikehold

2.1. Takene bør sees over med jevne mellomrom og ødelagte stein skiftes ut. En bør være oppmerksom på mulige skader som kan oppstå ved isdannelser på tak. Takrenner må renses for barnåler, løv og annet som kan hindre fritt løp.

2.2. Den enkelte beboer må sørge for at innvendige vinduskarmer og -rammer vedlikeholdes med maling. Dette gjelder spesielt vinduer i baderom som er meget utsatt for fuktpåkjenning. Dørterskler i ytterdører må lakkeres tilstrekkelig ofte til å hindre råte.

2.3. Ytterdører må vedlikeholdes med teakolje to ganger utvendig og én gang innvendig hvert år.

2.4. Verandaer må passes nøye så de ikke tar skade (råtner). Snø må fjernes.


3. Fellesrom

3.1. Alle beboere har et kollektivt ansvar for at innendørs fellesområder holdes ryddig.

3.2. Vask og renhold av fellesrom og ganger fordeles på husets beboere.

3.3. Ventiler og vinduer som er anbrakt for utlufting av de ikke utgravde kjellere, må ikke tettes.

3.4. Dører til fellesrom skal holdes låst.

3.5. Slukk lyset i felles kjellerrom etter bruk.

3.6. Skru alle vannkraner godt igjen.


4. Felles uteområder

4.1. Alle beboere har et kollektivt ansvar for at felles uteområder holdes ryddige.

4.2. Feiing om sommeren og snømåking og sandstrøing om vinteren av stikkveiene til de enkelte hus, må så vidt mulig fordeles på alle i huset.

4.3. Motorkjøretøyer skal ikke parkeres på felles adkomstveier for flere hus.

4.4. Biloppstillingsplasser på borettslagets område må være godkjent av styret før de tas i bruk.

4.5. Det skal ikke plasseres barnevogner, ski, sykler eller andre ting på steder der det kan sjenere naboer.

4.6. Det skal i alminnelighet være ro på uteområdene fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Det skal ikke forekomme plenklipping eller annet som kan medføre ekstra støy, i nevnte tidsrom.

4.7. Skader forårsaket av for eksempel ballspill, sykling kan føre til erstatningsansvar.

4.8. Alle uteområder er fellesområde. Beboere med terrasse på bakkeplan kan ha en hekk i forkant for å få et mer skjermet område, i praksis en hageparsell. For øvrig har man ikke anledning til å sette opp hekker, gjerder eller på andre måter privatisere fellesområdene.

4.9. Felles plener og beplantninger bekostes av borettsinnehaverne og bør brukes med forsiktighet. Ved påfylling av matjord e.l. må det påses at det blir godt fall fra husene.

4.10. Ventiler eller vinduer må ikke tildekkes. Det bør ikke plantes foran ventiler.

4.11. Tørkeplasser skal brukes til tørking av vasketøy, lufting av tøy og sengeklær, banking av tepper og matter. Fordeling av plass og tider skjer ved avtale mellom de beboere som sogner til den enkelte tørkeplass. Det er ikke tillatt å trekke "private" snorer mellom trærne.

4.12. Alt søppel pakkes godt inn før det kastes i søppelhusene. Poser for kildesortering av matavfall og plast skal brukes. Søppelposer må ikke settes utenfor søppelhuset. Papiravfall kastes i egen luke i søppelhusene. Dersom denne er full, står det en kommunal papircontainer på hjørnet av Kampheimveien / Oppsaltoppen som alle kan benytte.

4.13. Kast ikke mat ned på bakken til fuglene. Det trekker rotter og mus på eiendommen.

4.14. Skru alle utvendige vannkraner godt igjen.

4.15. Utelys bør være påsatt etter mørkets frembrudd.


5. Dyrehold

5.1. Andelseiere kan holde husdyr så lenge de ikke er til urimelig eller unødvendig sjeneanse for øvrige beboere.

5.2. Hunder må føres i bånd på borettslagets område.

5.3. Ekskrementer som dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener og borettslagets område for øvrig skal straks fjernes.

5.4. Husdyreiere er erstatningspliktige for eventuelle skader forårsaket av husdyr.


6. Ivaretakelse av grøntområdene

Oppsalgrenda Borettslag ble etablert i 1954 på en skogbevokst tomt som var en del av Østmarka. Den opprinnelige vegetasjon består i hovedsak av furu- og grantrær og enkelte løvtrær.

Oppsalgrenda Borettslag er et grønt borettslag. Uteområdene skal være varierte, inviterende, frodige og være med på å skape balanse for beboere, dyr og bebyggelse. Borettslaget ønsker å ivareta det opprinnelige i en balanse med endret bruk/behov og nyplanting.

Retningslinjer for felling av trær er vedtatt av styret (desember 2012). Beboere kan foreslå å felle trær. Styret samler opp ønsker fra beboerne og behandler disse i april hvert år. Ved felling av trær skal det vurderes å plante nytt på egnet sted. Prydbusker og annen mindre vegetasjon kan plantes, flyttes og fjernes av beboere i samråd med impliserte naboer.

Det vises forøvrig til leiekontrakten som inneholder bestemmelser om borettsinnehaverens plikter og ansvar, og det vises særlig til kontraktens bestemmelser om husleieinnbetaling, om fremleie og om veggdyrkontroll.

Henvendelser til borettslagets styre skal såvidt mulig skje skriftlig.