Med innvandreren "Johnson" fra Tana miljøhus i sept. 2007