Meldinger fra styret eller havneansvarlige

[31.5.19]
Foreningen har fått ny kasserer: Johannes Bøe. Han ble medlem av foreningen for ca to år siden. Han overtok nå etter Ingvard Johansen som ikke ønsket gjenvalg. Johannes fungerer til vi får valgt ny på årsmøtet 2020.

[31.5.19]
Endring i fastsettesle av båten størrelse (fot): Vedtak på årsmøtet i 13. mars: Det er båtens totale lengde som skal legges til grunn (LOA). Dvs. inkl. ev. baugnepp og badeplattform. Fot = 0,3048 m.

[11.11.17]

Endring i beregning av fot (båtstørrelse)
Vedtatt på styremøtet 7.11.2017. Skroglengde i meter divideres på 0,305. Resultatet blir fot som rundes opp eller ned etter vanlige regler: 0,5 opp, 0,4 ned.

[30.8.17]
Endringer i strøminstruksen
Foreninen tar i bruk en gammel (utgått?) praksis. Dette gjelder båter med strøm fra strømsøyla og som ikke har fulgt instruksen om søknad/forhåndsbetaling.
I slike tilfeller blir det nå fakturert for 3 mndrs forbruk basert på målinger som er gjort.

[30.8.17]
Endringer i havnereglementet, punkt 1 om registrering
Securmark er ikke lenger godkjent som gyldig registrering/skilting. Dette fordi foreningen ikke har tilgang online til å sjekke eier, og at Securmark egentlig er et system for tyverisikring.
NOR-skilt godkjennes (system for seilbåter).
Skilt skal være montert godt synlig på begge sider av båten.

[21.4.15]
Maks båtstørrelse i havna.
I 2010 vedtok styret maks. båtstørrelse i havna på 40 fot. Dette vedtaket ble referert på årsmøtet påfølgende år, og det var kommet innsigelser mot dette vedtaket. Det ble så vedtatt at styrets fullmakt om å godkjenne søknader om plass måtte vurderes som før, dvs. at det ikke skal være en fast grense på 40 fot (som styret hadde fattet vedtak om).

I 2010 var det planer om å utvide havna mot Slipen. Og det kunne i så fall legges til rette for båtplasser inntil 50 fot som en representant på årsmøtet ga uttrykk for.
Slike planer har vi ikke lenger. Når det gjelder plasstørrelse, må vi forholde oss til dagens havn, dvs. ta hensyn til dybde, plass mellom bryggene og kaimateriell.  Å sette i gang større oppgraderinger av havna for å få plass til enda større båter enn det vi har i dag, er problematisk å få til. Styret forholder seg til dette, og vil sørge for å få med bestemmelse om maks båtstørrelse i vedtekten. Dette bl.a. fordi uttalelsen om 50 fot på årsmøtet for 2011 ikke «kan henge i luften» som gjeldende praksis. Det er også viktig at medlemmene ser hva kapasitet båtstørrelse havna teoretisk har.
Vedtak på styremøte 21.4.2015: Maks båtstørrelse er 42 fot.

Medlem som har planer om å skaffe seg større båt (enn det medlemmet har i dag), skal vite at havna er full. Det skal søkes om plass på forhånd (bruk fastsatt skjema). Du kan ikke komme med ny eller større båt før vi har gitt melding om plass. Ellers kan du risikere å bli avvist.

[12.3.15] (endret 20.5.15)
Årsmøtet 2015 ble avviklet 11.3.2015.
Referat finner du her.

Ferdigstille nye bunnfortøyninger: Det er planlagt å bytte ut alt av gamle bunnfortøyninger i havna i perioden så snart som mulig og i løpet av 2015.
Nye bryggeplasser: Det er planlagt utgraving av ca. 3200 m3 masse sør i havna for å tilrettelegge ca. 40 nye bryggeplasser. Se bildet.
Prisøkning: For å finansiere dette, er bryggeprisen vedtatt økt med 50 - 70 %. Vi har samtidig tatt hensyn til at pris pr fot øker med båtlengden, dvs. en viss progresjon i pris/fot i forhold til lengden på båten. Denne prisøkningen gjelder alle nye plasser i havna og trer i kraft straks.
Vi har vedtatt ny inndeling av pristabellen. Tidligere 6 grupper t.o.m. 42 fot. Forholdsvis store sprang mellom hver gruppe. Derfor endret til 9 grupper, og med 3 fot i hver gruppe (4 i gruppe 1): Bryggetabell inntil (fot): 17, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42.
I handlingsplanen er det også planlagt en total renovering av havna med nye bunnfortøyninger, nye brygger/pirer, diverse verktøy og materiell. For å finansiere dette er havneleien vedtatt øket med ca. 10 %. Trer i kraft fra 2016. Ikke endelig beregnet.
Låneopptak: Vedtatt å søke om lån kr 2 000 000.
Nedskrivingsregelen for bryggeverdien er erstattet med en endring i vedtekten § 3.3. Dette bryr at alt innskudd blir tilbakebetalt i sin helhet (uten indeksregulering) når brygga sies opp. Ellers samme regel som før ved bytte/innskudd til større brygge: Mellomlegg = pris ny brygge med fradrag av gjeldende pris gammel brygge.
Kjøp av liten varebil eller pickup vedtatt. Vi har dessverre hatt skader på privat bil som er benyttet til å bringe varer/materiell inn/ut av havna og i havna. (Skade som blir dekket av foreningen). Uansett er bruk av egne biler ingen god løsning. Det vil derfor bli anskaffet bil.

[15.1.15] (endret 30.1.15)
Endringer i strøminstruksen. Styret vedtok endringer i strøminstruksen 14.1.15. Dette gjelder kabel fra strømsøyla på brygga. Kabelen skal være hel, dvs. skjøter godtas ikke (unntatt evt. skjøt under tak i båten). Det betyr at du som bruker en eller annen form for overgang, må ha kabel med støpsel som passer direkte i uttaket i søyla.
Instruksen er ellers ikke endret, men vi minner om at uttak over 500 watt kun godkjennes i spesielle tilfeller, f.eks. hvis noen må bo eller jobbe i båten. Da må du be om å få utlånt måler mot depositum.

Kabelen vil bli tatt ut av strømsøyla hvis instruksen ikke blir fulgt.

Noen lader batteriene ombord over flere døgn. Dette er ikke nødvendig. Batteriene bør være fulladet etter maks. et par døgn. Ta så kabelen ut av strømsøyla for å frigjøre plass til andre.

Hele instruksen her.

Det bør ikke være noe problem å tilpasse kabelen slik at du unngår skjøt. Det er ikke godt nok å pakke skjøten inn i plast. Med fuktighet/kondens under plasten blir det bare værre. Å improvisere med andre løsninger, deksel eller lignende er ikke godt nok. For å gjøre dette enkelt og rimelig, monter nytt støpsel (som passer i søyla),  på kabelen. Støpsel koster ca 100 kr, og monteringen kan du gjøre sjøl.

[6.11.14] (endret 9.1.15)
Bytte til større/bredere båt?
Havna er full, og plassene er utnyttet optimalt. Dvs. at det ikke lenger er mye å gå på når det gjelder å utvide plassen (bredden). Dette har vesentlig betydning for den som planlegger å bytte båt. Hvis plassen ikke er stor nok for anskaffet ny båt, blir det problemer både for deg, nabobåten og oss hvis du likevel fortøyer båten i plassen. Vi har forutsett slike problemer. Alle medlemmene er derfor skriftlig anmodet å søke plass i god tid, og vente til plass er tildelt. Dette er det dessverre noen som ikke har brydd seg om, og bare har anskaffet og fortøyd større (bredere) båt i plass som ikke var stor nok. Og ikke nok med det: Ingen info til styret! Konsekvensen har noen ganger blitt plassproblem for nabobåten, problem for havnebetjentene som har blitt oppringt for å klage, og midlertidig flytting av plass.
Hvis du har båtplass, er størrelsen definert slik:
- Lengde = lengden på brygga du er tildelt.
- Bredden = bredden på den båten du betaler havneavgift for (+ 0,5 m for fender).
Uansett, du skal altså søke om plass. Vent til plass blir tildelt (hvis den ikke er stor nok). Se illustrasjon i bildet som gjelder en Rana 17 på 1,8 meter bredde. Hvis det i dette tilfellet ikke betales for større båt, er plassen ca. 2,2 meter bred, inkl. fender på begge sider. Det er derfor ikke plass for båt som er bredere enn Rana 17. Den som f.eks. betaler for båt på 22 fot, har ikke breddeplass for en større båt, osv. Det hjelper ikke at naboplassen tilsynelatende er ledig. Da kan det bli plassproblem for naboen, og det har faktisk skjedd flere ganger.
Konklusjon: Følg reglene og få tildelt plass før du kommer med båt etter bytte. Hvis ikke kan båten bli avvist.

[3.10.14]
Ny "runde" med påminnelser om registrering.
Vi har i dag sendt ut brev til ca 25 medlemmer som framdeles ikke har registreringen i orden. Se vedtekten § 4.2. Vi kontrollerer samtidig om vi har registrert korrekt båt, fabrikat/type/størrelse. Korrekt båt-størrelse er selvfølgelig viktig for at faktura for havneavgiften skal bli riktig (beregnes i forhold til fot).
Mange bytter båt uten å melde fra til foreningen. Vi krever helst skriftlig endringsmelding! Vi har brukt å sjekke båt og registreringsnummer med inspeksjoner i havna. Dette er tungvint bl.a. fordi båten kan være ute eller solgt. For å slippe mange turer i havna, har vi nå sendt likelydende brev til alle disse 25. Vi har bare forutsatt at de har båt i havna, og på den er registreringen feil eller mangler (sjekket mot Småbåtregisteret). Båt og registreringsnummer er oppgitt i brevet, og vi ber om tilbakemelding hvis dette ikke stemmer. Og vi ber om tilbakemelding når båten er registrert.

[30.3.14]
Endringer i vedtekten.

Årsmøtet 12.3.2014 endret vedtekten på flere punkter. Dette kommer av en anmodning fra Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).
Det skal gå klart fram av vedtekten av vi driver ikke-økonomisk. D.v.s. at økonomiske "forretninger" eies av foreningen, og kan ikke komme medlemmer tilgode. Vi har derfor gjort dette klart i formåls-paragrafen, og ny § 9 om oppløsning. Dessuten er ord som "kjøp" og "salg" byttet ut med andre ord.

De som administrerer ordningen med MOMS-kompensasjon til foreninger m.v., krever at vedtekten er klar på dette punkt. Vi fikk over 30 000 kroner i 2013.
Hele vedtekten kan du finne her.

[30.11.13] (endret 1.12.13)
På fredag 29.11.2013 ca kl 13-14 ble i alle fall to strømkabler tatt ut av strømsøyla på L-brygga.
Vi tror at det neppe er noen tilknyttet havna som har gjort dette, men det kan vi jo ikke være sikker på. Dette kan være OK å gjøre hvis det er brukt ikke godkjent kabel (plastkabel f.eks.). Hvis det brukes godkjent kabel (gummikabel), er dette ikke OK å gjøre: Det er tillatt å ha godkjent kabel tilknyttet strømsøyla på brygga. (Det er bruk av strøm som er regulert i regler).
Kablene ble imidlertid slengt i sjøen slik at pluggene kom under vann. Da er det nærliggende å påstå at dette er hærverk! Pluggen kan fort bli ødelagt av sjøvann, og kan ikke tilkobles strømsøyla før den er demontert, vasket og tørket!

[19.4.13]
Praksisendring der båt eies av to eller flere eiere. Styret vedtok endringer i praksis på møtet 17.4.13. Dette gjelder der båten eies i sameie, dvs. to eller flere eiere. Da skal begge/alle være medlem av foreningen. Endringen er også logisk og riktig i forhold til ordlyden i vedtekten § 4.1 (som ikke er endret): Den som ønsker å ha plass for sin båt i Sandnessjøen Båtforenings havn, må oppfylle følgende krav: Må være medlem av foreningen. (Det er også andre krav, men ikke relevant i denne sammenheng). De dette gjelder oppfordres å melde seg inn "frivillig", så slipper vi å følge opp alle. Bruk søknadsskjema for å sende oss relevante data om deg. Skjema finner du under Om oss/Bli medlem.


[11.11.12]
Vi har sendt ut 90 brev til båteiere som har reg.nummer montert på båten, men hvor registreringen i Småbåtregisteret (SBR) ikke er OK! Vi tar forbehold om at det kan være en feilmargin på noen få. Det er "rart" at så mange ikke har registreringen i orden på tross av at de har skrevet under på å ha lest vedtekten, og lovet å følge den. Vedtekten er helt klar på dette punkt. Dette gjelder følgende forhold:
¤ Registrert i SBR på annen person enn det båtplassen er registrert på (hos oss). Kan komme av at båten ikke er omregistrert, og da må eieren sørge for å få dette gjort. Vi har gitt unntak for båt som registrert på ektefelle/sambo eller sønn/datter.
¤ Ugyldig reg.nummer, slettet. Gjelder der eieren nektet overføring til SBR da de overtok registreringen i 2005. Båten må nyregistreres.
¤ Reg.nummeret avregistrert i SBR pga. manglende betaling av gebyret. Ta kontakt med SBR for å få aktivert registreringen igjen, og sørg for at den ikke blir avregistrert!
Hvis du mener at vi har sjekket på reg.nummer som ikke er gjeldende i dag, må vi få tilbakemelding.
Krav om registrering, se Vedtekten § 4.2.
Frist for å få registreringen ordnet: 31.12.2012, og da må du tilbakemelde om at registreringen er OK i SBR. Info om hvordan registrere, se her.


[22.9.12] (endret 25.9.12)
Ny C-brygge er fortøyd og pirene er kommet på plass. Den som har båten midlertidig liggende på annen plass (gjestebrygga bl.a.) anmodes å flytte båten til egen plass på C-brygga. Plassene er enda ikke nummerert, men det er bare å telle plasser utover brygga. Fra molosiden, på høyre side nr 2-4-6 osv. og på venstre side 1-3-5 osv. I tvil? Ta kontakt med Alf Jensen (tlf 991 09 771). Obs! Festene skal ikke skrues/boltes fast i brygga.
Denne jobben har selvfølgelig dugnadsgjengen stått for! D.v.s. de fikk med et par "frivillige" i tillegg.
Meget bra jobbet! 🙂


[2.7.12]
Styret har dessverre måttet inndra en båtplass pga. manglende registrering. Det er krav om registrering i vedtekten § 4.2 (som alle medlemmer har underskrevet på å følge). Vi har hatt en "aksjon" på gang de siste nesten to år for å få båtene registrert. Vi har sendt mer enn ett brev til aktuelle medlemmer. Vi fanget ikke opp alle fordi båter ikke lå i havna da vi kontrollerte, men resten blir fulgt opp fortløpende.
Vi skjønner at det noen ganger kan være vanskelig å dokumentere eierskap dersom båten er kjøpt brukt. Dette er noe småbåtregisteret krever.
(Småbåtregisteret har pr. i dag 14 dagers behandlingstid).Securmark som administreres lokalt av Nothuset, har imidlertid ikke slikt krav.
Vi ber i alle fall om tilbakemelding hvis registrering av en eller annen grunn blir problematisk. Men hvis siste frist er oversittet (uten å ha fått tilbakemelding som nevnt), blir det vedtak om inndragning.
Det er beklagelig og ikke lett å forstå at vi må gå til det skritt å inndra en båtplass pga. manglende registrering.


