Nytt i Oppsalgrenda - September 2020

Hovedpunkter fra den ekstraordinære generalforsamlingen 24. august
Ekstraordinær generalforsamling ble gjennomført med totalt 26 stemmeberettigede, 23 andelseiere til stede, 3 representert ved fullmakt. Hele protokollen finner du på vår nettside; http://oppsalgrenda.no/ under overskriften GENERALFORSAMLINGER.


Klatreplanter kan gjøre stor skade på husveggen
Det er besluttet at det ikke er tillat å ha klatreplanter direkte på husveggen da disse kan gjøre stor skade.


Høstdugnad
Det er klart for høstdugnad i oktober, men start gjerne allerede nå. Inviter til tun-møte der du bor, og snakk med dine nærmeste naboer om hva som skal gjøres og om fordeling av oppgaver.

Som vanlig skal det rakes og samles sammen løv og nedfall. Hekker, busker og små trær skal klippes og vedlikeholdes. Sjekk om det er behov en stuss av vekstene langs borettslagets grense ut mot Kampheimveien, Villbergveien, Oppsaltoppen og Hellerudveien.


Det blir ingen pølsefest, men is blir det, søndag 18. oktober kl 16.00
Av hensyn til smittevern for arrangementer blir det ikke arrangert pølsefest i forbindelse med dugnaden. Men Velferdskomiteen vil kjøpe inn saftis til barn i alle aldre. Vi oppfordrer de voksne til å ta med kaffen ut på det lokale tunet for en prat med de nærmeste naboene, og for å spise is.


Containere blir satt ut torsdag 15. oktober, og hentet mandag 19. oktober.
Det er som vanlig bestilt 5 containere for blandet avfall. Blandet avfall innebærer enkelte begrensninger i hva som kan kastes i containeren. Samtidig må vi passe på at det ikke stikker grener eller gjenstander utenfor containerens kanter. Brudd på reglene innebærer ekstra kostnad for Oppsalgrenda.

Hva kan kastes i containeren?
Stein, jord, løv, papir, plast, glass, metall, klær, leker, treverk, etc. 

Hva kan ikke kastes i containeren?
Elektrisk avfall: som kjøleskap, vaskemaskin, hårføner, tv-skjermer og andre elektriske artikler.
Farlig avfall: som maling, lim, lakk, spraybokser, oljeavfall og lignende.
Annet avfall: som gips, sponplater, impregnert treverk og dekk.

Avfall som ikke kan kastes i containeren kan leveres gratis til en miljøstasjon. Den nærmeste miljøstasjonen ligger på Ryen; https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/ryen-gjenbruksstasjon/#gref


Bortkjøring av masser og jord på dugnad
Det er flere som har meldt fra om at de har masser fra kompost, jord, stein, tegl, takstein, betong og lignende, som ikke kan kastes i containerne for blandet avfall. Her vil vi prøve å organisere bortkjøring med Oppsalgrendas tilhenger i løpet av oktober.


Er det fullt i søppelskuret?
Av og til er det fullt i det nærmeste søppelskuret. Ofte gjelder det papircontainerne. Er det fullt er det viktig at man ikke prøver å få inn mer, eller legger søppel utenfor søppelskuret. Sjekk heller om det er plass i et av de andre søppelskurene i Oppsalgrenda.

Papp- og papir som kastes i papircontaineren bør klemmes flate. Riv de også gjerne i to. Da utnyttes plassen bedre og det blir plass til mer. Det gjelder også relativt flate pizza-esker og lignende. Blir det mange av dem i hel størrelse tar de stor plass.

Har man store pappesker eller annen pappemballasje bør de klemmes flate og kastes i den offentlige papircontaineren i krysset Kampheimveien/Oppsaltoppen. 

Styret har vært i kontakt med renovasjonsetaten i Oslo kommune angående økt tømmefrekvens for papp/papir, men har fått beskjed om at dette ikke er mulig.


Fasadeprosjektet, del 2 - Garasjene
Entreprenøren Front er forsinket, blant annet på grunn av Covid-19 karantene i sommer. Planen er allikevel at de skal skifte dårlige/råtne bord og beise garasjene før vinteren kommer.


Drenering av nr 29 er ferdig. Nå står nr 21 for tur
Det er entreprenør Steinbakken som har utført arbeidet i nr 29. Både beboere og styre er godt fornøyd med resultatet. Nå er det nr 21 som står for tur til å bli drenert. Dette vil skje i løpet av høsten.

Nytt i Oppsalgrenda - August 2020

Vi minner om ekstraordinær generalforsamling, mandag 24. august i Oppsal samfunnshus
Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i storsalen, Oppsal samfunnshus, mandag 24. august, kl 18.00. Her skal alle saker som ikke ble behandlet på den ordinære (digitale) generalforsamlingen i mai, i hovedsak alle innmeldte byggesaker, bli behandlet. Papirer med beskrivelser og dokumentasjon ble sendt ut i begynnelsen av august.

Vi vil følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) med hensyn til smittevern for arrangementer for opptil 200 personer. Det innebærer blant annet at vi vil:

• Notere hvem som er til stede, registrert med navn, boenhet og mobilnr i tilfelle senere smittesporing.
• Sette opp stoler med minst 1 meters avstand.
• Sørge for Antibac for håndvask ved inngangen til salen.

NB!
• Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp bør vurdere bruk av munnbind.
• Kun de som er friske og ikke har feber, hoste eller nyser kan delta.

Sprekker i malingen etter krymping
I forbindelse med fasadeprosjektet ble det byttet ut mye panel som ble vurdert som dårlig/råttent. I løpet av sommeren ser vi at det flere steder har oppstått «lyse» sprekker der de nye bordene har krympet. Dette skyldes at de underste bordene ikke ble beiset før de ytterste bordene ble satt opp. Vi har reklamert overfor entreprenør FRONT.

For nye og gamle beboere minner vi om ordensregel 5 om dyrehold. 
5.1. Andelseiere kan holde husdyr så lenge de ikke er til urimelig eller unødvendig sjenanse for øvrige beboere.
5.2. Hunder må føres i bånd på borettslagets område.
5.3. Ekskrementer som dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener og borettslagets område ellers skal straks fjernes.
5.4. Husdyreiere er erstatningspliktige for eventuelle skader forårsaket av husdyr.

Nytt i Oppsalgrenda - Juni/juli 2020

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling, 24. august
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i storsalen, Oppsal samfunnshus, mandag 24. august, kl 18.00. Alle saker som ikke ble behandlet på den ordinære (digitale) generalforsamlingen i mai, i hovedsak alle innmeldte byggesaker, vil bli behandlet her. Papirer med beskrivelser og dokumentasjon sendes ut i begynnelsen av august.


Retningslinjer for utbygging og andre bygningsmessige tiltak
Styret jobber med formuleringen av det vi kaller for «Retningslinjer for utbygging og andre bygningsmessige tiltak». Bakgrunnen for dette er at fellesskapet, det vil si borettslaget, overtar ansvaret for vedlikehold og utbedringer etter at en byggesak er ferdigstilt. Vi må derfor sikre at tilbygg og andre bygningsmessige tiltak er utført forskriftsmessig. I retningslinjenes innledning heter det:

«Disse retningslinjer omfatter utbygging av boenheter, terrasser, våtromsarbeider og andre aktuelle bygningsmessige tiltak i borettslaget. En viktig oppgave for styret er å vareta fellesskapets og berørte beboeres interesser. Selv om den enkelte andelseier er ansvarlig for utbygging og andre bygningsmessige tiltak, innebærer borettslagsformen at dårlig utført håndverk kan bli borettslagets ansvar og en økonomisk belastning for fellesskapet. For å sikre at utbygging og andre bygningsmessige tiltak skjer på en faglig tilfredsstillende måte, at offentlig regelverk følges og at borettslaget ikke løper unødvendig risiko, har styret utarbeidet disse retningslinjer. Andelseiere som planlegger utbygging eller andre tiltak vedrørende boenheter må gjøre seg kjent med og følge retningslinjene, som også skal innarbeides i kontrakten mellom andelseier og utførende entreprenør/håndverksfirma».


Dreneringsarbeidet i nr 29 er snart ferdig
Dreneringsarbeidet rundt nr 29 har pågått det meste av juni, og er nå inne i sluttfasen. Det var meningen å demontere terrassene, og sette de på plass igjen etter at dreneringsarbeidet under disse var utført. Vi så dette som utfordrende. Entreprenøren fant en annen løsning. Ved å benytte en minigraver og grave seg ned fra hver side av terrassene, fikk man drenert uten demontering. Dette sparte oss antakelig for en del arbeid.


