MATTILSYNETS REGLER FOR REISE MED DYR; HUND, KATT OG ILDER

15. DESEMBER 2016:

15.12.16: Mattilsynet har igjen endret reisereglene rett før en ferie, og hvor regelendringen vil tre i kraft mens folk er på ferie. Uten at hundeeiere og dyrleger får noe varsel om omleggingen. Dette vil gi komplikasjoner ved reise!
Så nå prøver vi å informere eiere ved å legge dette ut på hjemmesider og på sosiale media.

Her er en link til Mattilsynets side;

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/viktig-informasjon-til-hundeeiere?publisherId=10773547&releaseId=13699064


Endringen går i hovedsak ut på at hundene må behandles i det landet de er på ferie i, og minst 24 timer før tilbakereise til Norge. Det betyr at for eiere som bare skal en svipptur til Sverige, så anbefales:
1) La hunden være igjen hjemme.
2) Sørg for at hunden er behandlet slik at den kan reise på 28-dagers regelen.

NYE PASS FRA 1. JUNI OG NOEN NYE REGLER.

De nye passene er kommet. De med den gamle typen pass kan fortsatt bruke sine. Men ved utstedelse av nye pass eller fornying av gamle, må vi etter 1/6-2016 bruke den nye pass-typen. Mattilsynet har laget en veileder som er lett å bruke. Hus at det bare er reglene for tilbakeførsel til Norge, som Mattilsynet skriver om. Sjekk også om det er spesielle regler for innførsel til det ferielandet du skal til. 


Nye regler for å ha med kjæledyr på reise fra 1. juni


Publisert 31.05.2016 | Sist endret 31.05.2016 

1. juni 2016 kommer det nye regler for å reise med kjæledyr. De viktigste endringene er at det blir tillatt å ha med seg fugler, kaniner og gnager på reise. Det kommer også nye pass til hund, katt og ilder, men du trenger ikke å bytte ut dyrets gamle pass dersom dette er utstedt før 1. juni 2016.

Du får ikke lenger unntak fra kravet om ID-merking og pass for katter og ildere som reiser mellom Sverige og Norge, så husk å få ordnet med dette før du drar.

Reglene gjelder kun for reise INN til Norge

Husk at reglene kun gjelder for å ta med seg kjæledyr inn til Norge. Når du drar ut av Norge må du sjekke hvilke regler som gjelder i landet du skal besøke. Det finner du på nettsidene til veterinærmyndighetene i landet du skal til.

Før du pakker kofferten og drar på tur er det viktig at du setter deg inn i kravene. Hvis dyret ditt mangler vaksiner eller dokumentasjon kan du risikere å måtte betale for et svært kostbart karanteneopphold. I enkelte tilfeller har vi heller ingen andre valg enn å avlive dyret ditt.

Mattilsynet har en egen veileder for deg som skal reise med hunder, katter eller ildere.

Les mer om reglene for de ulike dyreartene:Endring i intervallet for revaksinering av hund mot rabies


Publisert 18.06.2015 | Sist endret 09.07.2015 

Statens legemiddelverk har gjort en revurdering av vaksineringsregimet mot rabies etter at de har mottatt ny dokumentasjon om rabiesvaksinen Rabisin®. Dette innebærer at hunder som revaksineres mot rabies med Rabisin skal få en gyldighetstid på tre år på denne vaksinen.

Det er imidlertid viktig å huske at første revaksinering skal skje ett år etter grunnimmuniseringen. Fra denne første revaksineringen og framover vil det være 3-års intervaller. Det vil da være i tråd med vaksineprodusentens anbefalinger. Endringen gjelder f.o.m. 29. april. Det er ikke åpnet for å endre dokumentasjonen for allerede gjennomførte og dokumenterte revaksinasjoner i hundens pass. Veterinærer som dokumenterer vaksinasjon i passet skal gjøre dette ut ifra den informasjon denne har tilgjengelig på vaksineringstidspunktet. Det vil derfor ikke være korrekt å korrigere dokumentasjonen med senere innhentet/mottatt informasjon. Mer info på mattilsynet.no.

