VEDTEKTER FOR: VULCAN RIDERS NORWAY.

§1. Foreningens navn.


Foreningens navn er Vulcan Riders Norway og er chapter 47 av Vulcan Riders
Association.

§2. Mål og middel


Vulcan Riders Norway er en kameratslig og partipolitisk uavhengig sammenslutning av
eiere til Kawasaki motorsykler av typen Vulcan. Foreningen har som hovedmål å fremme
interessen for motorsykler og å ivareta medlemmenes interesser i ulike mc-spørsmål.

Foreningen skal delta, ivareta og utvikle kulturen rundt motorsykkel interesse.
Foreningen har en struktur med Distriktsgrupper som ledd i region, styret har
overbyggende funksjon. Dette for å ivareta våre formål lokalt.

§3. Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4. Medlemskap 

Medlem av foreningen er aktiv motorsykkeleier, eller støttemedlem dvs ikke motorsykkel-eier, men med annen aktiv tilknytning til foreningens virksomhet.
Foreningen kan tildele hedersmedlemskap til personer som har gjort seg spesielt fortjent
til dette.

Personer som ønsker å bli medlem i foreningen skal sende skriftlig søknad pr e-post til
styret. Styret avgjør søknaden. Medlem som ønsker å trekke seg ut av foreningen sender
e-post om dette til styret.
Ved sitt medlemskap i foreningen har alle medlemmer godkjent foreningens vedtekter.
Medlemmer kan ikke overdra sine medlemsfordeler til utenforstående personer.
Medlemmer som bryter foreningens vedtekter kan ekskluderes av styret.

§5. Medlemsavgift

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§6. Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§7. Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte / funksjonærer kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter,
inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§8. Virksomhetsår 

Virksomhetsåret regnes fra 1. januar til 31. desember. Årsberetning og revidert regnskap
skal derav være innlevert styret innen april måned påfølgende år.

§9. Årsmøte 

Årsmøte som helst avholdes hvert år i innen juli måned, er foreningens høyeste myndighet. Perioden mellom årsmøtene betegnes ”årsmøteperiode”.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved
kunngjøring på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være mottatt av styret senest 4 uker før årsmøtet for å komme på årsmøtets saksliste. Fullstendig saksliste med styrets innstilling presenteres på VRN sitt forum senest 7 dager før årsmøtet avholdes.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet og har tale- og stemmerett.

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter eller har avgitt sin forhåndsstemme etter gjeldende regler beskrevet her i § 9. 

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved forhåndstemming 

De av medlemmene i VRN som ikke kan møte, men likevel ønsker å avgi stemme til de innkomne forslag kan gjøre dette elektronisk hjemmefra dersom de har betalt kontingent for inneværende år.

De som da ønsker å forhåndsstemme kan avgi sine stemmer til de forslaga som er presentert på nettsidene våre fra disse foreligger og fram til kl 23.00 to dager før årsmøtet avholdes. Stemmegivning kan avgis ved å sende E-Post eller bruke utlagte svarark på forumet. Mail/skjema sendes så til Medlemsansvarlig i VRN.

Medlemsansvarlig og kasserer vil så sjekke opp stemmegiverne mot medlemsregisteret pr. 7 dager før årsmøtet. Medlemsansvarlig sørger så for at forhåndsstemmene legges fram for årsmøtets sekretær ved årsmøtets åpning. Kun de som møter opp fysisk på årsmøtet kan avgi stemme til endringsforslag som fremmes på årsmøtet.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten

§10. Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Vulcan Riders Norway.

§11. Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte 

stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12. Årsmøtets oppgaver

Ordinært årsmøte er foreningens høyeste organ. Årsmøtet avholdes senest i løpet av juli måned. Perioden mellom årsmøtene betegnes ”årsmøteperiode”. På årsmøtet skal følgende saker behandles:

. Valg av dirigent til å lede møtet. Jfr. § 10.
. Godkjenning av møteinnkallingen.
. Valg av to personer til å sette opp møteprotokoll sammen med dirigent.
. Årsberetning og revidert regnskap for siste virksomhetsår. Jfr. § 8.
. Godkjenning av ansvarsfrihet for styret.
. Valg av leder og nestleder.
. Valg av tre styremedlemmer og tre vara medlemmer.
. Valg av to revisorer og en vara. For kommende årsmøteperiode.
. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen hvorav en er leder. For kommende årsmøteperiode.
. Fastsettelse av kontingent for neste virksomhetsår.
. Innkomne forslag til årsmøtet.
. Eventuelt. Under dette punkt kan det ikke fattes noe bindende vedtak
for foreningen. Med unntak om framsatt krav fra 2/3 av årsmøtet. Jfr. § 9.