Entreprenør Front vil i august/september starte arbeidet med garasjer og vindusskifte.
Del 2 av fasadearbeidet, som innbefatter bytte at råtne bord- og beising av garasjene, samt utskifting av enkelte vinduer, har planlagt oppstart i august/september. Vi vil varsle nærmere slik at beboere som blir berørt at arbeidet knyttet til garasje eller vindusskifte får beskjed.


Pallekarmer – for dyrking av bær og grønnsaker – Disponering av fellesarealer
Det er økt interesse for å sette ut pallekarmer for dyrking av bær og grønnsaker. Her er det viktig at beboerne på hvert enkelt tun i fellesskap finner frem til løsninger. Følgende enkle regler må følges:
• Pallekarmer må ikke etableres slik at lek og aktiviteter på tunet blir hemmet.
• Fellesområdene kan ikke brukes til private formål.
• Dersom man ønsker å dyrke noe privat må man etablere denne på egen terrasse.


Synkehull i asfalten på stikkvei ved nr 43/45
Det har oppstått et synkehull der grus og steiner under asfalten har sunket. Rørlegger har sjekket og avklart at synkehullet ikke skyldes vannlekkasje. Vi er i dialog med entreprenør for å fylle på masse og asfaltere.


Styret ønsker alle i Oppsalgrenda en varm og fin sommer!

 

Den digitale generalforsamlingen gjennomføres på VIBBO.NO

Når generalforsamlingen blir åpnet i morgen, mandag 4. mai, så skjer det i vibbo.no.

Beboere som skal delta på den digitale generalforsamlingen må registrere seg på vibbo.no.

Man logger seg på med sitt telefonnummer eller BankID. Når du er innlogget - sjekk at kontaktinformasjonen som er registrert om deg er korrekt. Her kan det også hukes av for samtykke til digital kommunikajon. Da kan vi sende deg varsler på e-post og SMS.

OBOS skriver at over 1000 selskaper per utgangen av april har gjennomført digitale generalforsamlinger eller årsmøter. Tilbakemeldingen er at det fungerer veldig fint.

Digital gjennomføring av generalforsamlingen 2020

Digital gjennomføring av generalforsamling i 2020
For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus/covid19, vil den ordinære generalforsamlingen i borettslaget bli avholdt digitalt. Dette foregår ved hjelp av løsningen Digitalt årsmøte fra OBOS.

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og forretningsfører OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført generalforsamlingen denne våren.

Saker som behandles
Vi vil begrenser i utgangspunktet behandlingen til de lovpålagte sakene:
• Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for 2019.
• Godkjenning av honorar til tillitsvalgte.
• Valg av tillitsvalgte.

Behandling av eventuelle andre saker og forslag blir utsatt til et senere møte når tiltakene mot korona tillater dette.

Generalforsamlingen starter
• Møtet åpnes 4.mai 2020.
• Møtet er åpent for avstemming i 8 dager. Det vil si at man kan logge inn og stemme i 8 dager i peridoden 4. mai, kl 18.30 - 12. mai, kl 18.30.

Hvordan deltar du digitalt?
• Du får en link via SMS/epost og/eller via Vibbo.no.
• Du kan også finne møtet ved å gå inn på https://vibbo.no/oppsalgrenda.
• Trykk på linken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og andre vedlegg.
• Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.

Hvem kan stemme på generalforsamlingen?
• Alle andelseiere har rett til å stemme i generalforsamlingen.
• Det er kun én stemme per andelsleilighet (siste stemmer teller).

PS! Det kan være tekstavvik med hensyn til enkelte punkter i den digitale møteløsningen, sammenlignet med den utsendte innkallingen.

Varsel om besiktigelse av vinduer, 17.- 21.4

Anders fra Front Entreprenør vil i perioden fra fredag 17.4 til tirsdag 21.4 besiktige vinduene i Oppsalgrenda. Anders vil bære «Front-klær» og benytte kikkert i forbindelse med besiktigelsen.

Varsel om rehabilitering av drensledninger i Kampheimveien 29

Varsel om rehabilitering av drensledninger i Kampheimveien 29 i uke 17, fra 20.- til 24. april.

VARSEL TIL BEBOERE
Arbeidene vil omfatte:
• riving av eksisterende plattinger/skillevegger
• oppgraving langs grunnmur ned til eksternt drensrør/såle
• rengjøring av grunnmur, sår og sprekker utbedres
• muren slemmes med vannavvisende stoff
• grunnmursplate av plast og fiberduk monteres. Stålbeslag over grunnmursplaten slisses inn i grunnmur
• montering av drensrør/inspeksjonsrør
• tilbakefylling av masser, samt grovplanering av topplag
• utlegging av vekstjord og tilsåing av alle berørte grøntområder
• berørte terrasser tilbakestilles

SIKRING AV BYGGEPLASSEN
Det er entreprenørens ansvar å sikre byggeplassen på best mulig måte. Vi vil imidlertid henstille alle foreldre til å passe ekstra godt på barna i anleggsperioden. All lek ved grøfter, utstyr og på lagerplasser er strengt forbudt.

STØY OG TILGJENGELIGHET
Dreneringsarbeidene vil nødvendigvis medføre enkelte ulemper for beboerne. Støy, støv og en begrensning på tilgjengeligheten i boligsameiet kan være vanlige konsekvenser av anleggsarbeidet. Det kan forekomme noe piggearbeid om det er fjell i grunnen, som tidvis da vil lage forbigående ekstra støy og vibrasjoner for beboerne. Oppsalgrenda borettslag håper likevel at dette ikke vil skape for store problemer for den enkelte beboer.

Styret har engasjert Steinbakken entreprenør as til å gjennomføre arbeidene. Eventuelle spørsmål omkring anleggsarbeidene kan rettes til entreprenøren på telefon: 22 80 22 00.

Nytt i Oppsalgrenda - Mars 2020

Generalforsamling 4. mai gjennomføres digitalt
For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus, oppfordrer OBOS alle boligselskap til å gjennomføre årets ordinære årsmøte digitalt. I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden ellers er i, mener OBOS dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtene denne våren.

OBOS anbefaler at sakene til behandling begrenses til de lovpålagte; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og eventuelt honorar til tillitsvalgte. Andre saker foreslås utsatt til senere møter.

Styret i Oppsalgrenda borettslag har vedtatt å følge OBOS sin anbefaling, og den planlagte generalforsamlingen 4. mai avholdes derfor digitalt. Vi kommer tilbake til hvordan dette gjennomføres.

Alle andre saker enn de lovpålagte nevnt over, vil behandles på ekstraordinær generalforsamling når det er forsvarlig å gjennomføre dette. Vi forstår at dette medfører ulemper i forhold til innmeldte byggesaker mm. Men vi anser at disse ikke vil kunne få en forsvarlig behandling uten mulighet for fysisk tilstedeværelse der alle får anledning til å lufte sine synspunkter og diskutere sakene.

Sjekk hva som kan- og ikke kan kastes i containeren. Detter fremgår informasjonsplakaten fra Ragn Sells. Det er blant annet ikke lenger lov å beytte svarte søppelsekker. Sekken må være gjennomsiktige, slik at man kan se hva den inneholder.


Samtykke til digital kommunikasjon
Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS eiendomsforvaltning AS har på vegne av Oppsalgrenda sendt en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital kommunikasjon.

Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger, ligningsoppgaver, brev og fakturaer kunne bli sendt per e-post. I tillegg åpnes det også opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle beboere om å gi samtykke til digital kommunikasjon. 

Vårdugnad 7.- 11. mai
I Oppsalgrenda har vi ikke vaktmester og det er derfor beboerne selv som har ansvaret for stell av sine nærområder og fellesarealer. Det er mange ting som trenger til litt stell og vedlikehold etter en lang vinter. Snakk med naboene og fordel oppgavene.

Det blir dessverre ingen pølsefest denne gangen grunnet koronavirus. 

Containere i forbindelse med vårdugnaden
Containere er bestilt til torsdag 7. mai. Disse blir hentet mandag formiddag 11. mai. I fjor ble vi fakturert for flere tusen fordi det ble kastet avfall som ikke var tillatt. Sjekk oppslag om hva som ikke kan kastes i containeren. 

Fasadeprosjektet del 2 har startet
Arbeidet med rehabilitering av garasjetakene har startet. De øvrige oppgavene startes så snart værforholdene tillater det, og det er forsvarlig med hensyn til koronasmitte-risiko. Ellers består del 2 av fasadeprosjektet av vask og beising av alle garasjer, og utskifting av enkelte vinduer. 

Kommunen feier Kampheimveien og Oppsaltoppen, mandag 20. april
Kommunen utfører den årlige vårrengjøringen av veier og fortau mandag 20. april fra kl 07.00 til 19.09. Husk parkeringsforbudet denne dagen.

