Årsplan

Årsplan 2020/2021

 

Soma Gård naturbarnehage

 

Soma Gård naturbarnehage

Sandnesveien 246

4312 Sandnes

v/Eivind Herredsvela

tlf 91558890

 

Vil også informere om at dere finner mye info på vår hjemmeside

www.somagard-bhg.no og ber om at den brukes som et supplement til årsplanen.

 

Barnehagen:

Soma Gård naturbarnehage er en privat barnehage, drevet etter naturbarnehage modell. Friluftsliv og mange turer i skog og mark er en stor del av barnehagehverdagen. Barna vil få ta del i stellet av dyrene dersom de ønsker det. Barna har store områder å boltre seg på, innendørs på besøksgården, ute i nærmiljøet og ellers i naturen under utflukter. Det ligger utallige muligheter og utfordringer og venter oss og ikke minst barna. Hvis dere går inn på hjemmesiden vår vil dere kunne finne bilder og litt beskrivelse av mange av turområdene våre.

Barnehagen har 19 plasser for barn fra 3 - 6 år. De kan begynne hos oss det året de fyller tre år. 

Personalet:

Eivind Herredsvela er 45 år og utdannet førskolelærer. Har jobbet som pedagogisk leder i 17 år og trives veldig godt i dette yrket. Har fire barn.

Mari Moe, 35 år fra Suldal. Utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Bergen. Begynte hos oss sommeren 2008. Er for tiden i permisjon.

Jeanette Madsen, 39 år fra Sandnes. Er utdannet førskolelærer. Hun har to barn. Hun har jobbet hos oss siden 2007.

Cecilie Stevenson, 33 år fra Sandnes. Bor nå på Orstad sammen med Eivind. Ikke i samme hus altså men samme byggefelt liksom. Hun er vår faste vikar og har jobbet hos oss av og på i flere år. Har en mann som er baker, to unger og to hunder.

 

 

Chan Flått Evenhus. 24 år, har en 20% stilling hos oss. Bor som nærmeste nabo til barnehagen og har selv gått hos oss når han var liten.

 

 

Barna:

-Info om barnegruppen:

19 barn,

14 gutter og 5 jenter.

2015: 6 stk, 2016: 6 stk, 2017, 7 stk.

Soma Gård:

Soma Gård er godt etablert som besøksgård for skoler og barnehager rundt om i distriktet. www.somagard.no. Denne høsten er Soma Gård stengt pga Korona.

 

Priser:

Det koster 3040,- pr. md. for en hel plass hos oss. Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri. Forfall for betaling er den 1. Hver mnd.  Dette tilsvarer makspris som er lik over hele landet.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr 2, og 50% moderasjon for barn nr 3.

 

Mat:

Det blir servert frokost, lunsj og fruktmåltid for barna i barnehagen. Sunn norsk mat står på menyen. Det betales kr. 350,- pr. md. i matpenger.

 

Åpningstider:

Barnehagen er åpen fra 07.30-16.30, eller annet etter avtale. Ingen planleggingsdager, men stengt på bevegelige helligdager. Barna må ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. To må være sammenhengende. Barnehagen holder stengt uke 29 og 30 hvert år.

 

Pedagogikk:

Rammeplanen legger klare føringer for hvordan innholdet i barnehagen skal være. Den presenterer blant annet syv fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. Alle barnehagebarn skal hvert år møte innhold fra de syv områdene. Vi er en naturbarnehage. Det blir naturlig for oss å bruke naturen som grunnlag for mange av våre aktiviteter og læring.

 

Fagområdene:

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap innenfor aktuelle områder som dekkes av de syv fagområdene i Rammeplanen for barnehager. Fagområdene vi sjelden opptre isolert, det vil ofte være flere representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

I løpet av barnehagehverdagen vil fagområdene være representert på en naturlig måte, men det er viktig at personalet observerer om enkeltbarn, smågrupper eller hele barnegrupper trenger ekstra tiltak.