EU får nye regler for reise med kjæledyr fra 29. desember 2014


Publisert 18.12.2014 | Sist endret 18.12.2014 

Fra 29. desember 2014 har EU nye regler for reise med kjæledyr. Forskriften vil ikke tre i kraft i Norge før senere. Inntil dette skjer gjelder dagens forskrifter. Her følger noen praktiske avklaringer.

Nytt regelverk for kjæledyr på reise

Nytt regelverk for å ha med kjæledyr på reise, som skal gjennomføre blant annetEUs forordning 576/2013 i norsk rett, ble tidligere i høst sendt på høring. Høringsfrist var 17. desember 2014.

Fra 29. desember 2014 har EU nye regler for å ha med kjæledyr på reise mellom medlemsstatene og på reise til medlemsstatene fra tredjestater.

EU oppdaterer også reglene for handel med hunder, katter og ildere mellom medlemsstatene og reglene for import av hunder, katter og ildere til EU fra tredjestater.

Forskriftene vil ikke fastsettes og tre i kraft i Norge fra 29. desember. Dette skyldes at EUs nye regelverk ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Et tilleggsmoment er at nasjonale bestemmelser som er foreslått i forskriftene må gjennomgå EØS-høring før de kan fastsettes. EØS-høringen varer til medio mars 2015. Derfor trer ikke forskriftene i kraft før tidligst i slutten av mars.

Avklaringer i overgangsperioden

Inntil den nye forskriften er fastsatt, gjelder dagens forskrifter. Dette fører til en del spørsmål fra veterinærer og dyreeiere. Her følger avklaringer på noen av disse:

 1. Når får vi nye pass i Norge?
  • De nye passene vil ikke komme før forskriften er fastsatt.
    
 2. Hva gjør jeg hvis dyret mitt trenger nytt pass i januar?
  • De gamle passene vil kunne utstedes i Norge inntil den nye forskriften trer i kraft. Alle slike gamle pass vil være gyldig så lenge dyret lever, eller inntil nytt pass utstedes.
    
 3. Hva skjer hvis jeg blir stoppet i en kontroll i EU med et gammelt pass utstedt etter 29/12-2014?
  • Det er ikke sikkert at alle land vet at Norge var forsinket med fastsettelsen av den nye forskriften. Dette må man imidlertid forklare som grunn for at man har fått utstedt pass av gammel type etter ikrafttredelsen av forordningen i EU. Dette er helt i tråd med norsk rett og dermed også fullt lovlig ved grensepassering til og fra EU.
    
 4. Vet veterinæren min om dette?
  • Passprodusenten er klar over situasjonen og har formidlet dette til alle de som selger pass i Norge. Dermed vil også alle veterinærer som henvender seg for innkjøp av nye pass få beskjed om at de gamle passene fortsatt kan utstedes.
    
 5. Vil de nye passene være tilgjengelig når forskriften trer i kraft?
  • Vi har som mål å gjøre de nye passene tilgjengelig for bestilling så fort den formelle avklaringen er i boks.
    
 6. Vil de nye passene ha bedre plass for behandling mot bendelorm osv.?
  • Ja, de nye passene vil på en bedre måte ta høyde for den hyppige behandlingen mot bendelorm som enkelte norske dyr får. Dette medfører at de nye passene vil få flere sider en de gamle passene. Passene skal utformes i tråd med EUs forordning 577/2013.
    
 7. Vil det være bedre sikkerhet i de nye passene?
  • Ja, de nye passene har lamineringsark som klistres over identifikasjonsiden i passet. Dette vil hindre gjenbruk og juksing med pass.
    
