Styremøter 2020

Neste styremøte: ?

 

 

Referat fra styremøter tidligere år finnes under Arkiv/Styremøter tidl. år


Referat fra styremøte 22.4.2020

Følgende møtte: Arnt Aleksandersen, Kjell Konradsen, Bjørn Zachariassen og Siri Flåten (vara).

Vedtakene var enstemmige hvis ikke annet er nevnt.

Sak 1: Inndraging av medlemskap og plass pga manglende betaling.
Dette gjelder 5 medlemmer uten båt, 3 medlemmer med båt, og 8 medlemmer som ikke har betalt purregebyret.
Vedtak: Medlemmer uten båt meldes ut. Medlemmer med båt får inndratt plassen, men kan betale kr 1000 for å få vedtaket omgjort. Manglende betaling av purregebyr tas med på neste års faktura.

Sak 2: Båt med ukjent eier i plassen til Hårek Nilssen.
Arnt ringte under styremøtet og fikk oppgitt navn på eieren. Følges opp.

Sak 3: Båten til Finn Jakobsen ble høsten 2019 ble satt på land sør for miljøboden. Finn søker om tillatelse til å ha båten stående å land til den blir solgt eller gitt bort.
Vedtak: Båten flyttes inntil miljøboden og kan stå på land t.o.m. 15.5.2021.

Sak 4: Betaling pr påbegynt døgn for bobiler og feilparkerte biler på bobilplassen, jf. tidligere vedtak. Problemer omkring dette ble diskutert, bl.a. om oppfølging av foreningen. Det er bl.a. inngått avtale om at vakta i byhavna også skal dekke vår havn.
Det kom forslag om at dette også må gjelde gjestebåter.
Vedtak: Avtalen med 'byvakta' godkjennes. I tillegg har vara til styret sagt seg villig til å følge opp. "Pr påbegynt døgn" skal også gjelde gjestebåter, men det var ikke enstemmig. Det bestilles nye skilt for bobilplassen og ett nytt skilt for gjestebrygga.

Sak 5: Ny betalingsordning for bobil- og båtgjester.
Vedtak: Vi innhenter først tilbud på 1500 av gjeldende type betalingskonvolutter og konvolutter av typen med blåkopi.

Sak 6: Koronatiltak
Vi diskuterte ansvaret for 'koronatiltak' for vakta fra byhavna som skal ha tilsyn med våre bobil- og båtgjester.
Vedtak: Vaktene fra byen er tilsatt av Næringsforeningen, og derfor ikke foreningens ansvar. Klubbhuset blir 'koronastengt' inntil videre.Referat fra styremøte 11.3.2020

Alle møtte unntatt Siri Flåten (vara)

Vedtakene var enstemmige.

Sak 1: Forsalget fra styret om 5 % prisjustering på midlertidig plass.
Forslaget ble ikke behandlet på årsmøtet som ble utsatt på ubestemt tid. Årsmøtet har tidligere godkjent prisøkning annet hvert år i forhold til økningen i konsumprisindeksen. Forrige justering i 2018.
Vedtak: Prisøkningen iverksettes fra 1.4.2020.

Sak 2: Medlem med to md manglende betaling.
Ikke betalt på tross av to purringer.
Vedtak: Arnt følger opp og ringer medlemmet.Referat fra styremøte 3.3.2020

Alle møtte: (Arnt Aleksandersen, Kjell Konradsen, Johanes Bøe, Roger Hansen, Bjørn Zachariassen og Siri Flåten (vara)).

Vedtakene var enstemmige unntatt i sak 2 som ble vedtatt mot en stemme.

Sak 1: Handlingsplan 2020.
Arnt la fram forslag til handlingsplan 2020.
Vedtatt etter et par endringer.

Sak 2: Parkering ved bobilplassen
Styret har tidligere vedtatt å ilegge gebyr for feilparkering på bobilplassen. Etter å ha fått tilbakemelding om mulig manglende hjemmel, har styret vedtatt å endre praksis slik:
Vedtak: Det er ikke tillatt å parkere ved bobilplassen - og langs kaipromenaden, i perioden 1.5 - 30.9 hvert år. Den som likevel parkerer, må betale som for bobil bestemt: kr 250 pr påbegynt døgn.

Sak 3: Justering av vedtekten § 3.5
"Ved purring av kontingent, havneavgift o.l. tilkommer purreomkostninger."  Vedtak: Innstilling til vedtak på årsmøtet: "Ved purring av kontingent, havneavgift o.l. tilkommer purregebyr.