Grusen fra vinteren som ligger helt inntil gjerdene langs veien er vanskelig å nå for feiebilen. Det oppfordres derfor til å feie denne ut i veien før feiebilen kommer.

Ytterdørene må oljes
Nå når de nybeisede fasadene stråler i vårsolen blir det veldig tydelig at en del av ytterdørene trenger en vårpuss. Det anbefales at man pusser lett med fint sandpapir før man tørker av støvet med en tørr klut. Deretter påføres teakolje med svamp eller pensel. Har du gått tom for olje, sjekk i boden ved Hellerudveien eller med naboen. Er det tomt – kontakt styret.

HUSK at alle kluter og svamper med olje er en potensielle brannkilder. Pass på at disse håndteres riktig

Trenger du grus?
Hvis det er behov for grus, har vi en haug tilgjengelig i krysset Oppsaltoppen/Kampheimveien. Ta med trillebår og spade og forsyn deg. 

Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag.

Nytt i Oppsalgrenda - Januar 2020

GODT NYTT ÅR!

Oppsalgrenda skirenn søndag 2. februar
Velferdskomiteen sammen med gode medhjelpere inviterer til det tradisjonelle Oppsalgrenda skirenn, søndag 2. februar. Sett av datoen. Vi satser på godt føre…

Generalforsamling mandag 4. mai
Generalforsamling 2020 avholdes mandag 4. mai i storsalen på Oppsal samfunnshus.

Frist for byggesaker- og andre forslag til generalforsamlingen er 16. mars
Frist for innsending av byggesaker- og andre forslag er 16. mars. Sakene sendes per epost til
Bjørnar Allgot, ba@diabetes.no.

Oslo kommune henter også i år juletrær, med og uten barnåler
Juletrærne hentes tirsdag 7. januar ca kl 12, i følgende kryss:
• Kampheimveien / Oppsaltoppen
• Kampheimveien / Vilbergveien

Søppel etter fyrverkeri
For den som vil få med seg fyrverkeriet ved inngangen til det nye året er krysset Kampheimveien / Oppsaltoppen et utmerket sted. Her møtes mange for å feire sammen med gode naboer. Men de som var med på festen er også de som må ta ansvar for å rydde opp.

Nytt fra Telenor om TV og wifi-avtalen
Telenor har innført poengmodell og nytt brukergrensesnitt. Det vil gi økt valgfrihet og fleksibilitet slik at man kan se hva man vil, når og hvor man vil. Alle kunder kan selv velge kanaler og strømmetjenester man vil ha inkludert. Ja, man kan rett og slett skreddersy eget innhold, og samtidig velge bort kanaler og innhold som ikke er ønskelig.

Nytt av året er også at strømmetjenestene HBO Nordic og Viasat Film kan velges inn i pakken som en del av TV-abonnementet.

Sjekk T-We appen
Hvis du ikke har lastet ned T-We appen ennå, anbefaler vi at du leser dette: T-We

Nye beboere i Oppsalgenda må kontakte Telenor 
Telenor minner om at nye beboere må registrere seg hos deres kundeservice på telefonnummer 915 09 000, slik at de får fullt utbytte av alle fordelene de skal ha som Telenor-kunde.

Fasadeprosjektet del 1 ble avsluttet i oktober
Entreprenør FRONT AS avsluttet fasadeprosjektet, del 1 ved utgangen av oktober 2019. Da var alle hus vasket fra tak til grunnmur, og alle fasader, inkludert yttervegger, vindskier, vinduer, terrasser og inngangspartier, beiset med 2 strøk.

At grunnarbeidet er solid er viktig for resultatet og at det skal vare i mange år. Derfor ble fasadene først vasket med varmt vann, og råtne bord eller bord med begynnende råte skiftet ut. Det ble til slutt et ganske omfattende arbeid. Men så fremstår da også husene nærmest som nye.

Gjenstående arbeid, del 2 av fasadeprosjektet, vil innbefatte utskifting av enkelte vinduer samt vask og beising av alle garasjer. Her vil også garasjetakene bli skiftet ut, der det trengs. Dette arbeidet vil i hovedsak bli utført våren 2020.

Følg Oppsalgrenda på Facebook
På Facebook når vi frem til hverandre med korte beskjeder og informasjon om ferske hendelser som mange i Oppsalgrenda har interesse av. Man kan avstemme om det er flere som mangler TV- eller internettsignaler, finne ut når skolestartfesten begynner, annonsere ting som gis bort/selges, typisk barnetøy og møbler, men også leker og sykler. Vi oppfordrer deg som ikke allerede er med – følg Oppsalgrenda på Facebook!

Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

 

Nytt i Oppsalgrenda - September 2019

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 8. oktober
Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes i storsalen i Oppsal samfunnshus, tirsdag 8. oktober kl 18.00.

AGENDA:
1. Fasadeprosjektet, status og framdrift og økonomi, garasjene. Gjennom gang ved OBOS prosjekt, FRONT og styret.
2. Økning av lånerammen til prosjektet.
3. Styrets mandat til å avgjøre utvendige farger i borettslaget.
4. Klage fra beboer i 43D.

Innkalling kommer i postkassene i uke 38. Vel møtt!

Husleieøkning fra 1. november
Styret har besluttet å øke husleien med 5 % fra og med 1. november. Løpende driftskostnader øker hvert år, og det er flere år siden husleien ble økt sist. Styret mener det vil være økonomisk forsvarlig å øke husleien slik at borettslaget opprettholder god likviditet til å betjene løpende driftskostnader samtidig som lånekostnadene øker.

Status fasadeprosjektet per september
Fasadeprosjektet er ajour med fremdriftsplanen som går ut på at alle husrekkene skal være ferdig vasket og beiset innen uke 44. siste husrekke som har fått montert stillaser er nr 37. Deretter gjenstår kun 39 og 41.

Det er skiftet ut et betydelig antall bord på husveggene. Dette er bord med råttent trevirke, eller begynnende råteskade, som måtte skiftes ut om få år, om det ikke var gjort nå i forbindelse med fasadeprosjektet. I tillegg er flere av garasjetakene er i dårlig forfatning og må rehabiliteres. Disse arbeidene innebærer en kostnadsøkning i prosjektet. Styret vil i ekstraordinær generalforsamling redegjøre for hvilke vurderinger som er gjort og begrunne styrets innstilling til økt låneramme og økt husleie.

Høstdugnad første helgen i november
Det er klart for høstdugnad den første helgen i november. Oppgaver: Rake og samle sammen løv og nedfall, klipp og vedlikehold av hekker, busker og andre vekster. Sjekk gjerne også vekster langs borettslagets grense ut mot Kampheimveien, Villbergveien, Oppsaltoppen og Hellerudveien.

Containere blir satt ut torsdag 31. oktober, og hentet mandag 4. november.
Det er viktig at det kun kastes godkjent avfall i containerne. Vi må også sørge for at det ikke stikker grener eller andre gjenstander mer enn en halv meter over kanten på containeren. Regningen for feil blir belastet borettslaget.

Hva kan kastes i containeren?
Stein, jord, løv, papir, plast, glass, metall, klær, leker, treverk, etc. 

Hva kan ikke kastes i containeren?
Elektrisk avfall: som kjøleskap, vaskemaskin, hårføner, tv-skjermer og andre elektriske artikler.
Farlig avfall: som maling, lim, lakk, spraybokser, oljeavfall og lignende.
Annet avfall: som gips, sponplater, impregnert treverk og dekk.

Avfall som ikke kan kastes i containeren kan leveres gratis til en miljøstasjon. Den nærmeste miljøstasjonen ligger på Ryen; https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/ryen-gjenbruksstasjon/#gref

Olje ytterdøren før kulden setter inn
For de som ikke fikk oljet ytterdøren med teakolje til vårdugnaden, er det nå en gylden mulighet før kulde setter inn. Det anbefales at man pusser lett med fint sandpapir før man påfører oljen med pensel, både innvendig og utvendig. Har du gått tom for olje, sjekk i boden ved Hellerudveien eller med naboen. Er det helt tomt – kontakt styret.

HUSK at alle kluter og svamper med olje er mulige brannkilder. Pass på at disse håndteres riktig.


Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag
Oppsalgrenda på nett: www.oppsalgrenda.no
Oppsalgrenda på Facebook: https://www.facebook.com/groups/608662395878617/

Nytt i Oppsalgrenda - Mai (2) 2019

Fasadeprosjektet 2019, oppstart 3. juni
Det er nå inngått avtale med Front Entreprenør AS. Oppstart allerede 3. juni i Rundingen.

Stillaser vil bli montert på 3-4 hus av gangen. Arbeidstid per hus er antatt å være 4-6 uker. Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av høsten, men med værforbehold.
 