 8.  Vil kravene for å reise med katt til og fra Sverige endres fra 29/12?
  • Ja, det vil være krav til pass også for katt når den nye forordningen trer i kraft i EU. Dette medfører at norske og svenske katter trenger ID-merking og pass for reise eller retur til Sverige. De trenger imidlertid hverken rabiesvaksine eller behandling mot revens dvergbendelmark. Inntil forskriften trer i kraft i Norge er det ikke krav om annet en dokumentasjon på at katten er svensk ved reiser fra Sverige til Norge.
    
 9. Vil de samme reglene for behandling mot revens dvergbendelmark gjelde?
  • Ja, disse reglene blir ikke endret. Norge ønsker å beholde sin fri status og vi må derfor stille like krav til alle dyr som reiser ut og inn til Norge uavhengig om de er norske eller ikke.
    
 10. Vil de samme reglene gjelde for reise med hund til Sverige?
  • Ja, så fremt EU lar oss få beholde fritaket mellom Norge og Sverige. Begge land har et ønske om dette og vi regner derfor med at dette vil fortsette som før.

Mattilsynet vil komme med mer informasjon når den nye forskriften endelig trer i kraft.


NYE REGLER FOR INNFØRSEL AV HUND , KATT OG ILDER

NYE REGLER FOR INN- OG UTFØRSEL AV HUNDER, KATTER OG ILDER GJELDER FRA 1.MAI 2013.
(for fullstendig informasjon, sjekk mattilsynets nettside;

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/

Mattilsynet har laget en 4 trinns -"veileder" som du kan trykke deg gjennom på 1 minutt! Helt fantastisk bra! Da legger du inn de ferielandene du skal til eller reise gjennom, og så får du opp kravene du må sørge for at er tilfredsstilt før og under reisen! Veldig bra og lettvint.

Generelt; 

Det norske Mattilsynets regler (=krav) gjelder for tilbakeføringen av dyret ditt til Norge. Egne regler kan gjelde for reise TIL det landet du skal til. Du må sjekke BEGGE deler.

Reglene idag er svært enkle, og det er utrolig enkelt å reise med kjæledyr nå, sammenlignet med hvordan reglene var før 1996. Vi slipper karantene i 3 måneder, og vi får faktisk reise! Husk på at ansvaret som før lå på myndighetene, har de overført til oss som er dyreeiere. Reglene er der for at vi ikke skal bli syke, så vi beskytter oss selv når vi holder oss til reglene. Det er ikke hverken enkelt eller smertefritt å være smittet med revens lille bendelorm, selvom den er liten!

HER BELYSER VI DE KRAV SOM GJELDER FOR REISENDE TIL:

1) SVERIGE: (= TILBAKEREISENDE TIL NORGE FRA SVERIGE)
OG
2) DANMARK (= TILBAKEREISENDE TIL NORGE FRA DANMARK/EU)

OM 1) Når du skal til Sverige med hund gjelder følgende krav:

At hunden har PASS, ID, og BEHANDLET med praziquantel (innvollsormkur) mot revens lille bendelorm i tidsrommet 120 til 24 timer før tilbakereise til Norge. Dette siste må attesteres i passet av en veterinær. 
Hvis du reiser ofte, kan du få behandlet hunden hver 28. dag med innvollsormkur hos veterinæren din. Det krever at du får behandlet hunden først 2 ganger med kortere mellomrom enn 28 dager, før den regelen kan brukes.
Når du reiser hjem over grensen, er det lov å reise på grønt forbi tollstedet, og du trenger ikke oppsøke tollstasjonen.
Katter trenger ikke innvollsormkur, med de må ha pass og være ID-merket.

OM 2) Når du skal til Danmark/EU med hund gjelder følgende krav:
At hunden har PASS, ID, OG har fått vaksine mot RABIES minst 21 dager før reisen til Danmark/EU. 120-24 timer før tilbakereise til Norge, skal hunden behandles med praziquantel mot revens lille bendelorm. Ved tilbakereise, står det i Mattilsynets regler, at hunden skal føres via tollstasjonen i deres åpningstid før innreise til Norge. 

Hvis du skal reise til andre land i Europa, som ikke er EU-land, eller til England/GB, så gjelder egne regler. Sjekk alltid også de reglene som gjelder for ditt reisemål, for innførsel til det landet!

DET ER ANBEFALT, MEN IKKE KRAV OM FØLGENDE:
* LEPTOSPIROSEVAKSINE
* VANLIG VAKSINERING MOT VALPESYKE, KENNELHOSTE, PARVO OG SMITTSOM LEVERBETENNELSE.
* FLÅTT-BESKYTTELSE
* HJERTEORMBESKYTTELSE
*BESKYTTELSE MOT MYGG OG SANDFLUER (KAN GI LEISHMANIOSE)

DERE MÅ SJEKKE OM DET ER EGNE REGLER SOM GJELDER FOR Å KOMME INN I FERIELANDET DERE SKAL TIL! SPESIELT GJELDER DETTE FOR REISE TIL FOR EKSEMPEL ENGLAND. For listeførte tredjeland gjelder det egne regler, det samme for såkalte ikke-listeførte land.


Andre endringer fra 1.mars 2014,sakset direkte fra www.mattilsynet.no:

Du kunne tidligere søke om å få innføre uvaksinerte hundevalper og kattunger (yngre enn 3 måneder) fra enkelte land. Dette er fra og med 1. mars 2014 ikke lenger mulig. Det vil imidlertid være en overgangsordning i mars måned hvor det allikevel vil kunne gis tillatelse i de tilfellene hvor det allerede er inngått avtale med oppdretter og dyret er født før 1. mars.

Det er fremdeles mulig å innføre hundevalper og kattunger fra Sverige, men de må oppfylle kravene som gjelder fra Sverige.

Årsaken til at Mattilsynet nå avslutter muligheten for å søke om tillatelse til innførsel av uvaksinerte dyr yngre enn tre måneder er todelt:

Først og fremst oppfatter vi i Mattilsynet at kravene om vaksinasjon og ventetiden på 21 dager ikke innebærer en så stor ulempe at det er grunnlag for å gi slike tillatelser.

Det er i tillegg en økt bekymring i Europa rundt smittefaren fra gatehunder som innføres til mange land etter at Norge gjennomførte en undersøkelse på slike hunder i 2012-2013. Dette i sammenheng med at det ved flere tilfeller er avslørt dyr med forfalskede papirer flere steder i Europa har ført til at Norge ikke lenger kan ignorere den risikoen for norsk dyrehelse slik innførsel medfører.

Vi har også i Norge sett flere tilfeller av at disse tillatelsene har blitt brukt til å innføre unge dyr som deretter er blitt solgt, Unntaket var kun tiltenkt en ikke-kommersiell innførsel til Norge.

Hva må du tenke på før du reiser med hund i Europa?


Publisert 26.08.2013 | Sist endret 26.08.2013 
Klar for tur? Tenk på smitte før du drar! Foto: iStockphoto

Før du tar med deg hunden din på reise, er det en hel del du bør tenke på for å forhindre at hunden utsettes for smitte. Mange smittsomme hundesykdommer er mer vanlige i andre land enn i Norge.

For hunder som skal reise til Norge fra et EU-land, kreves det identitetsmerke og gyldig rabiesvaksinasjon, samt behandling mot revens dvergbendelorm. Hunden skal ha et hundepass der alle opplysningene skal være utfylt av en veterinær. Informasjonen om innførselsregler finner du på Mattilsynets sider.

Alvorlige smittsomme sykdommer hvor regelverket stiller spesifikke krav ved innførsel:

De norske innførselsreglene sørger først og fremst for å hindre innslipp av rabies og revens dvergbendelorm. Begge disse sykdommene er zoonoser (sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker). Verken rabies eller revens dvergbendelorm finnes i Norge, og det er viktig å hindre innførsel.

Veterinær skal attestere behandlingene mot bendelorm i hundens pass. En smittet hund innebærer en direkte smitterisiko for omgivelsene. Personer (særlig små barn) og dyr i eget hushold vil være spesielt utsatt.

Alvorlige smittsomme sykdommer hvor regelverket ikke stiller spesifikke krav ved innførsel:

Det er viktig å være oppmerksom på at hunder også kan være smittet av andre alvorlige infeksjonssykdommer som det offentlige ikke regulerer ved innførsel.

 •     Leishmanios (Leishmania infantum)
 •     Hjerteorm (Dirofilaria immitis)
 •     Den brune hundeflåtten (Rhipicephalus sanguineus)
 •     Monocytær ehrlichiose (Ehrlichia canis)
 •     Babesios (Babesia canis, B. gibsoni)
 •     Hepatozoonose (Hepatozoon canis)
 •     Leptospirose (bl a L. canicola och L. Icterohaemorrhagiae)
 •     Brucellose (Brucella canis)
 •     Valpesyke
 •     Sporotrichose

En del av disse sykdommene gir ikke symptomer før lenge etter at hunden er blitt smittet. Ansvaret for å forebygge at hunden får alvorlige sykdommer hviler på dyreeier. Før du tar med deg hunden din på reise bør du derfor tenke på hvilke tiltak du kan gjøre for å minske risikoen for at hunden din utsettes for smitte.

Kontakt eventuelt også veterinæren din for råd om smittebeskyttelse og egnede forebyggende medisiner.

Spesielt om Leishmaniose:

Leishmaniose hos hund utvikles nesten alltid til en alvorlig systemsykdom og død. Infeksjonen krever som regel livslang behandling. Det finnes ingen sikker behandling som kan gjøre hunden helt frisk.

Ved tilbakeføring etter reise og import av hunder fra Middelhavsområdet bør man derfor være oppmerksom på muligheten for at hunden kan være smittet av leishmaniaparasitten. På reise bør hunden beskyttes mot myggangrep og holdes innendørs ved skumring og natt, bruk myggnett om nødvendig. Insektavvisende preparater kan forskrives av veterinær.

Leishmaniose er en gruppe B-sykdom og forekomst av eller mistanke om leishmaniose må derfor rapporteres umiddelbart til Mattilsynet.

Andre infeksjonssykdommer:

De tre sykdommene HCC, valpesjuke og parvo finns utbredt over hele verden, og uvaksinerte hunder risikerer å bli smittet, også i Norge. Vaksinasjon mot disse tre sykdommene anbefales til samtlige hunder.

REISE TIL SVERIGE KREVER INNVOLLSORMKUR

KRAV OM INNVOLLORMBEHANDLING FOR DYR TATT INN FRA SVERIGE

Bilde av revens dvergbendelorm, echinococcus multilocularis, tatt av Øivind Øines, hentet fra Veterinærinstituttets hjemmesider. 

KRAV OM BEHANDLING FOR REVENS BENDELORM  (ECHINOCOCCUS-VARIANTER) FOR HUNDER (IKKE KATTER) SOM HAR VÆRT I SVERIGE.

Nye krav fra Mattilsynet, gjør at du som er eier av hund må behandle mot revens bendelorm EN gang i løpet av de siste 24 til 120 timene før innreise fra Sverige til Norge. Behandlingen blir mest effektiv hvis du behandler så nær i tid som mulig før tilbakeførsel til Norge.
Dette er en behandling man gjør hos veterinær og som attesteres i passet til hunden.
Disse reglene er innført etter at det er påvist bendelorm fra rev på hunder i Sverige i desember 2010.
Så skal dere på helgetur til Sverige, kan dere få behandlet hunden allerede en onsdag og komme hjem søndagen etter, og være trygge på at dere har fulgt reglene. 

MEN dessverre er ikke reglene utformet slik at det er sikkert at hundene ikke tar med seg smitte. Innvollsorm-middelet som brukes, praziquantel, virker kun i 6-12 timer. Reglene er blitt slik pga et kompromiss mellom EU og Norge. Derfor kan dere ikke være trygge, så både Mattilsynet og vi anbefaler at dere gjentar behandlingen så snart dere har kommet hjem, med en ny dose innvollsormkur. Denne trenger ikke utføres av veterinær, og trenger ikke føres i passet.

