Innsamlingsordning for henting av restavfall, papir og plastemballasje

Informasjon fra styret vedrørende renovasjonstjenesten - desember 2009

Renovasjon

Styret har igjennom året hatt mye kontakt med Bærum Kommune avdeling Forurensning og Renovasjon angående henting av restavfall (Transportsentralen), papir og plastemballasje (Veolia Miljø). Det har vært problemer med henting av avfall i Eineåsen Huseierforening i lengre tid, og årsakene til dette er i følge Kommunen:

"Mangelfullt brøytet (for smalt), parkerte biler i området, beplanting/hekker, bygging av trapper, platting og murer. Dette har ført til at det har blitt vanskeligere å hente avfallet, selv med tilbringerbil. Situasjonen er per i dag at det ikke er forsvarlig å fortsette med henting av avfallet hos hver husstand uten tiltak. Dette av hensyn til både trafikksikkerhet og fremkommelighet på de private veiene."

Bærum Kommune mener at området (bredde og kvalitet på veier) slik det er i dag ikke er fremkommelig for renovasjonsbilene, og har kommet med følgende forslag til løsning:

· Plast og papiremballasje: Hentes fra felles oppsamlingsplasser nær garasjeanlegg og kjørbar vei. Dagens ordning med sekker bør erstattes med (felles) beholdere.

· Restavfall:

Alternativ 1: Fortsette henting hos hver husstand mot

bæretillegg
. Bæretillegget vil variere ut fra avstanden fra det enkelte stativet til kjørbar vei (se renovasjonsgebyr nedenfor).

Alternativ 2: Det settes ut (felles) beholdere for restavfall, i ytterkant av området nær garasjeanlegg og kjørbar vei.

Fellesløsninger for avfall er noe Bærum Kommune ønsker å prioritere framover. Styret vil sammen med kommunen se nærmere på hva fellesløsninger med beholdere, avfallshus eller nedgravde containere innebærer, og kostnader forbundet med dette. Styret vil i tillegg, via kontakt med Rykkinn Vel, se nærmere på hva slags løsninger andre huseierforeninger og sameier velger.

Renovasjonsgebyr
Bæretillegg
Over 10 meter - kr. 750,- pr. år.
Over 30 meter - kr. 1.300,- pr. år.
Over 50 meter - kr. 2.400,- pr. år.
Over 100 meter - kr. 4.800,- pr. år.

(Hentet fra brosjyren "Kommunale gebyrer 2009" utgitt av Bærum kommune. https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Forurensning-og-renovasjon/Gebyrer/)

Brev fra Bærum kommune - november 2009

Eineasen huseierforening

v/Gisle Elvebakken

Anna Kreftings vei 14

1348 RYKKINN

Vår ref.: 09/145938/JOH

Dato: 12.11.2009

 

Eineasen huseieriorening – renovasjonstjenesten

Forslag til ny innsamlingsordning for henting av restavfall, papir og plastemballasje.

Vi viser til felles befaring den 15.10.2009 med representanter for huseierforeningen, renovatørene og Bærum kommune. Det ble her avtalt at renovasjonstjenesten inntil videre skulle fungere slik den gjør i dag.

I følge regulerings-\bebyggelseskart for området er veiene i Eineåsen huseierforening private (merket gult), bortsett fra i Anna Kreftings vei hvor veien er offentlig (kommunal) for noen rekkehus.

Se vedlagte kart for omradet.

Det har vært problemer med henting av avfall i Eineåsen huseierforening i lengre tid, både sommer og vinter. Grunnene har vært mangelfullt brøytet (for smalt), parkerte biler i området, beplantning/hekker, bygging av trapper, plattinger og murer. Dette har ført til at det har blitt vanskeligere å hente avfallet, selv med en tilbringerbil. Situasjonen er per i dag slik at det ikke er forsvarlig å fortsette med henting av avfallet hos hver husstand uten tiltak. Dette av hensyn til både trafikksikkerhet og fremkommelighet på de private veiene.

Vi må i fellesskap komme frem til en renovasjonsordning som kan fungere tilfredsstillende for både abonnenter og utførere. Men huseiere, huseierforeninger, sameier, borettslag osv. er alle ansvarlige for at stativ, beholdere og containere er tilgjengelige for renovaterene.

For at Bærum kommune skal fortsette renovasjonsordningen med henting hos hver husstand må adkomstveiene opparbeides iht. kommunal standard som innebærerer 1,5 meter vedlikeholdsareal på begge sider av asfaltert veibane. Dette arealet må være fritt for beplantning, gjerder, murer og store steiner.

Alternativt kan området beholdes slik det er i dag. Dette innbærer at det ikke er fremkommelig for renovasjonsbilene.

Alternativene for henting av restavfall er da:

A) Hver husstand har sitt eget stativ for restavfall. Mange adresser vil bæretillegg for henting av restavfallet. Bæretillegget vil variere ut fra avstanden fra det enkelte stativet til kjørbar vei.

B) Det settes ut beholdere for restavfall, i ytterkant av området, nær garasjeanlegg og kjørbar vei. Plassering og beregning av antall beholdere gjøres i samarbeid med huseierforeningen og Bærum kommune.

 

Papir og plastemballasje må i begge alternativer hentes i ytterkant av området, nær garasjeanlegg og kjørbar vei. Dagens ordning med sekker bør erstattes med beholdere uavhengig av hvilken løsning man velger for henting av restavfallet.

Det finnes mange forskjellige typer og estetisk gode løsninger på avfallshus for felles oppsamlingsenheter for avfall. Disse kan tilpasses bebyggelsen for øvrig med hensyn til materialvalg og utforming. Mange huseierforeninger og borettslag i Bærum har etablert slike i dag. Som eksempel kan vi nevne Juterudåsen boligsameie, Dønskitoppen boligsameie og Løkenhavna huseierforening.

Bærum kommune bidrar gjerne med råd og veiledning om fellesløsninger enten det gjelder avfallshus eller nedgravde containere.

Med hilsen Per Kirkesæther (leder), Jorun Dahl Hatlebakk (førstekonsulent)

Kopi til:Transportsentralen Asker og Brerum, Veolia Milje AS

Vedlegg: Kart eineåsen, Forskrifter husholdningsavfall, Kommunale gebyrer 2009