Det er viktig at vi voksne er med på å øke barnas nysgjerrighet og gir barna mestringsglede i et trygt og godt tilrettelagt fysisk miljø. Det fysiske miljøet ute og inne skal gi inspirasjon innen fagområdene.

Det stilles krav til at vi må vise en progresjon i arbeidet med de ulike fagområdene. Progresjonen vises ved at vi skriver ned hvordan vi jobber med barna på avdelingen.

Med våre tiltak viser vi tydelig hva vi ønsker å lære barna innenfor hvert fagområde. Fagområdene flettes inn i tema som kan sees på månedsplanene og årshjulet vårt.

 

Hvis barna ikke viser interesse for faget setter vi opp tilrettelagte prosessmål for det enkelte barn. Dette vil foreldrene få løpende informasjon om.

Det jobbes selvfølgelig med fagområdene utenom det som står i planen også.

Barns medvirkning har en viktig plass i barnehagen, og det gjør at man aldri helt vet hva dagen i barnehagen vil bringe av lek, utfordringer, læring, samspill og utforsking.

 

Ukens barn.

«Ordensmann» markeres med et bilde av barnet i gangen.

Ungene gleder seg veldig til dette. Og får en del ansvarsoppgaver og fordeler denne uken. Velge sang ved frokosten, ringe med bjellen som markerer ryddetid, være med på oppvasken av og til, gå først vi køer. Slike ting. 

 

Fagområdene og progresjon.

 

Progresjon handler både om endringer i aktivitetene med tiden, men også om tilretteleggingen av dem til barnas alder. Samme aktiviteten gjøres på forskjellige måter alt etter hvilken alder og modningsnivå barna du har med deg har. Vi syns det er litt vanskelig å vise hvordan vi gjør dette, men skal prøve. Det er mye lettere å faktisk gjøre det enn å forklare hvordan vi gjør det. Men les gjennom og se om dere ikke får et bilde av det i alle fall. Og ta gjerne kontakt med oss så kan vi snakke mer om det.

 

Fagområde 1: Kommunikasjon, språk og tekst

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelse, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk.

Tekst omfatter både skriftlig og muntlig fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.

Små

Mellom

Store

Benevner det vi gjør, for eks. når vi tar på lua. "Nå tar vi på den gule lua di."

Samtaler med barna om deres opplevelser og erfaringer.

Går gjennom teksten i enkelte sanger, som " Santa Lucia" og" Ja, vi elsker."

Synger sanger fra sangpermen, blant annet enkle bevegelssanger, rim og regler, og enkle sanger. Eks: "bake, bake kake", "Lillegutt kan tromme", "Ormen den lange", "En gul knapp".

Prøver å skape fortellerglede hos barna. Skaper rom for fortellerglede ved at vi er voksne som er med og deler våre opplevelser og erfaringer, for eks. ved matbordet i samlinger.

Leser fortsettelses-bok, for eksempel "Klatremus og de andre dyrene i hakkebakke-skogen.

Bruker rytmeegg sammen med barna. Finner takten i ordene.

Utvider sangreportoaret.

Gir barna skolelignende språkoppgaver som går på stavelser, bokstavlyder, skrive navnet sitt og lek med tall og bokstaver.

Leser enkle barnebøker og pekebøker, f.eks. "Emma og Thomas" og "Ludde".

Tar initiativene til barna på alvor ved at vi hører på og synger de sangene de foreslår.

Bruker bøker av typen «finn Willy» Fokus på for eksempel preposisjoner.

Leser lengre eventyr/fortellinger over flere samlinger, for eksempel "Karius og Baktus".

Drar på biblioteket med barna noen ganger i året, der barna velger hvilke bøker som skal lånes.

Barna får selv lage fortellinger.

Har rollespill/skuespill for barna.

Leser bøker som passer til de ulike aldersgruppene på avdelingen.

Barna får prøve seg å ha lesestund for hverandre.

Bruker hånd dukker.

Har muntlig historie- og eventyrformidling for barna.

 

 

Spiller skuespill for og sammen med barna.

