Styret i Oladalens-Venner 2022
Styret
Etter valgene på årsmøtet den 24.03.2021 er styret som følgende:

Formann

Oddgeir Johansen

 

Nestformann

Bjørn Dahlheim

 

Sekretær

Jacob Ravatsbakk

 

Styremedlem

Fredrik Karstensen

 

Vedtekter

Vedtekter for Oladalens Venner

Stiftet 15.05. 2003

(endret 19.01. 2009, 26.02. 2013, 22.04.14, 15.03.16)

 

 

§ 1. Formål

Foreningens navn er Oladalens Venner. Formålet er å ivareta den lokale krigshistorien blant annet gjennom forvaltning av krigsminnesmerket” Oladalshytta” i Eiterådalen, Vefsn. Foreningen drifter eget krigshistorisk museum med lokalitet på Skjervengan i Mosjøen.

 

§ 2. Styret

Styret består av 4 medlemmer. Styrets leder og tre styremedlemmer, disse velges av årsmøtet.

Styret konstituerer seg etter årsmøte. 

 

Leder velges for et år

Nestleder velges for to år

Sekretær velges for to år

Styremedlem velges for 1 år

Styret velger andre utvalg/undergrupper ved behov

     

§ 3. Medlemmer

Alle kan være medlemmer i Oladalens Venner.

 

$ 4. Foreningens ledende organ

Foreningens ledende organ er

1.      Ordinær årsmøte

2.      Ekstraordinær årsmøte

3.      Styret

 

§ 5. Styrets oppgaver

Styret leder foreningen, planlegger og arrangerer møter og sammenkaller årsmøtet

Videre skal styret ivareta foreningens interesser, forvalte dets midler på beste måte, gi beretning om virksomheten, legge fram revidert regnskap for årsmøtet og føre protokoll over foreningens forhandlinger.

Ved større avgjørelser kalles det inn til medlemsmøter

 

 

§ 6. Møter

Styret har møter så ofte det finner det nødvendig. Det er vedtaksført om bare to av styremedlemmene er tilstede og at disse er enige.

 

§ 7. Årsmøte

Årsmøtet skal avvikles før 1. april. På årsmøtet behandles; A. Årsberetning.

B. Revidert regnskap for foreningens drift. C. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen utgjør 2 stk. og velges hvert år av årsmøtet.

Årsmøtet fastsetter årskontingenten.

Styret legger fram forslag til handlingsplan og budsjett for kommende år på årsmøtet.

Årsmøtet annonseres to uker før årsmøtet finner sted.

 

§ 8. Vedtaksendringer

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende en måned før årsmøtet og ha 2/3 flertall på årsmøtet før eventuelle endringer trer i kraft.

 

§ 9. Oppløsning

Blir foreningen oppløst tilfaller foreningens midler og eiendeler ”Vefsn museum og lokalhistorielag”. For de økonomiske midlene opprettes eget fond. Fond og eiendeler skal brukes som tiltak i Oladalen og i henhold til formålet nevnt i § 1. Objekter utlånt til foreningen/museet tilfaller opprinnelig eier ved en evt. oppløsning av foreningen.