Alle tak, nedløp og fasader vil bli vasket med varmt vann. (Vannet varmes i dieselkompressor). Deretter vil alle fasader, vinduer, terrasser, poststativ og garasjer bli beiset.

Arbeidet kommer også til å pågå lørdager. Søndager vil det ikke være noen aktivitet.

Beboere i Rundingen kan allerede nå starte forberedelsene. Balkongene må tømmes. (Møbler kan eventuelt settes på fellesområdet/plenen).

Klatrevekster, espalierer og annet som er festet til veggene må fjernes/flyttes/klippes ned. Klatreplantene kan legges ned, men man må påregne noe skader. Stillaser kommer på alle vegger og vil ta plass ca 1 meter ut fra husveggen. Andre uteplanter du vil ta vare på, må flyttes.

Styret vil etablere en nettside med viktig og nyttig informasjon knyttet til arbeidet, blant annet en fremdriftsplan. Er det spørsmål, ta kontakt med Bjørnar, ba@diabetes.no.
 
Dette var en av de store temaene under generalforsamlingen 9. mai.

Innkalling og protokoll fra generalforsamlingen 2019
Både innkalling og protokoll fra generalforsamlingen 9. mai er lagt ut på http://oppsalgrenda.no/. Direktelink; http://www.123hjemmeside.no/Oppsalgrenda/28152859

Istandsettelse etter gravearbeidene i 2018 ifm nye stoppekraner
Styret har engasjert Østby Plen- og Hageservice til å rydde opp etter gravearbeidene i fjor. De vil fylle på med matjord og så gress både der det er gravd, og i kjøresporene etter gravemaskinene.

Arbeidet startet ved nr 21 denne uka, og de vil jobbe seg oppover i løpet av juni.

Det er viktig å sikre at de har tilgang til områdene det skal jobbes på, så eventuelle gjenstander, sykler, leker, blomsterpotter, hagemøbler ol, må fjernes på forhånd.

Vær også OBS på at vi kommer til å sette opp plakater/sperrer foran enkelte av portene innimellom, slik at ingen parkerer foran, da de vil trenge å kjøre inn med noe utstyr.

Container for farlig avfall settes ut 3.- 11. juni
Renovasjonsetaten, ved Seksjon for farlig avfall og minigjenbruk setter ut 4 containere for henholdsvis for farlig avfall og EE-avfall ved boden i Kampheimveien 31. Containerne settes ut 3. juni, og hentes 11. juni.

Oppgradering av lekeplasser
Styret ser behov for å utbedre og oppgradere lekeplassene på hhv. tunet 37,39,41 og i rundingen. I den forbindelse ønsker vi innspill fra beboerne til hvilke funksjoner/hva slags type lek/hvilken type lekeapparater det skal legges til rette for. Hva ønsker dere: Klatring/husking/lekehus/sandkasse/andre ting? Hvilken aldersgruppe bør det legges til rette for? Innspill kan sendes til: annemari.g.moe@gmail.com.


Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag
Oppsalgrenda på nett: www.oppsalgrenda.no
Oppsalgrenda på Facebook: https://www.facebook.com/groups/608662395878617/

Nytt i Oppsalgrenda - Mai 2019

Container for farlig avfall settes ut 3.- 11. juni
Renovasjonsetaten, ved Seksjon for farlig avfall og minigjenbruk setter ut 4 containere for henholdsvis for farlig avfall og EE-avfall ved boden i Kampheimveien 31. Containerne settes ut 3. juni, og hentes 11. juni.

Oppgradering av lekeplasser
Styret ser behov for å utbedre og oppgradere lekeplassene på hhv. tunet 37,39,41 og i rundingen. I den forbindelse ønsker vi innspill fra beboerne til hvilke funksjoner/hva slags type lek/hvilken type lekeapparater det skal legges til rette for. Hva ønsker dere: Klatring/husking/lekehus/sandkasse/andre ting? Hvilken aldersgruppe bør det legges til rette for? Innspill kan sendes til: annemari.g.moe@gmail.com.

Vi minner om: Støtte til oppgradering av tunene
Vi minner om muligheten for å søke om støtte på opptil 5.000 kroner til oppgradering av tunene. Forutsetningen er at det har vært avholdt tunmøte der man har blitt enige om tiltakene. Søknaden kan omfatte støtte til for eksempel beplantning, jord, hekk, benker eller utstyr. Søknad sendes til styreleder.

Istandsettelse etter gravearbeidene ifm nye stoppekraner
Det er avtalt befaring med gartner for å se på løsning for områdene som ble gravet opp i fjor i forbindelse med skifte av stoppekraner. Vi kommer tilbake med mer informasjon

Vask og beising av alle fasader, inkludert vinduer, terrasser og garasjer
OBOS Prosjekt er nå engasjert i arbeidet med å utarbeide grunnlag for anbudsrunde. Planen er som tidligere nevnt å starte- og gjennomføre så mye som mulig i løpet av sommerhalvåret. Styret vil informere nærmere om dette etter hvert som avtaler blir inngått.


Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag
Oppsalgrenda på nett: www.oppsalgrenda.no
Oppsalgrenda på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/608662395878617/

 

Nytt i Oppsalgrenda - April 2019

Generalforsamling torsdag 9. mai
Det avholdes generalforsamling i storsalen i Oppsal samfunnshus torsdag 9. mai. Innkalling kommer i postkassene. Vel møtt!

Vårdugnad torsdag 9.- 13. mai
Årets vårdugnad avholdes 9.- 13. mai. Det er mange ting som trenger til litt stell og vedlikehold etter en lang vinter. Styret distribuerer eget skriv med oppgaver som kan utføres under dugnaden.

Dugnaden markeres med pølsefest søndag 12. mai, kl 15.00 på et tunet 27/29/31.

Containere blir satt ut fra torsdag 9. mai, og hentes mandag 13. mai.
Dette kan kastes i containeren: Stein, jord, løv, papir, plast, glass, metall, klær, leker, treverk etc.

Dette kan IKKE kastes i containeren:
Elektrisk avfall: som kjøleskap, vaskemaskin, hårføner, tv-skjermer og andre elektriske artikler.
Farlig avfall: som maling, lim, lakk, spraybokser, oljeavfall og lignende.
Annet avfall: som gips, sponplater, impregnert treverk og dekk.

Avfall som ikke kan kastes i containeren kan leveres gratis til en miljøstasjon.

Kommunen feier Kampheimveien og Oppsaltoppen, mandag 29. april
Grusen som ligger helt inntil gjerdene langs veien er vanskelig å nå for feiebilen. Det oppfordres derfor til å feie denne ut i veien før feiebilen kommer.

Støtte til oppgradering av tunene
Vi minner om muligheten for å søke om støtte på opptil 5.000 kroner til oppgradering av tunene. Forutsetningen er at det har vært avholdt tunmøte der man har blitt enige om tiltakene. Søknaden kan omfatte støtte til for eksempel beplantning, jord, hekk, benker eller utstyr. Søknad sendes til styreleder.

Ytterdørene må oljes
Som en del av vårpussen skal ytterdørene oljes med teakolje, både innvendig og utvendig. Det anbefales at man pusser lett med fint sandpapir før man påfører oljen med svamp eller pensel. Men sjekk først at overflaten er ren og fri for støv. Har du gått tom for olje, sjekk i boden ved Hellerudveien eller med naboen. Er det tomt – kontakt styret.

HUSK at alle kluter og svamper med olje er potensielle brannkilder. Pass på at disse håndteres riktig.

Er det behov for grus?
Hvis det er behov for grus i en eller annen sammenheng, har vi en stor haug tilgjengelig i krysset Oppsaltoppen/Kampheimveien. Grusen ble bestilt i forbindelse med påfyll av alle gruskasser i vinter, da stikkveien våre var dekket av den fineste skøyteisen. Det ble imidlertid bestilt i overkant mye. Så har du behov for grus, vet du hvor du finner den.

Vask og beising av alle fasader, inkludert vinduer, terrasser og garasjer
OBOS Prosjekt er nå engasjert i arbeidet med å utarbeide grunnlag for anbudsrunde. Planen er som tidligere nevnt å starte- og gjennomføre så mye som mulig i løpet av sommerhalvåret. Styret vil informere nærmere om dette etter hvert som avtaler blir inngått.

Elbiler i Oppsalgrenda
Lademulighetene i Oppsalgrenda og på Oppsal generelt er begrensede. En del beboere har allikevel anskaffet elbil. Vi ser at noen trekker ladeledning ut av vinduet, over fortauet og frem til bilen. Vi må minne om ansvaret som påhviler den enkelte ved å gjøre dette.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), har utarbeidet retningslinjer for lading av elbiler. Her finner vi blant annet følgende anmerkninger:

Ladekabel skal ikke forlenges med skjøteledning grunnet fare for skade og varmgang. [...] Under ingen omstendigheter må kabel legges over fortau eller vei der den kan bli skadet eller forårsake skade.

Noen elbileiere legger ladekabel gjennom vindu fra bolig. Dette kan medføre livsfare og er ikke tillatt.

Har du elbil bør du sette deg inn i retningslinjene fra DSB om lading av elbiler; https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#skjoteledninger-skal-ikke-benyttes


Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag
Oppsalgrenda på nett: www.oppsalgrenda.no
Oppsalgrenda på Facebook: https://www.facebook.com/groups/608662395878617/

Nytt i Oppsalgrenda - Februar 2019

Oppsalgrenda skirenn 3. februar
Velferdskomiteen, speaker Bjørnar og mange gode hjelpere sto i bresjen da årets utgave av Oppsalgrenda skirenn ble arrangert søndag 3. februar. Blant de gode hjelperne var værgudene, som i uka før hadde sørget for (mer enn) nok snø + godvær på renndagen. En minnerik dag for alle deltakere. Se Oppsalgrenda.no eller Oppsalgrenda på Facebook for bilder og kommentarer. 

Generalforsamling 9. mai
Generalforsamling 2019 avholdes torsdag 9. mai i storsalen på Oppsal samfunnshus. 

Frist for byggesaker- og andre forslag til generalforsamlingen er 15. mars
Frist for innsending av byggesaker- og andre forslag er 15. mars. Sakene kan leveres til , eller i postkassen til Truls Haugen i 41 A.

Poststativene i rundingen samles ved Kampheimveien/Oppsaltoppen fra mandag 4. mars
Som tidligere annonsert, i november 2018-utgaven av Nytt i Oppsalgrenda, vil poststativene i rundingen samles ved Kampheimveien/ Oppsaltoppen. Det nye postkassene tas i bruk fra og med mandag 4. mars. De gamle postkassene ved Hellerudveien og ved nr 45, vil bli demontert helgen i før. Stativene blir inntil videre stående. Eventuell post i kassene som demonteres vil bli flyttet til de nye postkassene ved Kampheimveien/Oppsaltoppen.

Ny TV og wifi-avtale med Telenor (tidligere Canal Digital).
Styret har inngått en ny avtale med Telenor for levering av TV- og wifi. Avtalen kalles KOMPLETT 50 og har en totalpris per husstand på 389 kr per måned. Avtalen inkluderer:

• Bredbånd 50 Mbps, og Alltid på Nett-garanti.
• Ønskes raskere bredbånd (mer kapasitet) kan det bestilles individuelt hos Telenor til rabatterte priser.
• Basis-TV med stort utvalg norske og internasjonale kanaler + 15 valgfrie kanaler.
• Last ned T-WE-appen for mobil og nettbrett og følg TV-sendinger direkte, eller se filmer, serier og programmet du gikk glipp.

Avtalen inkluderer også installasjon av ny T-WE box 2 og HDD Wifi-ruter i hver boenhet. Dessverre er Telenors leverandør forsinket med leveransen, men venter at dette kan skje i februar/mars.

Nye beboere bør kontakte Telenor 
Telenor minner om at nye beboere må registrere seg hos deres kundeservice på telefonnummer 915 09 000, slik at de får fullt utbytte av alle fordelene de skal ha som Telenor-kunde.

Gjensidige forsikring er Oppsalgrendas forsikringsselskap fra og med 1.1.2019
Oppsalgrenda har inngått avtale med Gjensidige forsikring, som erstatter IF Forsikring, fra og med 1. januar 2019. Gjensidige har den samme dekningen, men til en gunstigere pris.  

Rehabilitering av fasader, vinduer, terrasser og garasjer
Styret arbeider med forberedelser til rehabilitering av alle fasader i Oppsalgrenda. Det inkluderer yttervegger, vindskier, vinduer, terrasser, inngangspartier og garasjer. I tillegg kommer rens av tak og takrenner. Planen er å gjennomføre så mye som mulig kommende vår, sommer og høst. Styret vil informere nærmere om dette.

Følg Oppsalgrenda på Facebook
På Facebook når vi frem til hverandre med korte beskjeder og informasjon om ferske hendelser som mange i Oppsalgrenda har interesse av. Man kan avstemme om det er flere som mangler TV- eller internettsignaler, finne ut når skolestartfesten begynner, annonsere ting som gis bort/selges, typisk barnetøy og møbler, men også leker og sykler. Vi oppfordrer deg som ikke allerede er med – følg Oppsalgrenda på Facebook!

Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - Desember 2018

Når julen er over og juletreet skal ut av stua
Oslo kommune, Renovasjonsetaten henter juletrær lørdag 5. januar 2019. Møt opp med juletreet ditt når bilen kommer, den stopper blant annet i krysset mellom de to angitte gatene:

Kl 11.20 – 11.35 – i krysset Kampheimveien x Oppsaltoppen.
Kl 11.35 – 11.50 - i krysset Vilbergveien x Bjartveien.

Oppsalgrenda skirenn 3. februar 2019
Merk søndag 3. februar i kalenderen, da blir det skirenn i Oppsalgrenda borettslag. Arrangør er velferdskomiteen og styret. Vi trenger litt praktisk hjelp til løypetråkking på lørdag og selve arrangementet på søndagen.

Generalforsamling 2019
Generalforsamling 2019 avholdes torsdag 9. mai i storsalen på Oppsal samfunnshus. 

Kontroll av brannslokningsapparat.
Alle beboere fikk utlevert brannslokningsapparat nr 2 tidligere i desember. Nå er det tid for kontroll av det gamle brannslokningsapparatet. Dette blir utført av Aktiv Brannvern AS, tirsdag 8. januar. Nærmere informasjon kommer.

Sjekk at røykvarslerne dine virker
Regelen er at det skal være minst én røykvarsler i hver etasje i hver boenhet. 

Sjekk at røykvarslerne dine virker og meld tilbake til Ivar; ivar.l.johansen@gmail.com om du trenger nytt batteri og/eller ny røykvarsler.

Følg Oppsalgrenda på Facebook
På Facebook når vi frem til hverandre med korte beskjeder og informasjon om ferske hendelser som mange i Oppsalgrenda har interesse av. Man kan avstemme om det er flere som mangler TV- eller internettsignaler, finne ut når skolestartfesten begynner, annonsere ting som gis bort/selges, typisk barnetøy og møbler, men også leker og sykler. Vi oppfordrer deg som ikke allerede er med – følg Oppsalgrenda på Facebook!

Vi ønsker alle i Oppsalgrenda
GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Hilsen Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - November 2018

Poststativene i rundingen samles ved Kampheimveien/Oppsaltoppen
Vi er kjent med at Posten reformeres og effektiviseres. Nå blir også vi berørt. For oss betyr det at postkassene i rundingen, som i dag er fordelt på 3 stativer, samles på 2 stativer ved porten ut mot Kampheimveien/Oppsaltoppen. Dette vil bli utført en gang frem mot nyttår.

Julegrantenning søndag 2. desember
Velferdskomiteen arrangerer julegrantenning i rundingen, søndag 2. desember kl 17. Det serveres gløgg og pepperkaker, og det blir gang rundt juletreet.

Kontroll av brannslokningsapparat
I samsvar med forskrift om brannvern, kapitel 2, paragraf 7, har alle boenheter i borettslaget en håndslokker. I Oppsalgrenda vil det si et pulverapparat på 6 kg med ABC-pulver.

Brannslokningsapparatene skal nå kontrolleres, og styret har kontaktet Aktiv Brannvern AS om å få dette utført. I tillegg ønsker styret å øke antallet pulverapparat til 2 per boenhet, slik at man kan ha ett i hver etasje.

Kontroll og levering av nye apparat vil forhåpentligvis skje i desember. Vi kommer tilbake med eget skriv vedrørende gjennomføring av kontroll.

Sjekk at røykvarslerne dine virker
Regelen er at det skal være minst én røykvarsler i hver etasje i hver boenhet.

Sjekk at røykvarslerne dine virker og meld tilbake til Ivar; ivar.l.johansen@gmail.com om du trenger nytt batteri og/eller ny røykvarsler.

Fyringsråd
Det er sesong for fyring, og her er noen enkle fyringsråd:
•Unngår rå ved og for lite trekk, det øker faren for pipebrann.
•Varmen reguleres best ved å legge i ofte og lite, og sørge for godt trekk.
•La veden brenne ned til det bare er glør igjen før det legges i ny tørr ved.

