Styremøter 2019

Neste styremøte: ??

 

Styremøte 2.9.2019.

Kjell Konradsen og Johannes Bøe kunne ikke møte.

Vedtakene er enstemmige.

1: Bruk av strømmåler

Sekretæren foreslå en løsning med bruk av strømmålere slik at all forbruk av strøm, skal registreres med måler som fås utlevert av foreningen mot depositum ca. kr 1500 - 2000 + leie som avskrives over 3 år. Forbruket skal rapporteres til foreningen som sender faktura. Bruker av strøm må søke foreningen om avtale. Bruker uten avtale, kan ta ut strøm til kortvarig lading av batterier. Det må vedtas ny strøminstruks.
Vedtak: Det må innhentes oversikt over hvor mange som vil inngå avtale om bruk av strøm, og om priser på målere. Ny strøminstruks fastsettes senere.

2: Endring i havnereglementet p 12.
Forslag til endring av havnereglementet ble vedtatt slik:.
Mellom vannhuset og verkstedet: I perioden 1.5 – 14.9 kan båt settes på land inntil 14 dager for årlig vedlikehold. Utover 14 dager løper gebyr med kr 75/dag. Dispensasjon kan gis av havnesjefen i spesielle tilfeller. Båter som har stått på land hele eller deler av vinteren, må flyttes pr 1.5, ellers løper gebyr på kr 150/dag. Det skal ikke gis dispensasjon.
Sør for miljøboden: Båter på henger hele eller deler av vinteren, må flyttes pr 15.5, ellers løper gebyr på kr 75/dag. Dispensasjon kan gis for 7 dager årlig vedlikehold for båt som settes på land etter 15.5, men bare hvis det ikke er plass mellom vannhuset og verkstedet. Plass på land for hele eller deler av vinteren, skal avtales med havnesjefen.
Ikke-medlemmer som får plass på land for vedlikehold, skal betale kr 100/dag, og kr 100 for leie av høytrykkspyleren.

3: Endring i havnereglementet p 1 om registrering.
Skilter (reg.nummer) skal monteres godt synlig på begge sider av båten. Dette har ikke stått i punkt 1.
Vedtak: Tilføyes.

4: Vakt i havna
Tilbud fra Helgeland Vaktselskap om vaktordning i havna. Ca. kr 3000 pr md. Vi syntes at helårsvakt ble i dyreste laget, og kanskje ikke like aktuelt som vintervakt.
Vedtak: Halvårs vaktordning godkjennes, dvs. fra 1.10 – 31.3.

5: Mur langs plenkanten
Arnt orienterte om muren langs plenkanten hvor det allerede er støpt en del av sokkelen. Muren blir ca 230 m lang og 75 cm høy. Det kommer til å gå med 70-80 m3 betong.
Vedtak: Godkjent.

6: Oversikt over styrets arbeid
Roger Hansen ønsket å få en oversikt over hvilke faste saker som skal behandles i styret - og når, bl.a. løpende regnskap og gjeld, forberedelse til årsmøte mv.
Vedtak: Sekretæren ser på dette, og informerer kassereren som ikke var til stede på møtet.


[25.6.19]
Styremøte 25.6.2019

Johannes Bøe og Roger Hansen kunne ikke møte.
Vedtakene er enstemmige.

1: Medlem som har lånt ut plassen til kjøper av sin båt juni 2018, og har kommet med ny større båt uten å vente på tilsagn om plass.
Vedtak: Foreningen har f.t. ikke plass til båten. Medlemmet kan fortøye ved gjestebrygga inntil videre. Gjestepris i perioden mai-aug.

2: Klage på gebyr for å stå på land utover 14 dg sør for miljøboden.
Vedtak: Foreningen krever havneavgift for å ha hatt to båter i havna.

3: Parkering av hengere i havna.
Vedtak: Vi setter opp skilt ved miljøboden med info om parkeringsforbudet, og om gebyr.


[29.4.19]
Styremøte 29.4.2019

Alle møtte - inkl. ny kasserer

Vedtakene er enstemmige.

1: Fiber til klubbhuset

Foreningen har internett via kobbertråd (telefon). Så vidt vi forstår, blir ev. linjefeil ikke lenger reparert. Linja er uansett treg, og vi har bør ha fiber for å sikre forbindelse og kapasitet.
Vedtak: Vi innhenter tilbud fra Sinus Data på fiber og det som trengs.