 

 

Tar tak i barnas interesser for tall, bokstaver og ulike språk.

Løser oppgaver skriftlig og muntlig.

Bruker tall, symboler og telling.

Spiller rimelotto og leker med rim og regler.

 

Bruker rim og regler, for eksempel "5 små aper."

Vi drar på teater 2 ganger i løpet av året, der vi snakker om teksten i for- og etterkant.

Hvis vi ikke får dratt på teater så lager vi voksne teaterforestilling for dem.

(korona-time vet dere)

 

Samtaler med barna en til en, eller i små grupper om ulike opplevelser på tur, under formingsaktiviteter, og andre aktiviteter som matlaging.

 

 

Fagområde 2: Kropp, bevegelse, mat og helse

Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Legge til rette for sunne matvaner.

Små

Mellom

Store

Tar individuelle hensyn til barnas behov for mat og hvile.

Er mye ute i ulendt terreng slik at barna får naturlige, grovmotoriske utfordringer tilpasset deres eget fysiske ståsted. (klatre, sykle, osv.)

Drar på lengre turer i skogen der barna selv er med på å bestemme veien.

Har den glede av å servere sunne, ernæringsriktige måltider.

Lager mat der barna er med å tilberede maten.  ( litt begrenset de første mnd i barnehageåret nå pga Korona. )

Bygger hytter og spikker grillpinner sammen med barna, og lar dem bruke kniv, spiker, hammer og sag.

Kan tilby et godt tilrettelagt lekemiljø inne som ute.

Baker med barna.

Leker sang- og bevegelsesleker som krever at barna må følge regler, vente på tur og ta hensyn til andre (prososial adferd). Eksempel, ”haien kommer” og ”ta den ring”.

Benytter oss av det flotte uteområdet vårt. Det gir store utfordringer for våre små.

Samtaler med barna om maten vi spiser.

Bruke gården og dyrene til å vise hvor maten kommer fra.

Være med på slakting. 

Tar med barna ut uansett vær.

Styrker barnas finmotoriske utvikling og øye- hånd- koordinasjon, ved at de får erfaring med å bruke verktøy, husholdningsredskaper, saks, blyant, lim, perler, byggeklosser, osv.

Kjenner på elementene, vind,regn, varme og kulde. Lærer dem å passe på seg selv.

Lærer barna å vaske hendene godt.

Snakker med barna om hygiene og viktigheten av renslighet og å vaske hender.

Være med og vaske i barnehagen.

Gir barna motoriske utfordringer slik at de kan oppleve mestringsglede i trygge omgivelser.

Gjør mange fysiske aktiviteter som ski, aking, snømannlaging, sykling og ballspill.

Lage mat/drikke av ting vi finner i naturen.

Lage saft/syltetøy

Male eget korn.

 

 

Gjør ulike sang- og bevegelsesleker sammen med barna.

 

 

Hjelper barna slik at de kan kle seg selv etter vær og temperatur.

Gjøre barna bevisste på at de er forbilder for de mindre.

 

Fagområde 3: Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk.

Små

Mellom

Store

Gjennom året gir barna et variert tilbud innen forming. For eksempel riving, klipping, tegning med forskjellige fargestifter og tusj og forskjellig type maling.

Eksponerer barna for forskjellige formingsmaterialer og aktiviteter. Vi bruker ulike typer maling, papp, papir, glass, porselen, tre, kongler, plastelina, trolldeig, lim, glitter, perler, saks, tape, gips.

Gir de eldste barna mer avansert materiell, som hammer, sag, kniv og forskjellige tekstiler.

Formidler lengre eventyr for barna, som for eks. ”Geitekillingen som kunne telle til ti”.

Øver på fremførelse av sanger til arrangement, som grillfesten.

Formidler eventyr til barna, og lar de selv få fortelle historier og eventyr.

Inspirerer barna til skaperglede og fantasi.

 

Gir de eldste barna mer avansert materiell, som filt, perler og plastillina.

Henger opp barnas kunstverk i barnehagen.

Lar barna holde sangsamlinger etter eget initiativ.

