Styremøter 2020

Neste styremøte: ??

Sak 1: Handlingsplan 2020

Referat fra styremøter tidligere år finnes under Arkiv/Styremøter tidl. år


Referat fra styremøte 6.1.2020

Følgende møtte: Arnt Aleksandersen, Johannes Bøe, Siri Flåten og Bjørn Zachariassen.
Fravær: Kjell Konradsen og Roger Hansen.

Vedtakene var enstemmige.

Sak 1: Referat fra møtet 16.10.19.
Sak 6 om «slitasje» for innestående i bank er endret. Epost-korrespondanse i sak 8 blir lagt ved.
Vedtak: Godkjent.

Sak 2: Endring av havnereglementet p. 11
Forslag til nytt punkt til erstatning for det gamle: Medlem kan ta ut gratis strøm til lading og bruk av elektroverktøy om bord, maks 2 dg pr md. For annet uttak må det søkes på fastsatt skjema, og bruke måler. Du plikter å følge gjeldende strøminstruks vedtatt av styret og/eller som oppslag ved brygge.
Forslaget vedtatt.

Sak 3: Parkeringsgebyr.
Jf. også sak 2 på forrige møte (16.10.19).
Advokaten i KNBF viser til nye retningslinjer som trådte i kraft for to år siden, men lite konkret i forhold til disse. Han foreslo imidlertid å inngå avtale med et parkeringsselskap som kan følge opp parkeringsforbud.
Styret diskuterte to forslag:
1. Avvente resultat etter å ha snakket med Alstahaug Parkering AS, eller

2: Kreve betaling som for bobil - av den som parkerer på bobilplassen, begrenset til to døgn.
Vedtak: Avvente resultat etter å ha snakket med Alstahaug Parkering AS.

Sak 4: Årsmeldingen
Utkast til årsmelding ble vedtatt etter noen mindre justeringer. Regnskapstall vil bli oppdatert når disse er klare.

Sak 5: Fri havneavgift
Det var fremmet forsalg om fri havneavgift 2020 til de som var innkalt til dugnad på kaiet, og som hadde flere timer enn de fleste. Styret hadde forskjellige synspunktet om dette, og det endte med følgende
Vedtak: Roald Andersen, Roald Tønder og Inge M. Johansen får en spesiell takk i årsmeldingen.

Sak 6: Rekkverk på kaiet
Arnt orienterte om planene for å montere rekkverk på kaiet. Det er planlagt 1 m høye 4-kant stålrør og to høyder med kjettinger. Avstand mellom rørene blir 1 meter. Vi trenger ca. 300 m kjetting som forsøkes anskaffet via SHMIL.

Sak 7: Handlingsplan 2020
Arnt orienterte om prosjekter planlagt i 2020: Rekkverk på kaiet, Plen, Aluminium (pirer), Maling (klubbhus og verksted), Sluker på parkeringsplass, Material til pirer, Kamera på bobilplassen, Oppgrusing/planering, Flytepontonger (pirer). Sum ca. kr 375 000. Spes. av kostnader tas med på sak til årsmøtet.

Sak 8: Prisjustering for midlertidig plass
To år siden forrige justering. Forslag til årsmøtet om 5 % justering i forhold til økning i konsumprisindeksen (5,2 %), både for medlemmer og ikke-medlemmer. Iverksettes etter årsmøtet.
Forslaget vedtatt.

Sak 9: Søknad fra RS om tilskudd til bygging av ny redningsskøyte.
Vedtak: Vi bidrar med kr 5000.

Sak 10: Henvendelse fra Waipoint Marine om interesse for kurs til båtførerprøven.
Vedtak
:Vi har instruktører lokalt som kan påta seg å arrangere et slikt kurs. Vi tar kontakt med disse først og sjekker så ev. interessen blant våre medlemmer.

Sak 11: Justering av strøminstruksen
Justering av punkt 4 etter at vi ikke lenger krever måleren montert på strømsøyla. Justering av punktene 8 og 10 om hhv. rapportering på SMS (for den som ikke har epost), og faktura via SMS.
Vedtak: Strøminstruksen justeres slik som nevnt.

Sak 12: Feskaften
Vedtak: Feskaften arrangeres 13. mars 2020.