HVIS DERE REISER OFTE til Sverige, kan dere få utført en behandling hver 28. dag, som gjøres hos veterinær og attesteres i passet - da kan dere fritt reise til og fra Sverige så mye dere vil i denne perioden. Igjen er det anbefalt å behandle etter siste reise inn til Norge, med ny innvollsormkur.
Reglene kan leses i sin helhet på Mattilsynets sider:

http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/dyr/hunder_og_katter_som_kommer_fra_sverige_m__behandles_mot_bendelorm_87968


AT DISSE REGLENE VIL HOLDE ECHINOCOCCOSEN UNNA NORGE?
Neppe, men uansett er reglene der, og de er der i hovedsak for å beskytte først og fremst eieren og dennes familie, dernest resten av Norges beboere mot denne lite hyggelige sykdommen.HVA ER ECHINOCOCCOSE?

Følgende er hentet fra Veterinærinstituttets hjemmesider:

Echinokokkose på mennesker:
Human ekinokokkose er en sjelden zoonose (=sykdom som kan gå både på mennesker og dyr) som forårsakes av larvestadiet til bendelmarker i slekten Echinococcus.

Det er beskrevet fire species av denne parasitten hvorav Echinococcus granulosus (også kalt hundens dvergbendelmark) og Echinococcus multilocularis (også kalt revens dvergbendelmark) er de viktigste. Livssyklusen til bendelmarken består i et kjønnet formeringsstadium i tarmen hos ville rovdyr, f.eks. rev, hund eller katt (hovedvert), og et nødvendig mellomstadium med ukjønnet formering, det såkalte tinte- eller larvestadium, inne i cyster (tinter) i indre organer hos ulike mellomverter som smittes fekal-oralt. Mellomverten må deretter spises av en ny hovedvert for at tintene skal utvikles til kjønnsmodne bendelmark med lengde på 3-6 mm ved E.granulosus og 1,2-3,7 mm ved E.multilocularis. Mennesker vil i sjeldne tilfeller kunne fungere som en mellomvert for parasitten. Eggene til bendelmarken klekker i tynntarmen. Parasitten borer seg gjennom tarmveggen og følger blodbanen som regel til leveren.

Echinococcus granulosus var fram til 1950-tallet ikke uvanlig både hos dyr og mennesker i nordlige deler av Skandinavia (bl.a. i Finnmark). Rått slakteavfall med cyster fra rein (mellomvert) ble brukt til fôr til hunder (hovedvert), og mennesker ble smittet gjennom kontakt med hund eller deres avføring. Parasitten ble siste gang påvist hos rein i Norge i 1990. Andre drøvtyggere kan også være mellom­verter, f.eks. storfe.

Echinococcus multilocularis forekommer sjeldnere, men kan gi alvorlig sykdom. Rev er vanligvis hovedvert og smittes ved å spise smågnagere (mellomvert) med tinter. Hund og katt som spiser infiserte byttedyr kan også være hovedvert. E.multilocularis forekommer endemisk i revebestander over store deler av den nordlige hemisfære, bl.a. Sibir, Nord-Japan og Canada. I Europa forekommer parasitten spesielt i Tyrkia og Sentral-Europa. Infeksjon hos mennesker med E.multilocularis er svært sjelden, også i endemiske områder, med en insidens varierende fra 0,03 til 1,2 per 100 000 innbyggere per år. I perioden 1981-2000 er det i Europa diagnostisert ca. 550 tilfeller hos mennesker.

I 1999 ble det påvist cyster av E.multilocularis hos den innførte arten østmarkmus som lever i stort antall på Svalbard. Parasitten er også blitt påvist i avføringsprøver fra polarrev samt i enkelte katter og hunder på Svalbard. Også i 2002 ble det gjort funn blant østmarkmus på Svalbard. E.multilocularis er aldri påvist i Fastlands-Norge.

Smittemåte

Mennesker kan bli smittet fekal-oralt ved å få i seg bendelmarkegg som utskilles fra hovedverten og fungerer da som en mellomvert for parasitten. Mennesker kan få i seg eggene via pels eller poter hos hund og katt eller gjennom næringsmidler som er forurenset med parasitten, f.eks. bær og sopp. Parasitten smitter ikke fra menneske til menneske.

Inkubasjonstid 

Fra ett til mange år.

Symptomer og forløp

Cystene utvikler seg langsomt og det kan ta flere år før symptomer opptrer. Cyster finnes vanligvis i lever eller lunger, men kan forekomme også i andre organer. Utviklete cyster er 1-7 cm i diameter og gir vanligvis ikke symptomer før svulsten har vokst tilstrekkelig til å gi symptomer som vekttap, magesmerter eller galleobstruksjon.

E.multilocularis-tinten kan over flere år vokse til en blæreformet svulst i leveren som kan metastasere til lunger og hjerne. Denne formen gir et betydelig alvorligere sykdomsbilde og kan være dødelig.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved anamnese og klinisk undersøkelse med evt. CT-undersøkelse. Påvisning av antistoffer i serum kan etter avtale utføres ved Smittskyddsinstitutet i Sverige.

Forekomst i Norge

Ekinokokkose har vært nominativt meldingspliktig i MSIS siden 2003. I perioden 1975-2002 ble tilfeller mer sporadisk meldt under sekkeposten ”annen alvorlig infeksjonssykdom”.

Tabell 1. Ekinokokkose meldt MSIS 2003-2009 etter diagnoseår

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

1

3

2

2

3

4

Alle tilfellene er forårsaket av  Echinococcus granulosus og er påvist hos innvandrere med levercyster.

I perioden 1975- 2002 er det til MSIS sporadisk meldt tilsammen 16 tilfeller av ekinokokkose.

Det er hos to personer som har arbeidet med reve­forskning på Svalbard funnet lett forhøyet titer av antistoffer mot E. multilocularis. Det tyder på at disse har vært eksponert for parasitten.  

Behandling

Behandlingen er primært kirurgisk supplert med mebendazol.

Forebyggende tiltak

Alle hunder som importeres til Norge unntatt fra Sverige og Finland må gjennomgå to behandlinger mot innvollsmarker; første gang i løpet av 10 dager før ankomst til Norge, andre gangen én uke etter ankomst. Hunder i områder med reinsdyr anbefales jevnlig parasittbehandling. Indre organer fra reinsdyrslakt skal destrueres og ikke gis som hundemat. Risikoen for smitte med E. multilocularis på Svalbard anses som liten og kan ytterligere reduseres gjennom;

 • koking av vann ved bruk av vann fra bekker og vann
 • alltid benytte hansker ved kontakt med rev
 • håndvask etter evt. kontakt med rev, hund (og hundeutstyr) eller katt
 • forvelling av sopp plukket på Svalbard
 • håndvask før måltider

I mange land i Sentral-Europa i Alpeområdet advares det mot å plukke sopp og bær i utsatte områder.

Overvåking av dyr

Alle matproduserende dyr som kan være mellomvert for E. granulosus  (f.eks. reinsdyr og storfe) undersøkes ved slakting i Norge. I 2006 ble det startet et overvåkingsprogram hos rødrev felt under ordinær jakt.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ved påvist ekinokokkose hos mennesker skal smittekilde oppspores og evt. behandles.

Meldings- og varslingsplikt

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A. Kriterier for melding er laboratoriebekreftelse ved

 • typiske histopatologiske eller parasitologiske funn (for eksempel funn av protoscolex ved mikroskopi av cystevæske) forenlig med Echinococcus multilocularis eller granulosus eller
 • E.granulosis  patognomonisk makroskopisk morfologi i kirurgisk materiale eller
 • Echinococcus spp. antistoffpåvisning eller
 • E.mulitilocularis eller granulosis nukleinsyrepåvisning.

Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd, ved mistanke om overføring med næringsmidler eller ved smitte fra dyr (se kapitel ”Varsling av smittsomme sykdommer og smittevernsituasjoner”).


DYR SOM KOMMER FRA ANDRE LAND ENN EU, SÅKALT LISTEFØRTE LAND, EVT FRA IKKE-LISTEFØRTE LAND.

ALLE REGLENE ER SATT OPP FOR Å SIKRE AT DYRET KAN KOMME HJEM TIL NORGE! DET ER FLERE LAND SOM HAR EGNE KRAV FOR AT DYRET SKAL FÅ KOMME INN TIL REISEMÅLET.
HER GJELDER EGNE REGLER SOM DERE MÅ SETTE DERE INN I FOR HVERT ENKELT TILFELLE. KONTAKT AMBASSAEN TIL DET LANDET DERE SKAL TIL FOR Å SJEKKE.

REGLER SOM GJELDER FOR TILBAKEFØRSEL TIL NORGE, SJEKK:

http://www.mattilsynet.no

HVIS DERE SYNES DET ER VANSKELIG Å FINNE UT AV NÅR DERE SER PÅ MATTILSYNETS HJEMMESIDER, SÅ ER VI HELT ENIGE I DET. SELVOM DET ER MYE ENKLERE NÅ SOM DE HAR LAGET SIN VEILEDER. RING DERFOR GJERNE MATTILSYNET PÅ:

06040    OG SPØR OG GRAV!

STORT SETT, ER DET DELT INN I 3 GRUPPER AVHENGIG AV REISEMÅL.
1) INNENFOR EU.
2) LISTEFØRTE 3. LAND (SE LISTE HOS MATTILSYNET).
3) IKKE-LISTEFØRTE LAND (SE EGEN LISTE HOS MATILSYNET)

DET GJELDER EN ØKENDE GRAD AV KRAV ETTERSOM MAN REISER I GRUPPE 1, 2 OG 3.

EGNE, HELT SPESIELLE, REGLER GJELDER OGSÅ FOR INNFØRSEL TIL MANGE LAND - SÅ DERE MÅ SJEKKE FØR DERE HAR TENKT TIL Å REISE OM DET ER SPESIELLE KRAV SOM GJELDER FOR REISE TIL DET FERIELANDET DERE TENKER Å DRA TIL!

HUND, KATT OG ILDER SOM TILBAKEFØRES FRA FINLAND GJENNOM SVERIGE:

FINLAND HAR IKKE ECHINOCOCCOSE. HAR DU MED HUNDEN, KATTEN ELLER ILDEREN TIL FINLAND, OG REISER GJENNOM SVERIGE, SÅ GJELDER SVERIGE-REGELEN .

SIDEN FINLAND HAR RABIES, SÅ MÅ DYRET VÆRE VAKSINERT MOT RABIESAKSINEN OG DET MÅ HA GÅTT MER ENN 3 UKER SIDEN VAKSINEN BLE GITT, DYRET MÅ HA ID-MERKE OG PASS.

SIDEN DET ER IKKE ECHINOCOCCOSE I FINLAND, SÅ GJELDER KRAVET OM INNVOLLORMKURER FØRST NÅR DU KJØRER GJENNOM SVERIGE.
DVS AT DU BEHANDLER DYRET INNEN 48 TIMER FØR INNFØRSEL TIL NORGE, ELLER HVER 28. DAG. EGENERKLÆRINGSSKJEMA MÅ FYLLES UT OG MÅ BEFINNE SEG I BILEN. DYRET MÅ VÆRE ID-MERKET. DU KAN KJØRE PÅ GRØNT I TOLLEN.

Sjekket hos Mattilsynet 12.01.2012 ved NBL i Mattilsynet.