Styret

Styret:

Styreliste Liahøi SA 2018 – 2019

 

Navn:

Adresse:

Mobil:

Epostadresse:

Sneis, Bente

Sundbyvn 55, 1407 Vinterbro

93266108

bentesneis@hotmail.com   

Larsen, Erik

Homannskollen 2, 1407 Vinterbro

90052232

erik@nordic-security.no

Aschehoug, Marit

Nordåssløyfa 2, 1251 Oslo

90066527

maritasc@online.no    

Solveig Fjeldstad

Fjeldstadveien 50 1407 Vinterbro

95149544

solveigfjeldstad@live.no       


 

 

Telefon: 64 94 63 29

Mobil: 91 55 93 43 

Vedtekter

VEDTEKTER FOR Samvirkeforetaket LIAHØI SA

Vedtatt på årsmøtet 28. mars 2012

Endret på ekstraordinært årsmøte 10. Desember 2012

 

§ 1

Selskapsform  

Liahøi er etsamvirkeforetak med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar, med forretningskontor i Askehaugveien 150 i Nordby i Ås kommune.  

§ 2

Formål/virksomhet

Formålet med samvirkeforetaket er å drive et samfunnshus for dermed å skaffe Nordbys beboere et høvelig samlingssted med rom for utleie til fester, møter, teaterframsyninger og annen kulturell og sosial virksomhet. 

Samvirkeforetaket skal ikke dele ut utbytte. Eventuelt overskudd av driften skal føres tilbake til vedlikehold og investeringer i huset.  I tilfelle skade/brann skal huset settes i stand/gjenoppbygges.   

§ 3

Eiere

Eierparter i samvirkeforetaket kan tegnes av Ås kommune og organisasjoner, institusjoner, firmaer og enkeltpersoner i Nordby sogn i form av kontantinnskudd.

Politiske foreninger kan ikke være eiere. Eiere har intet ansvar for samvirkeforetakets forpliktelser ut over de tegnede eierparter.  Hver eierparts verdi er kr. 100.

Styret fører særskilt protokoll over eierne og eierpartenes fordeling. 

Overdragelse av andeler kan ikke skje uten styrets samtykke. Ved tvist om overdragelse bringes overdragelsen inn for årsmøtet. Det betales ikke kontingent. Eierpartene forrentes ikke, og betales ikke tilbake ved utmelding.

Om en eier ønsker å trekke seg ut, går eierparten tilbake til Samvirkeforetaket, med mindre det er en godkjent kjøper som venter. Hvis ikke, blir eierparten stilt i bero til det melder seg ny eier.

 

§ 4

Eierforhold

Samvirkeforetaket Liahøi har på stiftelsestidspunktet 1840 eierparter pålydende til sammen kr. 184.000,-.  

§ 5

Årsmøtet

Til å ivareta samvirkeforetakets interesser velger eierne representanter til årsmøtet. Eier kan la seg representere ved fullmakt. Samvirkeforetaket Liahøi holder ordinært årsmøte innen utgangen av mars måned. Styret kunngjør årsmøtet gjennom lokalpressen og på nettsiden.  Innkalling med foreløpig dagsorden, revidert regnskap, årsberetning og forslag til valg sendes ut til alle eiere senest tre uker før årsmøtet avholdes.  Sakersom ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen 10 dager før møtet avholdes.

Det kan avholdes ekstraordinært årsmøtet når et flertall i styret eller minst 1/3 av eierne krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og med sakspapirer på årsaken til det ekstraordinære møtet sammen med innkallingen.

Revisorene er tilstede på årsmøtet uten stemmerett. De redegjør for revisjonsrapporten.

§ 6

Årsmøtesaker

Årsmøtet behandler følgende dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer og to personer til å undertegne årsmøteprotokollen
  3. Styrets årsberetning
  4. Revidert regnskap      
  5. Styrets forslag til budsjett for påfølgende år samt disposisjoner for øvrig.
  6. Valg
  7. Innkomne saker

Kopi av godkjent protokoll fra årsmøtet legges ut på samvirkeforetakets nettside senest en måned etter årsmøtet.  