2: Langtidsparkering bobil, pris?
Søknad fra ikke-medlem som ber om fast plass til bobil i skoleåret, og adgang til klubbhuset.
Vedtak: Søkeren får stå på bobilplassen i perioden for kr 2000 pr md + strøm, inkl. adgang til klubbhuset for toalett og dusj. Foreningen lager forslag til avtale.

3: Skriver til kontoret
Vi trenger ny? skriver til kontorets PC. Vi fikk ikke gjeldende skriver/kopieringsmaskin til å funke, sannsynligvis pga. manglende driver i Windows 10. Skriveren er ca. 10 år.
Bra HP laser s/v koster ca. 2-3000 kr.
Vedtak: Vi kontakter først Karl Magnus Strandvold for installasjon av ny driver. Hvis ikke dette hjelper, kjøper vi ny laser s/k skriver/kopieringsmaskin.

4: Betaler ikke faktura
Pr i dag er restansene slik: 18 medlemmer (inkl. de med båt/innskudd), og 3 med purregebyr.
3. og siste purr er sendt pr brev 10.4.2019.
Vedtak: Styret følger praksis de siste årene og melder ut «rene» medlemmer med uoppgjort faktura, inndrar ev. båtplass og tilbakebetaler innskudd. For vedtak om båtplass/innskudd kan medlemmet velge å få vedtaket annullert mot et gebyr på kr 1000. Rest som er lik purregebyret slettes.

5: Planlegge dugnaden
Det blir mye dugnad framover med legging av ‘gulvåser’ og dekke på ‘kaiet’. Sekretæren ber om å bli fritatt for telefonvakt denne gang med å sette opp lister/regnskap.
Vedtak: Vi diskuterer først organiseringen med våre snekkere som har den praktiske planleggingen av selve jobben.

6: Parkering forbudt mellom bobilplassen og 'kaiet'
Vi har registrert fullt med parkering av personbiler, samtidig med at det var mange bobiler. Vi har mottatt klage, men slik parkering er uansett unødvendig. Vi har bra med andre parkeringsplasser. Foreløpig ble det i en «minimøte» vedtatt å sende epost/sms om parkeringsforbud til alle med plasser på M-brygga og utover på molosiden. Det vil bli satt opp skilter.

Vedtak: Godkjent.

7: Regler for utlån av plass til voksne barn.
Styret fikk på årsmøtet fullmakt til å lage regler for midlertidig utlån av båtplass til medlemmets voksne barn, jf. vedtekten § 4.2 annet ledd.
Vedtak inntil videre: Voksne barn med egen båt kan låne forelderens plass i sommersesongen. Forelderen har ansvaret for å orientere om aktuelle regler. For å låne plassen utover sommersesongen, må vedkommende være medlem.

8: Båt i annen sin plass
Fremmed båt/eier fikk ligge i en annen sin plass fra ca. juli 2018. Foreningen ble ikke informert på tross av henvendelser til plasseieren. Foreningen fikk ikke kjennskap til hvem dette gjaldt, og båten ble derfor liggende i plassen uten betaling.
I høst fikk vi omsider tak i eieren, og fikk informert om at båten ikke var tett, og at vi hadde satt i gang pumping. Pumping foregår fortsatt.
Vedtak: Eieren må fjerne båten fra plassen/havna. Hvis han ikke finner annen løsning, kan båten settes på land i havna.

9. Facebook
Medlem ringte om vår FB-konto. Han sier det er dårlig med svar/kommentar på innlegg. Han tilbyr oss å overta som administrator.
Vedtak: Vi sjekker litt om aktiviteten på kontoen, og vurderes så ev. å avvikle. Uansett må administrator være en del av styret.

10. Priser for brukte L-brygge-seksjoner
Foreningen selger de gamle 5 m seksjonene til L-brygga som nå byttes ut.

Vedtak priser: Medlem kr 2500, ikke-medlem kr 3000 pr seksjon.

11. Ny kasserer
Foreningen v/styret har mottatt forslag til ny kasserer etter Ingvard Johansen, som på årsmøtet ble valgt fram til sommeren 2019.
Vedtak: Johannes Bøe fungerer som øk.ansvarlig inntil han ev. blir valgt på neste årsmøte - i mars 2020. Johannes overtar vervet i løpet av noen dager. Valgkomiteen underrettes.