§13. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 3. ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14. Styret 

Foreningens virksomhet ledes av et styre i årsmøteperioden som består av en leder, en
nestleder og tre styremedlemmer. Særlige oppgaver fordeles av og blant styret. I tillegg
velges vara for de tre styremedlemmene. Nestleder er leders vara. Styremedlem med
lengst ansiennitet er nestleder sin vara. Styret velges for en periode på to 2
årsmøteperioder, dog slik at halve styret velges med ulik årsmøteperiode. Leder og
nestleder skal ha avvikende årsmøteperioder. Styret er fulltallig når de fem valgte eller
deres å vara er tilstede. Styret har rett til å utvelge funksjonærer/tillitspersoner og
nødvendige arbeidsgrupper og komiteer.

Styret møtes etter innkalling fra leder eller av person utvalgt av leder eller dersom minst
2 styremedlemmer krever det. Styremøte kan skje via telefonkonferanse, eller
tilsvarende. Styret er beslutningsdyktig dersom minst fire styremedlemmer eller deres
vara deltar på møtet. I styret har hvert medlem en stemme. Det kan kun avgis totalt fem
5 stemmer Ved avstemning gjelder simpelt flertall. Ved likt stemmetall har møteleder
dobbelstemme, dette gjelder ikke ved personvalg til oppgaver.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de
til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere Vulcan Riders Norway utad.

Leder disponerer inntil 10 % av positiv saldo på foreningens konto pr 1. januar inneværende år, maksimalt kr 2.000,- pr år.

Ad-hoc utvalget / fulltallig styre disponerer inntil 50 % av positiv saldo på foreningens konto pr 1. januar inneværende år, maksimalt kr 10.000,- pr år.

Forbrukt kapital skal synliggjøres i foreningens regnskap til påfølgende årsmøte.

”Ved behov for raske, nødvendige avgjørelser informeres styret fulltallig om saken og om at Styrets Ad-hoc utvalg vil behandle denne saken.

Ad-hoc utvalget består av Leder/ Nestleder, Sekretær og Kasserer. Styremedlemmene tiltrer som vara etter ansiennitet.
Ad-hoc utvalget er selv ansvarlig for at tilstrekkelig informasjon blir gitt et fulltallig styre både i for- og etterkant av saksbehandlingen.
Avgjørelser som er behandlet av Ad-hoc utvalget fremlegges for et fulltallig styre på neste styremøte.”

§15. Regioner og distrikts grupper

Vulcan Riders Norway kan organiseres med regioner og/eller distrikter. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner/ funksjonærer eller av valgte styrer. Vulcan Riders Norway sitt årsmøte bestemmer opprettelsen av regioner/distrikter, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For regioner og distrikt grupper sine økonomiske forpliktelser hefter hele Vulcan Riders Norway, og regioner/distrikter kan ikke inngå avtaler eller representere Vulcan Riders Norway utad uten styrets godkjennelse.

§16. Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene

§17. Oppløsning av foreningen (§ 17 kan ikke endres.)

Oppløsning av Vulcan Riders Norway kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Vulcan Riders Norway. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 16.

§18.Disposisjon av foreningens aktiva. 

Foreningens aktiva, ved oppløsning av foreningen skal overdras til et passende formål.
Beslutning om hvilket formål skal vedtas samtidig med oppløsning av foreningen, jfr.

§19.
Vedtekten er vedtatt på årsmøte 10. mai. 2008.

Vedtekten er vedtatt endret på årsmøte 30. mai 2009.

Vedtekten er vedtatt endret på årsmøte 19. juni 2010

Vedtekten er vedtatt endret på årsmøte 11. juni 2011

Vedtekten er vedtatt endret på årsmøte 02. juni 2012

Notodden 02. juni

 

     President                                                Vicepresident

Sigmund Bell Rysst                                        Øystein Myrvold