[13.4.12]
Endring i havnereglementet 13.4.2012. Plassen NØ for vannhuset er reservert landsetting for årlig vedlikehold i inntil 14 dager. (Har "alltid" vært). Sesongen for vedlikehold starter 1. mai. Båter som står på denne plassen etter vinter- eller lantidsopplag, må derfor flyttes pr. nevnte dato. I motsatt fall løper det gebyr på kr 150 pr døgn. Aktuelle båteiere blir tilskrevet.


[30.6.11]
Endring i havnereglementet 29.6.2011. Gjelder konsekvenser for feilparkering på moloen, jf. punkt 7. Ved gjentatt feilparkering blir det ilagt et gebyr på 500 kroner.


[23.5.11]
Vi minner om registrering av båten. Se info nedenfor under [7.10.10]. Fristen for å registrere båten er altså 1.7.2011. Båten skal være registrert på den som disponerer båtplassen - (og ansvarsforsikret). Dette gjelder også mindre båter (m/påhengs) som hvert år blir fortøyd i havna i sommermånedene. Dette vil bli kontrollert og evt. fulgt opp!


[16.5.11]
Vi har vedtatt en oppdatering av regler for anskaffelse eller bytte av båt. Les og følg reglene, ellers kan det bli unødvendige problemer både for deg og for oss.


[28.4.11]
Midlertidig plass ved gjestebrygga. Styret har vedtatt at gjestebrygga skal være "reservert" gjestebåter i perioden 1.5 - 31.8. Det betyr at båter som ligger ved gjestebrygga i denne perioden skal betale døgnpris som vedtatt for gjester (se Om oss/Priser). Spesiell avtale om å ligge ved gjestebrygga for kortere eller lenger tid, vil derfor bare gjelde utenom denne perioden. Dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer.


[11.3.11]
På generalforsamlingen 9.3.11 ble det gitt uttrykk for "misnøye" med at styret hadde fastsatt 40 fot som maks. båtstørrelse for fast plass i havna. Dette betyr at styret kommer til å vurdere en slik søknad som før, dvs. i forhold til båtstørrelse, plass i havna, kaimateriell m.v.


[7.10.10]
Brev om manglende registrering
Vi har sendt ut brev til ca 115 båteiere med påminnelse om å montere reg.nummer på båten, jf. vedtak i styret. Vi har allerede fått et par tilbakemeldinger om at reg.nummer var montert. Dette kan komme av at vi enten sjekket for dårlig (noe vi i så fall beklager), eller at båten ikke lå på plass da vi gikk en runde for ca 3 uker siden.
Vi har en klar bestemmelse i vedtekten at båten skal være registrert (og ansvarsforsikret). 
Derfor dette tiltaket. Mange båtforeninger har dette kravet i vedtekten.Det er alt for dårlig at ca 1/4 av båtene i havna manglet reg.nummer. Vi håper nå at alle som ikke har dette i orden, følger opp slik at vi slipper ytterligere oppfølging. Fristen er 1.7.2011.


[30.9.10] (endret 12.11.10)
Vinteropplag
For noen er det snart tid for vinteropplag. Det er mulig å sette noen båter på land i havna for vinteropplag i perioden 15.9 - 15.5. Hvis dette er aktuelt for deg, må du kontakte havnesjef eller en av havneformennene for å få anvist plass. (Navn/telefonnummer finner du under "Om oss"). Obs. gebyr hvis du ikke har fått båten ut pr. 15.5, jf. havnereglementet punkt 9.


[18.3.10](endret 18.6.10)
Søl i miljøboden
Vi minner om at sortering av miljøavfall skal gjøres i h.h. til oppslag og info i miljøboden. Selv med tydelig oppslag er det visst noen som ikke har vært (er?) så nøye med sorteringen. Vi ser at det er nødvendig å minne om dette.
Tomme oljekanner kan kastes i konteiner.


[9.3.10]
Maks fart 4 knop
Maks fart i havna er 4 knop, m.a.o. dorgefart. Vi har mottatt klage fra gjestebåter. Men vi har ved flere anledninger sett båter som har kjørt alt for fort og laget unødvendig stor hekkbølge. Fartsbestemmelsen gjelder selvfølgelig hele havna, dvs. innenfor moloåpningen.