12. Strøm
Ingvard orienterte om kraftig økt strømforbruk, og ca. 20000 kWh pr md.
Vedtak: Foreningen må prøve å avdekke om dette gjelder strømtyver eller om dette kan ha andre årsaker. Vi kontakter Trond (elektrikeren) som vurdere hva som kan kjøres for å finne forklaring.


 [17.9.19]
Hastemøte 23.4.19 om parkeringsforbud ved bobilplassen.
Til stede: Arnt Aleksandersen, Kjell Konradsen og Bjørn Zachariassen.
Vedtak: I perioden f.o.m. palmhelg og t.o.m. 30.9 hvert år, er det ikke tillatt
å parkere bil på bobilplassen - og mellom bobilplassen og 'kaiet'. Det
blir gebyr kr 500 ved feilparkering.[20.2.19] (endret 26.2.19)

Referat fra styremøte 20.2.2019

Siri Flåten (vara) møtte i stdet for Kjell Konradsen.

Vedtakene er enstemmige.

1: Forslag om å endre gjesteprisene ble godkjent:
Gjestebrygga: kr 150 (-29'), kr 200 (30'-39'), kr 250 (40+ fot), inkl. strøm.
Kr 40 pr dusj, kr 40 for bruk av vaskemaskin og kr 40 for bruk av tørketrommel.

2: Årsmeldingen ble godkjent etter et par endringer.

3: Regnskap og budsjett ble referert av Ingvard, og godkjent. Men med forbehold om merknader fra revisor.

4: Arnt setter opp forslag til handlingsplan/budsjett.

5: Styret foreslår økning i havneavgiften med ca 5 %. Ny tabell som egen sak til årsmøtet.

6: Innskuddet foreslås økt med 5 %. Ny tabell tas med som sak til årsmøtet.

7: Endring i vedtekten § 3.2
Havneavgiften har vært beregnet etter "båtens størrelse (lengde)", jf. vedtekten § 3.2, men ingen definisjon. Styret forslår endring slik at "båtens lengde" = hele båtens lengde, inkl. baugspyd og badeplattform.
Vi foreslår at kontingenten til KNBF ikke skal være inkludert i havneavgiften.

8: Forslag til endring i vedtekten § 4.2 (endring i fet tekst):
Framleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt. Medlem som ikke benytter sin plass til egen båt, plikter å melde fra til foreningen. Styret disponerer da plassen for midlertidig utleie, men kan godta utlån til medlemmets voksne barn som er medlem.

9. Vi foreslår endring i § 5.4 punkt 7e: Aktivitetsansvarlig blir styremedlem. Dette fordi den gamle instruksen er krevende og gått ut på dato. En ev. ny instruks blir vurdert senere.
Vi foreslår endring i § 5.4 slik at det blir et nytt ledd om at kontingenten må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet.

10: Styret vil gå bort fra å legge fri båtplass i "bunnen" for godtgjørelse til dugnadsgjengen. Det betyr at de skal betale for båtplass på vanlig måte, og godtgjørelsen beregnes derfor utenom.

11: Styret foreslår at styremedlemmene får fast styrehonorar slik: Leder, nestleder/havnesjef* kr 10 000, kasserer** kr 10 000, sekretær kr 6 000, styremedlem og vara kr 500 pr møte.
*Så lenge han er med i dugnadsgjengen.
**Alternativt 2 x kr 6 000 hvis kasserer må deles opp i kasserer og regnskapsfører.

12: Foreningen anskaffer pengeskap til ca. kr 6 000.

13: Vi kjøper ny mikrobølgeovn til kjøkkenet til erstatning for den gamle som ikke funker lenger. Ca. kr 1 500.

14: Dykkeren blir sponset med ny dykkerdrakt til ca. 6-7000 kroner.

15: Ny adgangskontroll til ytterdøren i klubbhuset. Den gamle adgangskontrollen funker dårlig/ikke. Vi har innhentet tilbud fra Mathisen Drift og Sinus. Vi valgte tilbudet fra Sinus til ca. kr 20 000.


 

 Referat fra styremøte 29.10.2018

Snorre møtte ikke, med det gjorde Siri (vara).
Enstemmige vedtak.

Sak 1: Endring i vedtekten slik at ikke-hjemmeværende barn kan bruke foreldrenes plass uten betaling.
Vedtak: Styret foreslår ikke å endre vedtekten.

Sak2: Én havneavgift - én båt.
Vedtak: Styrevedtak av 21.9.2016 tas med i havnereglementet.