Sak 4: Bruker strøm uten måler
Foreningen har levert 34 målere fra ca. 1.11.2019. Ved kontroll i uke 9 var det 7 brukere (kabel tilknyttet) uten måler. En av disse hadde uttak på ca. 1500 watt, en med ca. 370 watt og de andre ingen merknader.
Vedtak: De med uttak uten måler følges opp.

Sak 5: Regnskapet 2019
Johannes la fra utskrifter av regnskapet. Vi så det var noen poster som må justeres/endres.
Vedtak: Johannes følger opp og revisor kontaktes.Referat fra styremøte 6.1.2020

Følgende møtte: Arnt Aleksandersen, Johannes Bøe, Siri Flåten og Bjørn Zachariassen.
Fravær: Kjell Konradsen og Roger Hansen.

Vedtakene var enstemmige.

Sak 1: Referat fra møtet 16.10.19.
Sak 6 om «slitasje» for innestående i bank er endret. Epost-korrespondanse i sak 8 blir lagt ved.
Vedtak: Godkjent.

Sak 2: Endring av havnereglementet p. 11
Forslag til nytt punkt til erstatning for det gamle: Medlem kan ta ut gratis strøm til lading og bruk av elektroverktøy om bord, maks 2 dg pr md. For annet uttak må det søkes på fastsatt skjema, og bruke måler. Du plikter å følge gjeldende strøminstruks vedtatt av styret og/eller som oppslag ved brygge.
Forslaget vedtatt.

Sak 3: Parkeringsgebyr.
Jf. også sak 2 på forrige møte (16.10.19).
Advokaten i KNBF viser til nye retningslinjer som trådte i kraft for to år siden, men lite konkret i forhold til disse. Han foreslo imidlertid å inngå avtale med et parkeringsselskap som kan følge opp parkeringsforbud.
Styret diskuterte to forslag:
1. Avvente resultat etter å ha snakket med Alstahaug Parkering AS, eller

2: Kreve betaling som for bobil - av den som parkerer på bobilplassen, begrenset til to døgn.
Vedtak: Avvente resultat etter å ha snakket med Alstahaug Parkering AS.

Sak 4: Årsmeldingen
Utkast til årsmelding ble vedtatt etter noen mindre justeringer. Regnskapstall vil bli oppdatert når disse er klare.

Sak 5: Fri havneavgift
Det var fremmet forsalg om fri havneavgift 2020 til de som var innkalt til dugnad på kaiet, og som hadde flere timer enn de fleste. Styret hadde forskjellige synspunktet om dette, og det endte med følgende
Vedtak: Roald Andersen, Roald Tønder og Inge M. Johansen får en spesiell takk i årsmeldingen.

Sak 6: Rekkverk på kaiet
Arnt orienterte om planene for å montere rekkverk på kaiet. Det er planlagt 1 m høye 4-kant stålrør og to høyder med kjettinger. Avstand mellom rørene blir 1 meter. Vi trenger ca. 300 m kjetting som forsøkes anskaffet via SHMIL.

Sak 7: Handlingsplan 2020
Arnt orienterte om prosjekter planlagt i 2020: Rekkverk på kaiet, Plen, Aluminium (pirer), Maling (klubbhus og verksted), Sluker på parkeringsplass, Material til pirer, Kamera på bobilplassen, Oppgrusing/planering, Flytepontonger (pirer). Sum ca. kr 375 000. Spes. av kostnader tas med på sak til årsmøtet.

Sak 8: Prisjustering for midlertidig plass
To år siden forrige justering. Forslag til årsmøtet om 5 % justering i forhold til økning i konsumprisindeksen (5,2 %), både for medlemmer og ikke-medlemmer. Iverksettes etter årsmøtet.
Forslaget vedtatt.

Sak 9: Søknad fra RS om tilskudd til bygging av ny redningsskøyte.
Vedtak: Vi bidrar med kr 5000.

Sak 10: Henvendelse fra Waipoint Marine om interesse for kurs til båtførerprøven.
Vedtak
:Vi har instruktører lokalt som kan påta seg å arrangere et slikt kurs. Vi tar kontakt med disse først og sjekker så ev. interessen blant våre medlemmer.

Sak 11: Justering av strøminstruksen
Justering av punkt 4 etter at vi ikke lenger krever måleren montert på strømsøyla. Justering av punktene 8 og 10 om hhv. rapportering på SMS (for den som ikke har epost), og faktura via SMS.
Vedtak: Strøminstruksen justeres slik som nevnt.

Sak 12: Feskaften
Vedtak: Feskaften arrangeres 13. mars 2020.