Flere råd finner du på Brann- og redningsetatens nettsider; https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/

Fullt i søppelskuret?
Av og til er det fullt i det nærmeste søppelskuret. Ofte gjelder det papircontainerne. Er det fullt er det viktig at man ikke prøver å få inn mer, eller legger søppel utenfor søppelskuret. Sjekk først om det er plass i ett av de andre søppelskurene i Oppsalgrenda.
Papp- og papir som kastes i papircontaineren bør klemmes flate. Da utnyttes plassen bedre og det blir plass til mer.

Har man store pappesker eller annen pappemballasje bør de klemmes flate og kastes i den offentlige papircontaineren i krysset Kampheimveien/Oppsaltoppen.

Ikke hell ribbefettet i vasken
I julen koser vi oss med mye god og fet mat. Og fettet som er til overs har vi lett for helle ut i kjøkkenvasken. Men det er en dårlig løsning. Videobildene i forbindelse med rørfornyelsen i nr 21 – 41 det siste året, viste at flere av rørene nærmest var tette på grunn av fettavleiring.

For å unngå tette avløpsrør bør man tørke bort flytende fett fra stekepannen med tørkepapir før du vasker opp. Fett som ligger igjen etter steking av ribbe og damping av pinnekjøtt bør man avkjøle til det stivner, og så skrape det av og kaste i matavfallet.

Samtykke til digital kommunikasjon
Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS vil på vegne av boligselskapene sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt boligeier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon.

Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt per e-post, og enkelte varslinger på SMS. Den som gir sitt samtykke til digital kommunikasjon, kan også når som helst trekke samtykket tilbake.

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle våre beboere/eiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

Følg Oppsalgrenda på Facebook
På Facebook når vi frem til hverandre med korte beskjeder og informasjon om ferske hendelser som mange i Oppsalgrenda har interesse av. Man kan avstemme om det er flere som mangler TV- eller internettsignaler, finne ut når skolestartfesten begynner, annonsere ting som gis bort/selges, typisk barnetøy og møbler, men også leker og sykler. Vi oppfordrer deg som ikke allerede er med – følg Oppsalgrenda på Facebook!


Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag
Oppsalgrenda på nett: www.oppsalgrenda.no
Oppsalgrenda på Facebook: Søk opp «Oppsalgrenda borettslag».

Nytt i Oppsalgrenda - April/mai 2018

Kommunen feier veiene på Oppsal, onsdag 2. mai
Før feiebilen kommer kan det være en god ide å feie grusen, som ligger helt inntil gjerdene våre og i stikkveiene, ut i veien. Så ordner feiebilen resten.

Vårdugnad torsdag 3. mai
Årets vårdugnad avholdes 3. mai. Det er mange ting som trenger til litt stell og vedlikehold etter en lang vinter. Snakk med naboene og fordel oppgavene.

Velferdskomiteen sammen med styret arrangerer pølsefest på et tunet 33/35/37 kl 18:30.

Containere blir satt ut fra 3. mai, og hentes mandag 7. mai.
Det er viktig at det kun kastes godkjent avfall i containerne. Vi må også sørge for at det ikke stikker grener eller andre gjenstander mer enn en halv meter over kanten på containeren. Regningen for feil blir belastet oss.

Utstyr i fellesbodene
Styret ønsker å minne alle om at det er beboerne selv som har ansvar for beising av verandaer, søppelskur, garasjeporter, vedlikehold av grøntarealene, klipping av hekker osv. Det er kjøpt inn diverse utstyr som står i fellesbodene, blant annet gressklippere, kantklippere og hagesakser (bensindrevne) samt krafse, hakke og spade. Det står også beis til veranda, postkassestativ, søppelskur og garasjeporter, samt treolje til benker og bord på fellesområdet i de to fellesbodene. (Rørosrød og edelhvit beis til terrassene, og blå beis til garasjeportene.

Støtte til oppgradering av tunene
Vi minner om muligheten for å søke om støtte på opptil 5000 kroner til oppgradering av tunene. Forutsetningen er at det har vært avholdt tunmøte der man har blitt enige om tiltakene. Søknaden kan omfatte støtte til for eksempel beplantning, jord, hekk, benker eller utstyr. Søknad sendes til styreleder.

Ytterdørene må oljes
Som en del av vårpussen står oljing av ytterdørene på programmet, både innvendig og utvendig. Det anbefales at man pusser lett med fint sandpapir før man påfører oljen med svamp eller pensel. Men sjekk først at overflaten er ren og fri for støv.

Alle kluter og svamper med olje er potensielle brannkilder, og bør håndteres riktig. Det beste er å brenne dem etter bruk på en trygg måte. 

Siste nytt om rørrehabiliteringen finner du på Oppsalgrenda.no og Facebook
Vi er i gang med rørrehabilitering og skifte av stoppekraner for husrekkene 21 – 39. Det er behov for å gi løpende status. Vi oppfordrer derfor alle berørte beboere til å sjekke Oppsalgrenda.no eller Oppsalgrenda på Facebook.


Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag
Oppsalgrenda på nett: www.oppsalgrenda.no
Oppsalgrenda på Facebook: https://www.facebook.com/groups/608662395878617/

Nytt i Oppsalgrenda - Januar / februar 2018

Oppsalgrenda skirenn 2018
Søndag 11. februar er det klart for det årlige skirennet i Oppsalgrenda. Start- og mål blir det på tunet 37/39/41. Bjørnar Allgot holder tradisjonen i hevd og er speaker. Det er åpent for både store og små. Ekstra moro for barna er det når de voksne blir med.
Første start er kl 12:00. De yngste klassene er først ut i løypa.
Klasseinndelingen er som følger: 1 – 4 år, 5 – 7 år, 8 – 10 år, 11 – 12 år og 13 – 99 år.
Påmelding til Gry: sms 930 01 111, gry.herefoss@hotmail.com, eller lapp i postkassen i 33 C.

Generalforsamling og innmelding av byggesaker/forslag
Det blir generalforsamling i Oppsalgrenda torsdag 19. april, kl 18 i storsalen i Oppsal samfunnshus.

Frist for innsending av byggesaker- og andre forslag er 1. mars. Sakene kan leveres til leenborg@online.no, eller i postkasen til Truls Haugen i 41 A.

Hunder i Oppsalgrenda
Det er etter hvert mange beboere som har anskaffet hund i Oppsalgrenda. Vi må derfor minne om ordensreglene i Oppsalgrenda, punkt 5, om dyrehold;   

5.1. Andelseiere kan holde husdyr så lenge de ikke er til urimelig eller unødvendig sjenanse for øvrige beboere. 
5.2. Hunder må føres i bånd på borettslagets område. 
5.3. Ekskrementer som dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener og borettslagets område for øvrig skal straks fjernes. 
5.4. Husdyreiere er erstatningspliktige for eventuelle skader forårsaket av husdyr.

Ordensreglene finner du på nettsidene våre; http://oppsalgrenda.no/

Mangler det lys i postkassestativet?
Lys i postkassestativene bidrar til triveligere uteområde i den mørke årstiden. Nye lyspærer finnes i boden ved nr 49/51. Er du usikker på hvor nøkkelen er – ta kontakt med én fra styret. Styret setter pris på å få beskjed dersom det skulle gå tomt for lyspærer.

Fullt i søppelskuret?
Av og til er det fullt i det nærmeste søppelskuret. Ofte gjelder det papircontainerne. Er det fullt er det viktig at man ikke prøver å få inn mer, eller legger søppel utenfor søppelskuret. Sjekk først om det er plass i ett av de andre søppelskurene i Oppsalgrenda.

Papp- og papir som kastes i papircontaineren bør klemmes flate. Da utnyttes plassen bedre og det blir plass til mer.

Har man store pappesker eller annen pappemballasje bør de klemmes flate og kastes i den offentlige papircontaineren i krysset Kampheimveien/Oppsaltoppen. 

Sjekk at røykvarslerne dine virker
Vi minner om denne en gang til. Regelen er at det skal være minst én røykvarsler i hver etasje i hver boenhet. 

Sjekk at røykvarslerne dine virker og meld tilbake til Ivar; ivar.l.johansen@gmail.com om du trenger nytt batteri og/eller ny røykvarsler.

Fyringsråd
Det er sesong for fyring, og her er noen enkle fyringsråd:

•Unngår rå ved og for lite trekk, det øker faren for pipebrann.
•Varmen reguleres best ved å legge i ofte og lite, og sørge for godt trekk.
•La veden brenne ned til det bare er glør igjen før det legges i ny tørr ved.