§ 7

Valg

Årsmøtet velger styre, revisorer og valgkomite. Samvirkeforetaket Liahøis styre skal bestå av inntil fem  medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem samt tre numeriske varamedlemmer. Minst tre av styremedlemmene og to av varamedlemmene skal representere eierne. Etter at valgkomiteen har gitt sin innstilling, velger årsmøtet:  Styreleder for ett år og  to styremedlemmer for to år, samt varamedlemmer for ett år. I tillegg velges to uavhengige revisorer for ett år og en valgkomité på tre personer for tre år.

Valgkomiteen leverer sitt forslag til styret en måned før årsmøtet holdes.

§ 8

Styret

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er tilstede, hvorav lederen eller nestlederen er en av de tre. Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer de beslutninger som er nødvendige for administreringen av Liahøi SA.

Det påligger styret å forestå husets drift og utleie, herunder å holde det ved like så det ikke forringes, samt at det er tilstrekkelig assurert. Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte samvirkeforetakets faste eiendommer eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende foretakets inntekter til annet enn vedlikehold og drift for utleie.  Styret fører protokoll fra sine møter. Styret binder samvirkeforetaket ved lederens, eller i dennes fravær, nestlederens underskrift.  

§ 9

Drift og bruk av huset

Ingen leietakere må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske syn, eller av andre grunner som er diskriminerende. Huset disponeres for øvrig slik som foretakets årsmøte, og styret finner formålstjenlig under hensyntagen til husets økonomi og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for.

Styret kan ikke ansatte noen uten årsmøtets godkjenning, men kan knytte til seg vaktmestertjeneste og annen innleid arbeidshjelp som anses nødvendig. Styret utarbeider avtaler i henhold til norsk lov.  

§ 10

Regnskap, revisjon og budsjett

Samvirkeforetaket Liahøis styre sørger for at det føres regnskap etter god regnskapsskikk. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31 desember. Årsregnskap og status med revisorenes påtegning, sendes til årsmøterepresentantene sammen med innkallingen til årsmøtet.

§ 11

Endring av vedtektene.

Endringer av vedtektene kan bare foretas på årsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer og at minst en halvpartav de stemmeberettigede møter personlig eller med fullmakt.  Forslag fra eiere om endringer i vedtektene må være styret i hende senest en måned før årsmøtet.

§ 12

Oppløsning.

Vedtak om å løse opp samvirkeforetaket blir gjort av årsmøtet med flertall som for vedtektsendring. Slikt vedtak må skje på to derpå følgende ordinære årsmøter.  Når foretaket er vedtatt oppløst, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som kommer i stedet for styret. Vedtak om å løse opp foretaket skal meldes til Foretaksregisteret straks avviklingsstyret er valgt. Meldingen skal inneholde opplysninger om medlemmene av avviklingsstyret.

Ved oppløsning av samvirkeforetaket Liahøi skal foretakets netto formue inngå i en stiftelse i Nordby i Ås kommune som forvaltes av et eget stiftelsesstyre oppnevnt av kommunestyret og med medlemmer fra Nordby sogn. Stiftelsen skal være registrert i Stiftelsestilsynet og ha som formål å årlig dele ut midler til kulturelle tiltak i Nordby Sogn etter søknad til stiftelsen. Stiftelsen skal bære navnet Liahøistiftelsen.

 

 Enstemmig vedtatt på årsmøtet 28. mars 2012.

Enstemmig endret §§ 4 og 5 på ekstraordinært årsmøte 10.desember 2012.

 

Liahøi SA er et samvirkeforetak.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.04 | 15:30

Tar dere i mot lopper også etter 22 april?

...
23.04 | 13:00

Er det loppemarked i dag 32April 2022Mvh Hanne lundh

...
28.03 | 19:36

Når i april er det loppemarked?

...
03.02 | 16:43

Ta en kjapp tlf til Bente Sneis. 932 66 108

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE