Stamtavle L-kull

Lady Molly, Loki, Listige Sluggo, Lima Élan

Rase
Bayersk Viltsporhund
Kjønn
Hun
Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre Tippoldeforeldre
Far
 • Ares Kosaryská
 • SE57173/2020
 • 03.06.2015
 • Bayersk Viltsporhund
Duky Od Slamku
 • SPKP10428/15
 • 2012-05-13
 • Bayersk Viltsporhund
Ezal Spod Oblika
Goral Devana
Bora Od Margaretky
Cita Genéza
Gero Vandracka
Esta Tri Studne
Eny Vrátna Dolina
 • SPKP9513/14
 • 2010-03-01
 • Bayersk Viltsporhund
Xero Vom Wolfsborn
Falk Vom Diemantstein
Amsel Vom Rauhen Horn
Cesy Z Pramenov Turca
Kony Vatrová
Tera Fatra
Mor
 • Jølstrajegerens Ja-tzi
 • NO31366/17
 • 13.12.2016
 • Bayersk Viltsporhund
Baron vom Roten Bruch
 • VDH/BGS10-038
 • 2010-07
 • Bayersk Viltsporhund
Emil vom Stürzerkopf
Branco vom Kaisergraben
Centa vom Leobengraben
Raika von den Drei Pappeln
Roy Vom Rumpelsberg
Arka od Stareho Buku
Gina Av Fjellstølen
 • NO34350/13
 • 09.01.2013
 • Bayersk Viltsporhund
Yukon Vom Wolfsborn
Falk Vom Diemantstein
Distel Vom Dambachtal
Harbackens Nita
Vildnadens Perkum
Stall Mjösjös Fixa