Flere råd finner du på Brann- og redningsetatens nettsider; https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/

Følg Oppsalgrenda på Facebook
På Facebook når vi frem til hverandre med korte beskjeder og informasjon om ferske hendelser som mange i Oppsalgrenda har interesse av. Her kan man for eksempel avstemme om det er flere som mangler TV- eller internettsignaler. Finne ut når skolestartfesten begynner. Annonsere ting som gis bort/selges, typisk barnetøy og møbler, men også leker og sykler. For styret og Velferdskomiteen er Facebook en veldig nyttig kanal for å nå raskt ut til beboerne med nyheter eller hendelser. 


Vi oppfordrer deg som ikke allerede er med – følg Oppsalgrenda på Facebook!

Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag
Oppsalgrenda på nett: www.oppsalgrenda.no
Oppsalgrenda på Facebook: https://www.facebook.com/groups/608662395878617/

Nytt i Oppsalgrenda - Oktober/November 2017

Litt mer om høstdugnaden
Høstdugnaden ble raket i gang torsdag kveld i forrige uke da Velferdskomiteen serverte pølser, kake, brus og kaffe på tunet 27/29/31. Til tross for sur vind og noen utfordringer i forkant gjennomførte Velferdskomiteen i kjent stil. Stor takk!

Olje ytterdører
Hvis du ikke fikk oljet ytterdøren under dugnaden er det lurt å gjøre det nå. Mangler du olje eller svamp, sjekk med naboen. Er det flere som mangler – ta kontakt med styret.

Elbiler i Oppsalgrenda
Lademulighetene i Oppsalgrenda og på Oppsal generelt er begrensede. En del beboere har allikevel anskaffet elbil. Vi ser at noen trekker ladeledning ut av vinduet, over fortauet og frem til bilen. Vi må minne om ansvaret som påhviler den enkelte ved å gjøre dette.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, (DSB) har utarbeidet retningslinjer for lading av elbiler. Her finner vi blant annet følgende anmerkninger:

Ladekabel skal ikke forlenges med skjøteledning grunnet fare for skade og varmgang. [...] Under ingen omstendigheter må kabel legges over fortau eller vei der den kan bli skadet eller forårsake skade.

Noen elbileiere legger ladekabel gjennom vindu fra bolig. Dette kan medføre livsfare og er ikke tillatt.

Vi må be om at beboere med elbil følger retningslinjene fra DSB om lading av elbiler.

Alle punktene i retningslinjene kan du lese her; https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#skjoteledninger-skal-ikke-benyttes

Mangler det lys i postkassestativet?
Nå i høstmørket merkes det bedre om det mangler lys i postkassestativet. Nye lyspærer finnes i boden ved nr 49/51.

Sjekk at røykvarslerne dine virker
Regelen er at det skal være minst én røykvarsler i hver etasje i hver boenhet.

Sjekk at røykvarslerne dine virker og meld tilbake til Ivar; ivar.l.johansen@gmail.com om du trenger nytt batteri og/eller ny røykvarsler.

Fyringsråd
Det er sesong for fyring, og her er noen enkle fyringsråd:
• Unngår rå ved og for lite trekk, det øker faren for pipebrann.
• Varmen reguleres best ved å legge i ofte og lite, og sørge for godt trekk.
• La veden brenne ned til det bare er glør igjen før det legges i ny tørr ved.
Flere råd finner du på Brann- og redningsetatens nettsider; https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/

Noen viktige datoer
03.12.2017 arrangerer Velferdskomiteen julegrantenning.
19.04.2018 blir det generalforsamling i storsalen i Oppsal samfunnshus.

Følg Oppsalgrenda på Facebook
På Facebook når vi frem til hverandre med korte beskjeder og informasjon om ferske hendelser som mange i Oppsalgrenda har interesse av. Her kan man for eksempel avstemme om det er flere som mangler TV- eller internettsignaler. Finne ut når skolestartfesten begynner. Annonsere ting som gis bort/selges, typisk barnetøy og møbler, men også leker og sykler. For styret og Velferdskomiteen er Facebook en veldig nyttig kanal for å nå raskt ut til beboerne med nyheter eller hendelser.

Vi oppfordrer deg som ikke allerede er med – følg Oppsalgrenda på Facebook!


Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag
Oppsalgrenda på nett: www.oppsalgrenda.no
Oppsalgrenda på Facebook: https://www.facebook.com/groups/608662395878617/

 

Nytt i Oppsalgrenda - September 2017

Høstdugnad 26.- 29. oktober
Denne gangen strekker vi dugnaden over en langhelg. Oppstart torsdag 26. oktober, og avslutning søndag 29. oktober. Containere utplasseres torsdag og hentes søndag eller mandag.

Velferdskomiteen inviterer til pølsefest, torsdag 26.10, kl 18:30, på tunet 27/29/31.

Det er beboerne som steller uteområdene siden vi ikke har ansatt vaktmester i Oppsalgrenda. Oppgavene blir å rydde etter sommeren, og forberede den kalde årstiden. I denne dugnaden må vi ha spesielt fokus på hekker og trær som vender ut mot fortauene i Kampheimveien, Villbergveien, Oppsaltoppen og Hellerudveien. Vi må sørge for at vekstene ikke hindrer fremkommeligheten.

Hva kan kastes i containeren?
Stein, jord, løv, papir, plast, glass, metall, klær, leker, treverk, etc.

Hva må ikke kastes i containeren?
Elektrisk avfall: som kjøleskap, vaskemaskin, hårføner, tv-skjermer og andre elektriske artikler.
Farlig avfall: som maling, lim, lakk, spraybokser, oljeavfall og lignende.
Annet avfall: som gips, sponplater, impregnert treverk og dekk.

Slikt avfall kan i forbindelse med dugnaden settes ved Oppsalgrendas tilhenger, (Kampheimveien 39/41). Så ordner vi felles transport. Ellers i året kan slikt avfall leveres gratis til en miljøstasjon.

Regler for tildeling av garasje- og parkeringsplass.
Mange har spurt om kriterier for tildeling av garasje- og parkeringsplass. Her er reglene:
•I Oppsalgrenda er det 74 boenheter, 19 garasjeplasser og 18 parkeringsplasser. (Dekning 50 %).
•Garasje- og parkeringsplasser tildeles løpende etter ansiennitetsprinsippet, der innflyttingsdato ligger til grunn.
•Kravet for å få tildelt en garasje- eller parkeringsplass er at man selv bor i Oppsalgrenda og eier- eller disponerer en bil. Fremleie er ikke tillatt.
•Man kan ikke samtidig leie både garasje- og parkeringsplass.
• Selv om man takker ja til parkeringsplass, opprettholdes ansienniteten med hensyn til garasjeplass.
•Hvis man disponerer garasje- eller parkeringsplass når man flytter fra Oppsalgrenda, opphører leieforholdet. Styret vil da tilby denne til beboer med lengst ansiennitet som står for tur.
•Leiesummen er per september 2017, kr 500 i måneden for garasjeplass, og kr 300 i måneden for parkeringsplass.

Oppmåling og ajourføring av boareal
De senere årene har flere bygget ut endeseksjoner, seksjonert kjellere og/eller bygget på et inngangsparti. Det er flere år siden oversikten sist ble ajourført. I begynnelsen av oktober gjennomføres derfor en oppmåling av boareal. Det er hver enkelt boenhets ansvar å utføre oppmålingen. Skjema som skal benyttes i denne forbindelse blir lagt i postkassene.

Papir, kartong og papp
I søppelskurene våre har vi en egen container for papir, kartong og papp. Men containerne er ikke store, og blir fort fylt opp. Ofte renner det over slik at det blir masse papirsøl på innsiden av søppelskuret. Dette kommer til syne når containerne skal tømmes. Her er ett par enkle tips som vil bidra til bedre plass og hindre søl.
•Brett- og klem sammen melkekartonger og esker slik at de blir flate før de kastes.
• Store pappesker og pappemballasje bør kastes i den store pappcontaineren i krysset Kampheimveien/Oppsaltoppen.

Opprettelse av komiteer
Styret har opprettet 3 komiteer som skal fokusere nærmere på hvert sitt felt. Vi ønsker derfor å innhente tips og synspunkter fra beboere som har erfaring fra- eller med slikt arbeid. Ønsker du å bidra/delta kan du kontakte Truls Leenborg Haugen på epost: leenborg@online.no eller mobil: 901 01 917.

Rørkomite
Kloakkrørene våre er fra tiden da husene ble bygget på 50-tallet. Disse må nå fornyes fra husene og ut til det kommunale rørsystemet. Samtidig skal stoppekraner for vanntilførselen skiftes ut. Dette gjelder Kampheimveien nr 21 – 39. Arbeidet er allerede utført for Rundingen og nr 41. Det ligger potensielt store kostnader her. Fra styret deltar Odd Haftorsen, Jon Reidar Selsaas og Truls Leenborg Haugen.