 

Leker med sand og vann.

 

 

Bruker rytmeegg.

Har bevegelsesleker, som  ”Tatuttatei” og ”Hode, skulder, kne og tå”.

Spiller i orkester med de eldste, fokus på takt og melodi.

Inspirerer barna til spontan dans.

Arrangerer danselek og fridans til musikk både inne og ute.

 

Har lagt det fysiske miljøet til rette slik at barna kan kle seg ut.

Lar barna bruke kreativitet ved bruk av konstruksjonslek, som hyttebygging, med pledd og puter, og hus- og veibygging med store klosser og lego/duplo

Bruke/lage kostymer til teater.

 

Fagområde 4: Natur, miljø og teknologi

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Miljø og teknologi flettes inn.

Små

Mellom

Store

Tar med barna ut i all slags vær. Gjennom dette vil barna få oppleve det som skjer i naturen i de ulike årstidene.

Drar på tur i skogen flere ganger i uka gjennom hele året og har forskjellige faste steder som vi bruker regelmessig.

Drar på turer der barna fordyper seg i temaer som for eksempel maurtue, froskedam, trekkfugler og dyrespor.

Lage drager av plastposer.

Snakker om årstider, samspillet i naturen, økosystemet, fotosyntesen, klima, og å ha respekt for naturen, menneske og miljø og hva som er naturlig avfall og ikke.

Forsker aktiviteter.

For eksempel «kvele flamme» «såpe i vann»

«dansende rosiner»

Påser at barna har passe med tøy på seg.

 

Hilser på alle dyrene på gården.

 

Samler på insekter og rumpetroll og ser på ulike dyr og dyrespor. Plukker blomster og blader.

Lager bilder av ting vi finner i naturen.

Lar barna værer med og ta opp poteter, gulrøtter og lignende på høsten, slik at de vet hvor grønnsakene kommer fra.

Lager bål og mat på bålet ute i naturen.

 

Begraver døde dyr vi finner ute.

Samtaler med barna på en åpen måte om livet og livsstadiene, som fødsel, vekst, alderdom og død.

Besøk på gravplassen.

 

Oppmuntrer barna til å være utforskende og undersøkende.

 

Lar ungene studere insekter og kryp vi finner ute.

Ungene lærer hvordan man tar vare på dyr og insekter.

Har sneglekappløp.

 

Fagområde 5: Antall, rom og form.

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.

Små

Mellom

Store

Er bevisste på barnas begynnende interesse for antall, tall form, størrelser sortering og forskjeller.

Vi inspirerer dem der de er i sin utvikling.

Teller med barna i det daglige.

Leker regneoppgaver sammen med barna.

Styrker barnas nysgjerrighet.

Spiller forskjellige terningspill som ludo, stigespill og lignende.

Gjør ulike skolelignende oppgaver som omhandler blant annet tall, regning, logisk tenking, former og størrelser.

Bruker sanger, rim, regler og bøker for at barna skal få flere matematiske begreper.

Leker leker som Kims lek.

Teller til hundre.

Kan tilby barna et rikt miljø med leker og materiell.

Bretter papirfly og spå, og lager papirbøker.

Teller på forskjellige språk.

Holder orden og hjelper barna med å lære seg og sortere leker.

Bruker matematiske begreper som sirkel, trekant, firkant, først og sist, under og over, foran og bak, osv.

Snakker om tid og klokka.

Har gode rutiner i hverdagen som gir barna god oversikt over ”tiden” på dagen. Vi tar selvfølgelig også individuelle hensyn. Teller med barna i det daglige.

Snakker om tall i det daglige, som husnummer, alder, osv.

Prøver å lære dem klokken.

 

Formidler historier med tallbegrep som  ”Geitekillingen som kunne telle til ti."

 

 

Snakker om forskjellen på høyre og venstre.

Tegner seg selv.

Tegner huset sitt med seg selv og familien inni.

Lar barna leke med mønster og system når de tegner og perler.

 

 

Fagområde 6: Etikk, religion og filosofi

Barnehagen skal respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.

Små

Mellom

Store

Respekterer forskjeller i kulturen.

Tar med alle barna på besøk i kirken før jul og påske. Vi bruker Lura kirke.

Lar barna få være med å dramatisere juleevangeliet i Lura kirke.

Tar hensyn til foreldrenes ønsker om markering av forskjellige høytider og tradisjoner.

Formidler juleevangeliet og det kristne budskap for barna ved hjelp av adventssamlinger.

Snakker om å ta vare på og hjelpe hverandre.

Forklarer på en enkel måte hva det kristne budskapet er ved høytider som jul og påske.

Undrer oss sammen med barna om de store livsspørsmålene.

Snakker om likeverd og å anerkjenne hverandres forskjeller og ulikheter.

Lytter til barna.

Snakker om og respekterer det enkelte barns ulike tradisjoner og religiøse bakgrunn.

 

Viser respekt for hvert enkelt barn.

Snakker med barna om grunnleggende verdier som rettferdighet, likeverd nestekjærlighet og toleranse.

Samtaler med barna på en åpen måte om livet og livsstadiene, som fødsel, vekst, alderdom og død.

Hjelper barna til å bli tolerante.

Hjelper barna i konfliktsituasjoner og snakker med dem om følelser. Bruker litteratur som taler til følelser.

 

Snakker om følelser.

Prøver å skape en anerkjennende relasjon til barna som vil gi barna økt forståelse for egne og andres behov.

 

Hjelper barn i konfliktløsning.

Lærer barn å forebygge konflikter.

Motiverer barna til å hjelpe til i konfliktløsning.

 

Fagområde 7: Nærmiljø og samfunn

Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barns ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn.

Små

Mellom

Store

Legger til rette for at barna få medvirke i sin egen hverdag.

Bruker nærområdet vårt aktivt med barna.

Går på turer til ulike lekeplasser, golfbanen, froskedammen, akebakken, Bærheimsnuten, gravplassen og ulike biblioteker.

Overnatter med førskolegruppa i barnehagen i mai.

Støtter barna til å ta egne valg.

Inviterer barn som har gått i barnehagen før på besøk.

Drar på førskoledager til Stangeland skole.

Er med på å lage arrangementer for barna og foreldre i barnehagen.

 

 

Bruker hele uteområdet vårt aktivt sammen med barna.

Går på tur og ser på husene til folk vi kjenner.

 

Går på turer i skogen og i nærmiljøet sammen med barna.

Arrangerer Lucia tog, 17 mai tog, grillfest, påskefrokost, og nissefest for foreldrene i barnehagen.

 

 

   Tilvenning:

Før barna begynner i barnehagen inviterer vi barna sammen med foreldrene på en uformell besøksdag. Kom innom noen timer og hils på oss.

Barnet vil også motta et lite «bli kjent med oss» hefte i posten et par mnd før barnehageoppstart. Litt bilder og noen historier og presentasjon av personalet.

 

Når tilvenningen begynner er det viktig for oss å gi dere trygghet, og vise omsorg for både barn og foreldre.

Etter behov har vi et eget foreldremøte for de nye foreldrene, slik at vi kan ta en gjennomgang på tilvenningsprosessen. For mange er det første barnet, og det kan være godt å få høre litt om hvordan vi gjør ting, og hva som kan forventes av barnet og av oss.

Vi prøver å få tatt dette så tidlig som mulig i august før de fleste barna begynner.

Dette var ikke nødvendig i pr, de fleste var søsken av unger som allerede gikk hos oss, og de andre var på besøk hos oss i sommer og ble kjent.

 

Danning:

Barnehagen skal jobbe kontinuerlig med danning. Normer, regler, samfunn og etikk skal flettes inn i lek og aktiviteter. Det skal læres omsorg, det skal læres å stå i kø. En skal bli selvstendig i rutiner som måltid, do-gåing og påkledning. Vi er mye ute i all slags vær og det blir viktig å kjenne og si i fra når en er kalv, varm, våt etc.

Det går på god gammel oppdragelse, og det går på god folkeskikk.

 

Dokumentasjon:

Barnehagens periodeplaner vil synliggjøre hvordan disse involveres i det daglige livet i barnehagen, og hvordan det legges til rette for lek og sosialt samspill, hverdagsaktiviteter, opplevelser, kreativitet, glede og humor.

Vi skriver hver dag på tavlen i gangen hva vi har jobbet med og gjort. Og i den daglige dialogen med foreldrene tar vi opp hvert enkelt barn.

En eller to ganger i året inviterer vi til foreldresamtaler hvor vi kan gå gjennom observasjoner og snakke om samarbeidet vi har om barnet.

 

Vi ønsker også å synliggjøre hvilken læring som ligger i konfliktløsning, normer, verdier og holdninger. En god atmosfære med varme og omsorg gir et godt utgangspunkt for den totale lærings- og utviklingssituasjonen barnet befinner seg i sine første leveår.

 

I barnehagens månedsplaner vil det også stå hvilke temaer vi arbeider med til de forskjellige tider, og hvordan vi gjennom aktiviteter knytter tema opp mot aktiviteter. Vi vektlegger friluftsliv i barnehagen og er for det meste ute hele dagen. Utendørs er det også helt andre arenaer for lek enn vi finner inne. Det gir andre utfordringer til kropp og sjel og det gir opplevelser som styrker kroppen og gir sosial samhørighet. Barnehagens beliggenhet gir veldig gode muligheter for dette både innenfor og utenfor gjerdet. I tillegg prøver vi å utnytte ressursene som ligger i personalgruppen. Mange av de voksne er glad i friluftsliv. Det er gøy å arbeide med noe en liker og den gleden smitter positivt over på barna.

Vi vier barns medbestemmelse og innflytelse på egen hverdag stor plass. Vi vil derfor fortsette å planlegge slik at det er rom for barnas innspill og ideer.

 

Vi vil arbeide mye med å ha en lyttende holdning ovenfor barna. Barna skal bli trygge på at deres ønsker betyr noe, og at de er viktige for fellesskapet. Personalet skal diskutere observasjonene og finne måter å videreutvikle vårt arbeid og vår væremåte for å gi barna reel medvirkning.

 

I året som gikk jobbet vi mye med grupper. Barna fikk litt mer utfordringer og aktiviteter. Mer tilpasset deres egen alder uten at vi trengte å ta hensyn til hele barnegruppen. Tilbakemeldingene fra foreldre og ansatte har vert utelukkende positive. Vi har gått gjennom og vurdert dette, og kommet frem til at vi vil videreføre dette prosjektet. Ting som gruppene vil jobbe med er bokstaver+tall, trafikk, spille spill, dra på utflukter, besøke en skole, jobbe med mobbing, bedre selvtilliten og mye annet.

Alt etter nivå under Korona blir det inndelinger i kohorter, i praksis deler barnegruppen i tre ved rødt nivå. Gruppene er da helt adskilt fra hverandre. Siden barnehageoppstarten har vi vert hele avdelingen i en kohort, men vi vet ikke hva fremtiden bringer.

 

 

 

Overordnede mål for Barnehagen:

Barnehagens viktigste ressurs er foreldrene og ansatte i barnehagen. Det er i hovedsak foreldrene som har best kunnskap til eget / egne barn, og som er våre viktigste samarbeidspartnere. Barns- og foreldres behov skal alltid være 1. prioritet ved vår barnehage. Så kommer personalet inn med sin erfaring og utdanning, og kan med dette danne en både teoretisk og praktisk bakgrunn for det hele. Det skal legges rammer for en god oppstart samt tett oppfølging. For at dette skal lykkes, er vi avhengig av god kommunikasjon begge veier og et godt samarbeid. Dette stiller store krav til oss alle; vi er mange, ulike og har forskjellige behov. Legger vi alle godviljen til, lykkes vi!

Foreldre og ansatte som er opptatt av barns oppvekstvillkår, er den viktigste ressursen for nettopp å skape gode rammer for barndommen. Å ha muligheter til å møtes og sammen drøfte ulike sider ved barns hverdag i tidlige år, er et viktig redskap. Barnehagens nettverksarbeid er ment som et hjelpemiddel for foreldre til å møtes og skape trygghet og samhold som er overførbart til skolen og årene som kommer.

 

Mål:

Barn skal like å være ute og finne glede i alle de spennende muligheter som finnes der.

Barn skal lære å mestre egen kropp og eget sinn i forhold til utfordringer i nærmiljøet.

Barn skal bli flinke i sosial samhandling og samspill med andre barn og voksne. De skal lære seg god folkeskikk, og ha gode manerer. Å utvikle kompetanse for samvær og samhold samt lære de sosiale spilleregler gir enkeltindividet trygghet på seg selv og etter hvert evne til å sette grenser for seg selv som person.

Barn skal tilegne seg viktig lokalhistorisk kunnskap og føle tilhørighet i nærmiljøet sitt.

Få et styrket selvbilde på grunnlag av ovennevnte.

 

Når vi våre mål?

Hvis vi ser på målene ovenfor, og hvordan vi føler vi klarer nå disse, syns vi at vi er veldig flinke hvert år til å klare å nå disse med hvert enkelt barn. Driftsmodellen og plassen får mye av æren for barnas gode motorikk og fysikk. Barna blir fort veldig spreke, og gjennom mestring ser vi at de får god selvtillit. Vi har sjelden konflikter mellom barna, noe som vi tolker på den måten at gjennom barnas selvtillit tåler de mer før de begynner å krangle. Gjennom opplæring i å dele leke med alle, ser vi at barna er inkluderende, og at ingen barn holdes utenfor. Barna er også flinke å leke med hverandre på tross av alder og kjønn. Vi vil derfor ikke forandre på våre opplæringsrutiner når det gjelder folkeskikk, etikk og sosialt samspill. Vi vurderer vår måte å gjøre dette på som en vellykket metode. Den nye rammeplanen tar for seg danning på en mer fremtredende rolle og dette er noe vi vil fortsette å jobbe med i 2020/2021. 

   Kosthold:

Vi fokuserer på et sunt og godt kosthold. Det vil bli minst et rent kjøtt måltid i uka. (fisk, kylling, svin eller okse) Og ungene skal få ta del i mye matlaging og dyrking av frukt og grønnsaker. Vi må også videreføre ordningen vår med frukt elle grønnsaker hver dag, og jobbe med å bevisstgjøre ungene omkring dette.

 

Digital hverdag:

Utviklingen på det digitale området skjer veldig fort, og et er blitt en stor del av både voksne og unger sin hverdag. Bruken av digitale verktøy kan være utrolig læringsrikt.


Lover og regler

Barnehagen forholder seg til dens vedtekter, Lov om barnehager, og rammeplanen for barnehager. I tillegg til årsplan og månedsplan vil dere her kunne finne mye informasjon om driften.

Vurdering og evaluering av virksomheten:

Vi evaluerer kontinuerlig virksomheten vår. Og sammen med styrere i andre barnehager og foreldrerepresentanten kan vi finne ting som må forbedres eller endres på. Vi er også med på å komme med ideer og innspill til andre barnehager på ting vi synes fungerer og vi får til bra resultater med.

Vi ser at våre barn har veldig godt av å møte og samhandle med andre barn fra andre barnehagen når disse er på besøk på gården vår. Gjennom dette får barna trene på sosialt samspill der det som verter gjelder å vise gjestfrihet, og dele på våre leker/områder. Vi må jobbe godt med det som går på sosialt samspill i og med at vi er en såpass liten barnehage. Ungen har lett for å alltid være blide og glade på grunn av at alle kjenner alle. Og dette blir som sagt en prøvelse når vi er blant andre barn. Vi prøver å lære barna å være åpne og å følge den gylne regel.

Vi ser også at barna har stor nytte av å lære å være omsorgsfulle ovenfor dyrene på gården. Dette gjenspeiler seg i den gode omsorgen de får for hverandre og andre barn.

 

USB.

 

Vi er med på Sandnes kommune sitt store prosjekt med Utviklingstøttede Barnehager.

Det går på undervisning og samlinger med andre barnehager og veiledere omkring flere temaer. Stort og omfattende prosjekt. Pedagogikken og arbeidet med barn i Sandnes kommune skal løftes og utvikles. Barnehagen har egen veileder, og det kommer observatører på rundgang og scorer oss for videre motivasjon og arbeid.

 

Foreldrerepresentant for 2020/2021 er Kjetil Koksvik, som også er med på det kontinuerlige evalueringsarbeidet.

 

Sikkerhet:

Vi må skrive litt om sikkerheten på gården også. I året som gikk hadde vi ingen ulykker på gården.
Hele personalet vil gjennomgå pålagte livreddings kurs og brann kurs. Ved jevne mellomrom.

Våre Hms rutiner og papirer er knyttet opp mot Bjarne Bærheim sine Hms papirer for selve Soma Gård, og vår evaluering av dette er at det både er et nyttig arbeidsverktøy, og at det fungerer godt i praksis. Med fornying av våre rutiner må han også se gjennom sine. Vi har hver september en «brannvern uke» og det inkluderer et besøk på Sandnes brannstasjon og en av årets brannøvelser.

 

Lek:

Vi mener at det er leken som skal danne grunnlaget for den kunnskap og læring som barna tilegner seg. Hverdagen i en naturbarnehage som vår byr på et utall av utfordringer på alle plan. Vi tenker da spesielt på det motoriske, både grov og fin. For å mestre og deretter lære er det viktig at barna er trygge på sine egne ferdigheter og er kjent med sine begrensninger. Dette er individuelt og vi må derfor legge til rette utfordringene slik at de passer for hele barnegruppa. Men barnehagen er mer enn motoriske utfordringer. Her har vi et helt leksikon, ja en hel verden i vår umiddelbare nærhet, bare vi klarer å trekke det ned på et plan som barna kjenner igjen og kan dra nytte av. Så gjennom leken skal barna få oppdage i en lek form, bearbeide i en annen og vise at de mestrer den i en tredje.

 

 

 

Plan for 2020/2021:

Her er noe av det vi jobber med gjennom året:

August

Sommer, barn på tilvenning, bli kjent. Vi tar og utforsker nærområdet til barnehagen litt etter litt, samtidig som vi må ivareta de som er «erfarne» i barnehagen og trenger nye utfordringer. Vi lager mye god mat av ting vi kan finne i naturen, bær, egg, frukter etc.

September

Meg selv og de andre i barnehagen, med fokus på nærområdet og Sandnes by.

Foreldremøte i September. Brannverns uke og brannøvelse.

Oktober
Høst, kropp og helse.  Vi bruker tenner som utgangspunkt, og trekker inn alt fra kosthold til skjelett. Barna er med og lager en munn i isopor.

November
Religion/etikk og fysikk/kjemi.

Desember

Jul og juleforberedelser, litt mer inne enn vanlig. Formidler julebudskapet. Mange dyr får unger, grisene, kua, geitene. En spennende mnd. Vi går også en fast tur i kirken på julegudstjeneste.

Januar

Vinter, aktiviteter med snø, ski og akebrett. En skidag denne mnd. Rim og regler.

Februar

Mobbing og vennskap.

Mars

Eventyr. Og økt fokus på arbeidet med skolegruppen.

April

Vår, lemming, ta ut noen av dyrene, mye spennende skjer i naturen og vi går ut på tur for å se på. Tall.

Mai

Vår/sommer, uteområdet settet i stand etter vinteren, og vi tar ut dyrene. Tema er bokstaver.

Juni

Småkryp, insekter og fugler.

Juli

Sommer, ferie og sommer stengt tre uker i barnehagen. Juli er også betalingsfri for foreldrene. Forberedelser til oppstart av nytt barnehageår i august.