Sak 3: Justering av innskudd/havneavgift.
Vedtak: Ev. justering tas opp senere. Ingvard setter opp budsjett, og så ser vi hva som trengs.

Sak 4: Ufrivillig opphold i havna pga motorhavari. Redusert pris?
Vedtak: Styret ser ingen grunn til å redusere prisen.

Sak 5: Julebord for tillitsvalgte: 7.12.2018.

Sak 6: Årsmøtet 2019 arr. den 13.3.2019.


Referat fra styremøte 4.9.2018


Bjørn Zachariassen var ikke til stede.

Sak 1: Fullmakt til å reduserer fraktura
Redusering av faktura kan kun vedtas av flertallet i styret.
Enstemmig.

Sak 2: Båt i havna, bruk av foreldrenes plass
Saken ønskes tatt opp på årsmøtet i mars 2019.
Enstemmig.

Sak 3: Fri båtplass
En dårlig, helårs, utleieplass disponeres mai - september av en som har en 16 fot båt. Foreningen kan leie ut plassen resten av året. Grunnen er at plassen er uegnet for permanent bruksplass.
Enstemmig.

Sak 4: Dugnadsgjengen ber om en konkret arbeidsplan for havna.
Arnt Aleksandersen innkaller til møte med dungandsgjengen.
Enstemmig.

Sak 5: Eventuelt
Finansiering til fullføring av strandpromenade, L-brygga og oppdatering av el-anlegg.
Foreningen søker om lån i banken slik som vedtatt av årsmøtet i mars 2018.
Enstemmig.

Arnt Aleksandersen (referent)


 

Referat fra styremøte torsdag 31.5.2018

Kjell møtte ikke. I stedet møtte Siri (vara).

Enstemmige vedtak.

Sak 1: Havnereglementet
Styret vedtok i april 2013 at medeier av båt skal være medlem av foreningen. Sekretæren foreslår at dette tydliggjøres i havnereglementet med nytt annet ledd under p. 1:

Medeier(e) av båten må være medlem av foreningen.
Endring i punkt 3 om plikt til å gi opplysninger til foreningen om båten:
Søknad om båtplass sendes foreningen i god tid på skjema som er fastsatt av styret. Dette gjelder også ved bytte av båt.
Vedtak: Godkjent.

Sak 2: Skjema som nevnt i sak 1 (ovenfor), gjelder Innmelding/Søknad om plass/Endringsmelding.
Vedtak: Godkjent.

Sak 2: PC til kontoret, inkl. Office (ca. 7000 kr)
Den gamle PC på kontoret har tatt kvelden, dvs. skjermen er død. Vi ser det som en fordel å ha PC på kontoret, bl.a. fordi vi kan lese kartoteket der og da - ved behov.
Det er også snakk om flere kamera med opptaksmulighet.
Vedtak: Vi innhenter tilbud/forslag på slik PC fra O. Rønning.

Sak 3: Leieavtale for utleie av klubbhuset
Sekretæren presenterte forslag fra Snorre og seg sjøl + noe fra det gamle utleiereglementet. Vi var ellers enig om at klubbhuset ikke leies ut i skoleferien (da vi har flest besøk av båtgjester).
Vedtak: Godkjent.

Sak 4: Parkerte båthengere (igjen!).
Tre uregistrerte båthengere når dette skrives. Midlertidig parkerte registrerte båthengere/båter har vi bra kontroll med, og de blir bortvist etter 15. mai, eller ilagt gebyr. Parkering av uregistrerte hengere er et problem, og gjentar seg år etter år.
Det kom forslag om å montere skilter med info om reglene.
Vedtak: Vi låser hengerne med solide låser, og håper at dette løser problemet. Gebyr ilegges med kr 75/dag. Skilter vil bli satt opp.

Sak 5: Kaidekke/kostnader/finansiering

Arnt orienterte om planene i sør. Montering av rest bjelker og kaidekke er beregnet til ca. 350 tusen. Planlagt oppstart etter sommeerferien. Mulig vi må søke om lån, jf. tilsagn gitt på årsmøtet.
I tillegg utgifter til ett kamera som dekker bobilplassen og ett over hele havna - med opptaksmulighet.

Sak 6: 10 medlemmer står til rest
med ord. faktura 2018, på tross av «siste frist» ca. 20.5.2018.
Vedtak: Samme som i fjor: Båtplassen blir inndratt, og medlem uten båtplass blir utmeldt. Annullering av vedtak kan innvilges mot et gebyr på kr 1000.


Referat fra styremøtet 3.4.2018

Alle var til stede og vedtakene enstemmig.

Sak 1: Office 2016 til sekretæren
Sekretærens Office 2010 har haltet og har ført til ustabilitet med vedlikehold av kartoteket. Han ber om 2/3 dekning av Office 2016 og nytt hovedkort med CPU og 8 gb RAM. Dvs ca. kr 3 660.
Vedtak: Innvilget.

Sak 2: Klage på styrets tidligere vedtak om frikjøp
Klageren ba om fritak for frikjøp pga. div påståtte feil i saksbehandlingen av tidligere vedtak mv.
Vedtak: Styret har ikke noe å tillegge unntatt å henvise til årsmøtevedtak om at manglende frikjøp skal kreves inn.

Sak 3: Dugnad for rundvask av klubbhuset og så maling eller beising.
Vedtak: Siri (vara) tar på seg adm. av dette og får liste med aktuelle "kandidater" som skal innkalles.Referat fra styremøte 6.3.2018

Snorre var syk. Siri var opptatt i annet møte.

Sak 1: Bjørns forslag til ending i havnereglementet om dugnad:
Forslag:
Årsmøtet har vedtatt 10 t dugnadsplikt pr år, med frikjøp for kr 150 pr time.
Medlem med betalt innskudd for båtplass – eller står på ventelisten, må delta i dugnader organisert av bryggeformannen eller av foreningen.
Medlem som ikke kan møte – ev. med vikar, må betale for frikjøp. Medlem med uførepensjon eller over 70 år, betaler halv pris
.
Enstemmig vedtak: 70 år for ½ frikjøp endres til 75 år. Ellers OK. Sak 10g fra styret til årsmøtet. 

Sak 2: Innledning til sak 11a og b på årsmøtet:
Ok at vi starter med denne info:
Styret om dugnad/frikjøp
:
Relevante regler
Vedtekten § 2.2: Medlem har plikt til å følge opp vedtak som treffes.
Havnereglementet p. 2 andre ledd: Medlem må delta i dugnader på egen brygge og ellers ved behov.
Vedtak på årsmøtet i fjor: Medlem pålegges 10 timer dugnad, men kan kjøpe seg fri for kr 150 pr. time.
SMS 27.9.17: Hei medlem (med betalt innskudd)! Vi trenger folk til bl.a. å passe pumper/sugeslange til mudring for større dybde. Dugnad kl. 08-20 hver dag unntatt søndag - til medio okt(?). Vi er kommet godt i gang. Se www.ssjbf.no. Vi ber deg møte til dugnad (havnereglementet p. 2). Ring foreningens telefon nr. 909 45 748 mellom kl. 17-19 (vakt hver dag) for å avtale tid, eller frikjøp med kr 150/time for 10 timer (vedtatt på årsmøtet). Evt. utførte timer til fradrag. Hilsen Sandnessjøen Båtforening, Bjørn/sekr.

Sak 3: Klage til årsmøtet fra medlem om dugnad/frikjøp
Klagen gjelder medlem som har fått faktura på frikjøp og påminnelse pga. manglende betaling. Klagen var sendt styremedlemmene på forhånd.
Bjørn leste opp kopi av PP-bildene som var planlagt vist på årsmøtet, med kommentarer.
Enstemmig vedtak: Klagen må avvises. 

Sak 4: Forslag til årsmøtet fra medlem.
Forslaget gjelder endring i regelen om dugnad slik at den som bor mer enn 1,5 timer borte fra Sandnessjøen, skal slippe dugnad hvis han ikke har båt.
Forslaget er tidligere sendt styremedlemmene.
Flertallet i styret mente at klagen må avvises.

Sak 5: Årsmøtesak 10 f
Styret var enig i å legge følgende fra styremøtet 15.1.2018 fram for årsmøtet.
- Ikke OK å komme med tilbud om dugnad etter at krav om frikjøp er mottatt. Frikjøp opprettholdes.

- Ferie er ikke OK grunn for fritak
- Hva gjør vi med de som ikke betaler for frikjøp? 

Sak 6: Innspill fra Siri Flåten (vara) til diskusjon
- Medlemmet som mente dugnad på egen pir var OK.
Fanges opp hvis endring i havnereglementet blir vedtatt.
- Dugnadsperiode pr kalenderår eller årsmøte til årsmøte.