Vedlikeholdskomite
Det er flere relativt store vedlikeholdsarbeider som må utføres de neste årene. Styret ser for seg at følgende oppgaver vil inngå i komiteens arbeid; Bytte av dårlig, råtten utvendig panel, beising, fjerning av mose på tak, fjerning av løv og barnåler i takrenner, vurdering av brannalarmsystem og vedlikehold av dette med mer. Fra styret deltar Elisabeth Hallenstvedt, Ivar Lars Johansen og Truls Leenborg Haugen.

Grønn komite
Våre store grønne tun, som kan benyttes til mange ulike aktiviteter, er ett av godene ved å bo i Oppsalgrenda. Men det gror godt og både trær, busker og hekker må beskjæres og vedlikeholdes. Vi har blant annet som målsetting å ha en årlig gjennom av alle trær sammen med trepleier. Busker og hekker må vi beboere selv sørge for ikke vokser for store og høye. Fra styret deltar Anne-Mari Gjestvang Moe og Truls Leenborg Haugen.

Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag
www.oppsalgrenda.no
Oppsalgrenda på Facebook

 

Nytt i Oppsalgrenda - Mai 2017

Kommunikasjon fra- og til styre
Det er mange kanaler å kommunisere i. Her er en kort beskrivelse av hvordan styret tenker å bruke disse.

Oppsalgrenda.no
Her vil du finne:
• Siste utgave- og tidligere utgaver av «Nytt i Oppsalgrenda».
• Oppdatert kontaktinformasjon til styre og komiteer.
• Vedtekter og ordensregler.
• Annonsering av aktiviteter som; dugnader, julegrantenning, skirenn, skolestartfest, planlagte styremøter, generalforsamling mm.

Facebook (lukket gruppe for Oppsalgrenda).
Er du ikke medlem? Søk etter «Oppsalgrenda».
• Diskusjoner.
• Annonsering av ting som gis bort, og kjøp/salg.
• Annonsering av aktiviteter som; dugnader, julegrantenning, skirenn, skolestartfest mm.
• Oppdatert kontaktinformasjon til styre og komiteer.

E-post
Skriftelig kommunikasjon mellom beboere og styre vil i hovedsak skje via e-post.
• Oppdatert kontaktinformasjon til styre og komiteer finner du på Oppsalgrenda.no og på Facebook.

SMS
• SMS vil vi benytte i forbindelse med påminnelser.

Papir
• Styre har ambisjon om en månedlig utgave av «Nytt i Oppsalgrenda». Denne vil bli distribuert til hver enkelt beboers postkasse. Den vil også bli lagt ut på Oppsalgrenda.no.

Planlagte styremøter inneværende periode
Styret har i utgangspunktet planlagt styremøte den andre onsdagen i hver måned, slik:
14. juni, (juli utgår pga ferie), 9. august, 13. september, 11. oktober, 8. november, 13. desember, 10. januar, 14. februar, 14. mars, 11. april og 9. mai.

Fjerning av mose, spyling av takrenner og beising av yttervegger
Styret jobber med å innhente tilbud- og gjennomføre befaring med fagpersoner for å vurdere behovet for fjerning av mose, spyling av takrenner og beising av yttervegger. Vi kommer tilbake med en plan for dette arbeidet når det er klart.

Styre og komiteer etter generalforsamlingen 25.4. 2017
       
Oppfordring fra Velferdskomiteen; hold av datoene 22. juni og 21. august
Den Store Vannkrigen
22. juni er siste skoledag, og starter skoleferien med Den Store Vannkrigen. Se Facebook for mer informasjon.

Skolestartfest
21. august er første skoledag, og det feirer vi som vi pleier med tryllekunstner og servering. Mer informasjon kommer etter hvert på Facebook,

Andre saker styret jobber med for tiden
• Vurdering av system- og leverandør for seriekoplet brannalarmsystem.
• Vurdering av TV- og internettleverandør.
• Årlig sjekk av trærne i Oppsalgrenda sammen med trepleier.
• Utbedring av rørledninger (kloakk og vanntilførsel, inkludert bytte av stoppekran.
• Utskifting av ødelagte låser og stag i søppelskurene.

Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag
www.oppsalgrenda.no
Oppsalgrenda på Facebook

Nytt i oppsalgrenda - April 2016

Generalforsamling 2016
Oppsalgrenda Borettslags ordinære generalforsamling avholdes i
Oppsal Samfunnshus, onsdag 27. april kl. 18:00.
Vi viser til den utsendte innkalling vedrørende agenda.

I fjor var oppmøtet til generalforsamlingen lavt til tross for de store sakene vi hadde på agendaen. Minner derfor om viktigheten av at så mange andelseiere som mulig møter. Oppsalgrenda anses å være et veldrevet borettslag, men fortsatt fornuftig drift er avhengig av engasjerte andelseierne.

Med bygninger oppført på 50 tallet, dukker det alltid opp ting som må utbedres, og vedlikehold er det behov for hele tiden. Det krever at styret forvalter økonomien på en fornuftig måte. Dette kan du påvirke ved å møte på Generalforsamlingen.
Vel møtt!

Støyskjerm
Vi nærmer vi oss nå slutten på prosjekt Støyskjerm. Det gjenstår noe arbeid før vi er helt ferdige. Dessverre ble oppføringen av selve støyskjermen noe forsinket av veiarbeidet i Hellerudveien. I tillegg har arbeidet i perioder medført noen ulemper for noen beboere som bor nærmest Hellerudveien. Vi håper det er en liten pris å betale for få bedrede boforhold.

Gjenstående arbeid:
•Montering av port mot Hellerudveien
•Asfaltering og reparasjon av varmekabler
•Flytting av søppelskur

Vårdugnad
Årets vårdugnad holdes 28. april. Kontainere blir satt ut, og også i år blir de stående en stund slik at alle skal få mulighet til å få kastet hageavfall og skrot. Styret ønsker å minne om at følgende IKKE må kastes i kontainerne:
• Farlig avfall som: maling, lim, lakk, løsemidler, syrer, baser og annet farlig avfall (spesialavfall). – leveres til godkjent mottak
• Isolerglassruter med PCB eller klorparafiner – leveres til godkjent mottak
• Eternitt og asbestholdig avfall- leveres til godkjent mottak
• Eksplosiver- leveres til politiet
• Elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall), hvitevarer, lysstoffrør, batterier
• Bildekk med/uten felg
• Våtorganisk som matavfall, slakteavfall
• Medisiner- leveres til apotek
• Gips

Brudd på dette vil medføre uønskede ekstraregninger for borettslaget.

Utstyr i fellesbodene
Styret ønsker å minne alle om at det er beboerne selv som har ansvar for beising av verandaer, søppelskur, garasjeporter, vedlikehold av grøntarealene, klipping av hekker osv. For å hjelpe til med dette har styret kjøpt inn diverse utstyr som står i fellesbodene. Dette er f.eks gressklippere, kantklippere og hagesakser (bensindrevne) samt krafse, hakke og spade. Det står også beis til veranda, postkassestativ, søppelskur og garasjeporter, samt treolje til benker og bord på fellesområdet i de to fellesbodene (rørosrød/edelhvit beis til terrasser, blå beis til garasjeporter).

Støtte til oppgradering av tunene
Styret ønsker også å minne om muligheten for å søke om støtte på opptil 5000 kr til oppgradering av tunene. Forutsetningen er at det har vært avholdt tunmøte der man har blitt enige om tiltakene. Søknaden kan omfatte støtte til f.eks beplantning, jord, hekk, benker eller utstyr. Søknad sendes til styreleder.

Ytterdørene må oljes
I løpet av de nærmeste dagene vil vi dele ut olje som skal benyttes til innvendig og utvendig vedlikehold av utgangsdørene. Det anbefales at man pusser lett med fint sandpapir før man oljer. Påfør oljen med svamp eller pensel etter å ha forsikret seg om at overflaten er ren og fri for støv. Vær oppmerksom på faren med selvantenning av brukte kluter/pensler!

Alle kluter eller pussegarn med olje er potensielle brannkilder, og bør håndteres riktig. Det beste er å brenne dem etter bruk på en trygg måte. Tenn på klutene eller pussegarnet i et rengjort og tomt malingspann. Aluminiumsemballasjen til laksefiléter fungerer også utmerket. Dynk og etterslukk de forkullede restene med vann.

Rehabilitering av avløpsrør i Rundingen
Borettslaget har fått pålegg fra bymiljøetaten om utbedring av avløpsrør i Rundingen. Dette arbeidet vil utføres uten graving og vil bli utført til sommeren. Nærmere informasjon kommer til berørte beboere.

Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag
www.oppsalgrenda.no
Oppsalgrenda på Facebook