«Pr år» må tolkes lik et kalenderår.
- Betaling/innkreving når vi ikke innkaller alle
Ca 30 står i rest. Vil bli berørt på årsmøtet.
- Hver enkelt medlem må ha et ansvar for riktige data på hjemmesiden.
Tas opp senere.
- Den som velger frikjøp gir beskjed til kasserer, så slipper vi innkalling.
Tas opp senere.Referat fra styremøte 15.1.2018

Alle møtte og vedtakene var enstemmige

Siri Flåten som vara erstattet Kjell Konradsen som måtte forlate møtet etter sak 3

1: Div. klager etter å ha fått krav om frikjøp (dugnad)
Sammendrag av styrets vedtak/kommentarer i slike saker:
- Det er foreningen som eier plassene og kan leie ut ledige plasser midlertidig, jf. vedtekten § 4.2. Leieinntektene tilfaller foreningen, selv om medlem betaler ordinær havneavgift for plassen. Slik har det vært og gjelder f.t. 8-10 medlemmer.
- Plikten til dugnad gjelder medlemmer, jf. p. 2 i havnereglementet. Så det har ingen betydning for denne plikten om vedkommende har båt eller ikke.
- Det er ikke OK å komme med tilbud om dugnad etter at krav om frikjøp er mottatt (og etter at dugnaden er avsluttet).
- Det er ikke OK å be om fritak pga. ferie
- Manglende betaling for frikjøp må følges opp.
- Sak til årsmøtet om de som nekter å betale (tilføyet 25.2.18).

2: Utkast til årsmelding
Utkast til årsmelding 2017 ble godtatt etter et par justeringer.

3: Handlingsplan 2018
Ferdigstille M-brygga, dvs. produsere/fortøye 3 x 12m bryggeseksjoner; Avstive stålrørene; Bytte ut L-brygga; Nytt (renovere) toalett/bad i klubbhuset; Male klubbhuset innvendig.

4: Nye EU personvernregler, endring i vedtekten
Etter 28.5.2018 kan medlem reservere seg mot at vi deler personopplysninger med andre. «Andre» gjelder KNBF hvor vi har kollektivt medlemskap. Vi er enige med KNBF at vi registrerer navn, adresse og poststed i deres medlemsregister. Med reservasjonsrett, kan medlem reservere seg mot at vi deler adressen, og da registreres kun for- og etternavn.
Styret fremmer forslag til årsmøtet om endring i vedtekten slik at dette med reservasjonsrett kommer med.

5: Endring i havnereglementet: Må være medlem for å stå på ventelisten.
Det er krav i vedtekten om at fast plass tildeles medlemmer, men ikke noe om krav for å stå på ventelisten. Er nå tatt med i havnereglementet p. 3.

6: Ny sats for beregning av havneavgift for båt på midlertidig plass.
Vi har i flere år brukt to nivåerfor for beregning av havneavgift til både medlemmer og ikke-medlemmer som ligger på midlertidig plass: -29 fot og 30+ fot. Sekretæren foreslår at nivå 30+ deles opp i to: 30-39 fot og 40+ fot. (Så blir det likt gjestebrygga). Dette ble godkjent.

7: Prisøkning midlertidig plass
To år siden siste økning, og i et vedtak på årsmøtet for noen år siden ble det vedtatt prisøkning annet hvert år. Prisstigning ca. 5 % siden 2016.

Forslag:

Medlemmer

Fot    Kr/mnd    Økning    Ny pris/mnd   
-29        655          5 %          700   
30-39    874          5 %          950   
40+       874                         1150    (ny gruppe, jf. ovenfor)
               
Ikke-medlemmer            
-29         820         5 %          900   
30-39   1090         5 %        1150   
40+                                     1450    (ny gruppe, jf. ovenfor)*
               
*Pris til ikke-medlemmer har vært både vinterpris og sommerpris. I forslaget gjelder samme pris året rundt, som for medlemmer. Vedtak: Godkjent

8. Utleie av klubbhuset
Medlem søkte om å få leie klubbhuset 3.6.2018 til konfirmasjon, og dette ble godkjent. Depositum kr 2000, leie kr 1000. Snorre skriver forslag til retningslinjer/kontrakt, og behandles senere.

9. Feskaften
Vedtak: 23.2.2018.

Referat fra styremøter tidligere år finnes under Arkiv/Styremøter tidl. år